EN

ahead of

volume_up
1. "sb/sth"
ahead of
volume_up
przed {przyim.} (kimś/czymś)
He said, "I know there are challenges ahead, there may be trouble ahead, but I fear no one.
"Wiem, że przed nami są wyzwania, że mogą być problemy, ale nie boję się żadnego.
Mr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Przed szczytem w Kopenhadze mieliśmy ogromne oczekiwania.
This is the task that lies ahead of us, and it is indeed a historic one.
Jest to zadanie, które mamy przed sobą i ma ono bez wątpienia znaczenie historyczne.

Przykłady użycia - "ahead of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Nadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
English(HU) Ladies and gentlemen, I think we all know what a great task lies ahead of us.
(HU) Panie i panowie! Myślę, że wszyscy wiemy, jak wielkie zadanie stoi przed nami.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
EnglishThat sends a bad signal to the Commission ahead of the Sydney negotiations next week.
Jest to zły sygnał dla Komisji przed przyszłotygodniowymi negocjacjami w Sydney.
EnglishAnd we're looking ahead at generations who really need us to retool our lives now.
Patrzymy na przyszłe pokolenia, dla których musimy zmienić nasz sposób życia.
EnglishThere now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
W rzeczywistości Komisja Handlu Międzynarodowego zdecydowała się mimo to procedować.
EnglishMr President, ahead of the Copenhagen summit we had very high expectations.
Panie Przewodniczący! Przed szczytem w Kopenhadze mieliśmy ogromne oczekiwania.
EnglishWith this legal framework, the EU is moving ahead of legislation on other continents.
Mając takie ramy prawne, UE wyprzedza inne kontynenty pod względem legislacyjnym.
EnglishI was also applauding this trauma away because now we can finally look ahead.
Ja również to robiłem, ponieważ wreszcie możemy zacząć patrzeć w przyszłość.
English(DE) Madam President, Mr Orbán, you have two difficult tasks ahead of you.
(DE) Pani Przewodnicząca, Panie Premierze Orbán! Czekają Pana dwa trudne zadania.
EnglishTherefore, I ask two things of the Council ahead of its upcoming meeting.
W związku z tym przed zbliżającym się posiedzeniem Rady proszę ją o dwie rzeczy.
EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Jeżeli mamy skuteczniej ruszyć naprzód, muszą zostać rozwiązane problemy z przeszłości.
English. ~~~ If they're bored, they can go ahead.
Po prostu puszczają filmy, a jak się nudzą to przewijają nieistotne fragmenty.
EnglishIncome there stayed stagnant, as it zoomed ahead in the rest of the world.
Dochód tam pozostał stały, podczas gdy gdzie indziej na świecie się zwiększał.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.
EnglishWe are implementing plans and spending based on the Lisbon Treaty ahead of ratification.
Wdrażamy plany i budżet oparty na traktacie lizbońskim przed jego ratyfikacją.
EnglishI have a question: what must the Irish be thinking ahead of the forthcoming referendum?
Mam pytanie: co muszą sobie myśleć Irlandczycy przed nadchodzącym referendum?

Synonimy (angielski) dla "ahead of time":

ahead of time

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ahead of"

of przyimek
Polish
ahead przysłówek
to get hold of czasownik
to get rid of czasownik
to get the hang of
to take care of czasownik