"agro" po polsku

EN

"agro" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "agro" w kontekście.

Słownik angielsko-polski

Przykłady użycia - "agro" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am thinking, for example, of the automotive, machinery, pharmaceutical and agro-chemical sectors.
Myślę na przykład o sektorach motoryzacyjnym, maszynowym, farmaceutycznym i rolno-chemicznym.
EnglishThe study concentrated on two categories of measures: agro-environmental and farm modernisation.
W badaniu skoncentrowano się na dwóch kategoriach instrumentów: rolno-środowiskowych i modernizacji gospodarstw.
EnglishThe EU rightly has the highest standards for agro-foodstuffs, for the benefit of European consumers.
UE słusznie ma najwyższe normy dotyczące produktów rolno-spożywczych, jest to z korzyścią dla europejskich konsumentów.
EnglishLet us not use the common agricultural policy to promote agro-industry; let us promote our farmers instead.
Niech wspólna polityka rolna nie służy nam do wspierania przemysłu rolnego, wspierajmy natomiast naszych rolników.
EnglishRequesting a more thorough investigation of competition in another sector, namely agro-industry, is a very timely step.
Wniosek o bardziej dokładne badanie konkurencji w kolejnym sektorze, tj. w sektorze przemysłu rolnego, to bardzo dobry ruch.
EnglishApplying harmonised production and marketing standards to both small producers and agro-industry is unacceptable.
Nie do przyjęcia jest stosowanie zharmonizowanych norm w zakresie produkcji i handlu zarówno do małych producentów, jak i agrobiznesu.
EnglishThe provision of information and training for users is crucial, as is support for the latter by the agro-technical services.
W tym zakresie duże znaczenie ma informowanie i szkolenie użytkowników oraz udzielanie im pomocy przez służby agrotechniczne.
EnglishThese concessions will not serve the interests of the farming families of Mercosur, only those of agro-industrial groups.
Omawiane koncesje nie służą interesom rodzin zajmujących się rolnictwem w krajach Mercosuru, ale interesom grup rolno-przemysłowych.
EnglishThe extended use of protein crops in crop rotation offers major agro-environmental and climate mitigation advantages.
Szersze stosowanie roślin wysokobiałkowych w płodozmianie przynosi duże korzyści rolnośrodowiskowe i w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu.
EnglishThis is commonest where small users are concerned, as these people lack the necessary agro-technical knowledge on many subjects.
Szczególnie ma to miejsce w przypadkach drobnych użytkowników, którzy w wielu sprawach nie posiadają odpowiedniej wiedzy agrotechnicznej.
EnglishAs a result, the High Level Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry has just drawn up a set of strategic recommendations.
W wyniku tego grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności w przemyśle rolno-spożywczym opracowała właśnie zestaw zaleceń strategicznych.
EnglishThe most obvious damages are destined to build up for our industries and producers in the agro-food, design, fashion and luxury products sectors.
Najbardziej widoczne szkody poniosą nasze branże i producenci z sektorów rolno-spożywczego, wzornictwa, mody i produktów luksusowych.
EnglishWe have kept the 10% target, although we have effectively restricted the amount coming from agro-fuels and I welcome those additional measures.
Utrzymaliśmy cel 10%, chociaż skutecznie ograniczyliśmy poziom emisji pochodzących z agropaliw i z zadowoleniem przyjmuję te dodatkowe środki.
EnglishWe ask for particular emphasis on supporting agriculture, ecological products, agro-tourism, and access and communication means in mountain area.
Prosimy o szczególny nacisk na wsparcie dla rolnictwa, produktów ekologicznych, agroturystyki oraz dostępu i środków komunikacji na obszarach górskich.
EnglishWe know that large agro-industrial businesses and major retailers have a market position that gives them far too strong an influence over price formation.
Wiemy, że duże firmy rolno-przemysłowe i najwięksi detaliści mają taką pozycję na rynku, która daje im o wiele za duży wpływ na kształtowanie cen.
EnglishAt the same time, we insist that young families should be encouraged to start agro-tourism farms, with a view to reviving the economic potential of the area.
Jednocześnie nalegamy, by zachęcać młode rodziny do otwierania gospodarstw agroturystycznych w celu ożywienia potencjału gospodarczego tego obszaru.
EnglishYet Argentina is blocking food imports from third countries, thereby seriously damaging exports of European agro-foodstuffs, including Greek peach jam.
Tymczasem Argentyna blokuje przywóz żywności z krajów trzecich, tym samym poważnie niszcząc wywóz europejskich produktów rolno-spożywczych, w tym greckiego dżemu brzoskwiniowego.
EnglishBut my primary observation on this report is to support the move away from agro-fuel and the focus of biomass on waste streams, not food.
Moje pierwsze spostrzeżenie dotyczące przedmiotowego sprawozdania to poparcie dla odchodzenia od agropaliw i skoncentrowanie się na biomasie pochodzącej ze strumieni odpadów, a nie z żywności.
EnglishWe consider that this differentiation - in practice and in principle - between family-based holdings and intensive agro-industry should be present in all decisions.
Uważamy, że to rozróżnienie - w praktyce i co do zasady - między gospodarstwami rodzinnymi a intensywną gospodarką rolną, powinno być obecne we wszystkich decyzjach.
EnglishCross-compliance and the agro-environmental measures of the system to date are not enough to achieve support for the whole of society, but that is precisely what we need.
Dotychczasowe zasady wzajemnej zgodności oraz działania rolnośrodowiskowe nie są wystarczające, aby uzyskać poparcie całego społeczeństwa, a tego właśnie potrzebujemy.