"agriculture sector" po polsku

EN

"agriculture sector" - polskie tłumaczenie

EN

agriculture sector {rzeczownik}

volume_up
1. Rolnictwo
agriculture sector
volume_up
sektor rolnictwa {m.}
There is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.
Drugą sferą, w której nie ma rzeczywistej konkurencji, jest sektor rolnictwa.

Przykłady użycia - "agriculture sector" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe agriculture sector, which receives almost 40% of the EU budget, is typical in this regard.
Typowy w tym względzie jest sektor rolny, który otrzymuje prawie 40% budżetu UE.
EnglishAgriculture as a strategic sector in the context of food security (
Rolnictwo jako sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (
EnglishThis will ensure financial security for the vulnerable agriculture sector.
Zapewni to bezpieczeństwo finansowe dla wrażliwego sektora rolnictwa.
EnglishThere is a second sphere where there is no real competition, and that is the agriculture sector.
Drugą sferą, w której nie ma rzeczywistej konkurencji, jest sektor rolnictwa.
EnglishAgriculture as a strategic sector in the context of food security (short presentation)
Rolnictwo jako sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego (krótka prezentacja)
EnglishWithout effective border controls, the European agriculture sector will have a very difficult future.
Bez skutecznej kontroli granicznej europejski sektor rolny czeka trudna przyszłość.
EnglishChange is always difficult but the agriculture sector must adapt to market realities.
Zmiana zawsze jest trudna, niemniej jednak sektor rolny musi dostosować się do rzeczywistości rynkowej.
EnglishHowever, we should also be protecting the interests of our farmers and the agriculture and food sector.
Ale powinniśmy również chronić interesy naszych rolników i sektora rolno-spożywczego.
EnglishAgriculture represents a strategic sector for the European Union.
Rolnictwo to dla Unii Europejskiej jeden z sektorów strategicznych.
Englishthe fact that in the Member States agriculture constitutes a sector closely linked with the economy as a whole.
fakt, że w Państwach Członkowskich rolnictwo jest sektorem ściśle powiązanym z całą gospodarką.
EnglishI welcome the report on recognition of agriculture as a strategic sector in the context of food security.
Popieram sprawozdanie w sprawie uznania rolnictwa za sektor strategiczny w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.
EnglishAgriculture is not a sector like any other.
Rolnictwo nie jest zwyczajnym sektorem przemysłu.
EnglishWithout a significant increase in targeted subsidies for Bulgaria, the agriculture sector there could collapse.
Jeżeli dotacje na rzecz Bułgarii nie zostaną w znacznym stopniu podwyższone, rolnictwo tego kraju może ulec załamaniu.
EnglishAgriculture is the economic sector that is already doing, and can still do, the most to protect the environment.
Rolnictwo to sektor gospodarki, w którym już czyni się najwięcej się i można dalej czynić na rzecz ochrony środowiska.
EnglishFor this reason, it is important to handle agriculture as a strategic sector from the point of view of food safety.
Z tego powodu konieczne jest traktowanie rolnictwa jako sektora strategicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności.
EnglishA month ago Commissioner Mandelson indicated that, in the non-agriculture sector, the talks had moved backwards, not forwards.
Komisarz Mandelson określił miesiąc temu, że w sektorze nierolniczym rozmowy cofnęły się, zamiast pójść do przodu.
EnglishThat money should create jobs in our SMEs, agriculture, forestry sector and industry.
Zaoszczędzone w ten sposób środki powinny być wykorzystywane na tworzenie nowych miejsc pracy w naszych MŚP oraz w naszym rolnictwie, leśnictwie i przemyśle.
EnglishThis is a strategic issue for the agriculture sector and, in particular, for the future of the European animal husbandry system.
Jest to kwestia strategiczna dla sektora rolnictwa, a szczególnie dla przyszłości europejskiego systemu hodowli zwierząt.
EnglishIt is essential that the EU takes a coordinated stance in relation to its agriculture sector in order to face the challenges which lie ahead.
Ważne jest, aby UE przyjęła skoordynowane stanowisko wobec swojego sektora rolnictwa, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
EnglishThat negligence has had criminal consequences for one State, namely Spain, and for its most important sector, agriculture.
To zaniedbanie miało skandaliczne konsekwencje dla jednego z państw, mianowicie Hiszpanii oraz dla jej najważniejszego sektora, rolnictwa.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "agriculture sector"

agriculture rzeczownik
Polish
sector rzeczownik
food sector rzeczownik
public sector rzeczownik
bad sector rzeczownik
boot sector rzeczownik
global sector rzeczownik
manufacturing sector rzeczownik