"agricultural goods" po polsku

EN

"agricultural goods" - polskie tłumaczenie

volume_up
agricultural goods
PL

Przykłady użycia - "agricultural goods" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Canada is one of the world's largest suppliers of agricultural goods.
Nigerian officials are seeking ways to increase productivity and better preserve the quality of agricultural goods.
On paper, export-oriented terminal markets bring in good handling and business practices in the field of agricultural goods.
People possessing black money will generate fake vouchers to prove the sales of agricultural goods.
He said the rise in the prices of local agricultural goods was also due to the factor of the distribution chain of various levels.
The minister said the rise in the prices of local agricultural goods was also due to the distribution chain factor at various levels.
It has perennially kept the prices of agricultural goods at very low levels.
One male patron said, while the volume of agricultural goods at the show was less, the samples were in good condition.
First, multi brand retail consists of both agricultural goods and non-agricultural goods.
With the transition to capitalism beginning in 1978, farmers originally fared well, as the market provided higher prices for agricultural goods than the state had.

Przykłady użycia - "agricultural goods" po polsku

EnglishThe EU is the largest importer of agricultural goods from developing countries in the world.
UE jest największym na świecie importerem produktów rolnych z krajów rozwijających się.
EnglishThe characteristics of supply of agricultural goods and the demand for foodstuffs make agricultural markets unstable.
Cechy charakterystyczne podaży produktów rolnych i popytu na żywność sprawiają, że rynki rolne są niestabilne.
EnglishIn the case of non-agricultural market access - industrial goods - the situation, in my view, is not so satisfactory.
W zakresie dostępu do rynków innych niż rolne - towarów przemysłowych - moim zdaniem sytuacja nie jest tak zadowalająca.
EnglishPrices for the transportation of goods, agricultural machines and fertilisers and the costs of work have a similar ceiling in many countries.
Ceny transportu towarów, maszyn rolniczych, nawozów czy koszty pracy osiągają podobny pułap w wielu krajach.
EnglishAt the WTO level, Brazil cannot expect only the markets in agricultural goods of developed Member States to open up further.
Na szczeblu Światowej Organizacji Handlu Brazylia nie może jedynie oczekiwać dalszego otwarcia rynków towarów rolnych rozwiniętych państw członkowskich.
EnglishUntil now, the European Union has made too many concessions, especially in the agricultural goods market, at the cost of our farmers, but this should not ...
Dotychczas Unia Europejska poczyniła zbyt dużo ustępstw, głównie w handlu towarami rolnymi, kosztem naszych rolników, ale nie może się...
EnglishHow can this happen in a European Union so conducive to the production of agricultural goods, both crops and also cattle and other livestock?
Jak to możliwe w Unii Europejskiej, która jest liderem w produkcji rolnej, zarówno jeśli chodzi o uprawy, jak i hodowlę bydła i innych zwierząt gospodarskich?
EnglishAs far as the trade in goods is concerned, I would highlight the high average tariffs imposed by India on both agricultural and industrial goods.
Jeśli chodzi o handel towarami, chciałbym zwrócić uwagę na znaczną wysokość średnich taryf, jakie Indie nakładają na towary zarówno przemysłowe, jak i rolne.
EnglishThe free trade area between the EU and Mercosur, like the Doha Round at the WTO, has become caught up in issues of trade in agricultural goods.
Strefa wolnego handlu pomiędzy UE i Mercosurem, tak jak runda dauhańska w przypadku Światowej Organizacji Handlu, utknęła w kwestiach związanych z handlem towarami rolnymi.
EnglishAt the same time, quality policy is of strategic importance, as it is primarily on this that the added value of European agricultural goods on the global markets rests.
Jednocześnie polityka jakości ma strategiczne znaczenie, ponieważ na niej głównie opiera się wartość dodana europejskich produktów rolnych na światowych rynkach.
EnglishWe would also like to point out that this report contains wordings that could lead to a more protectionist policy for agricultural goods on the part of the EU.
Chcielibyśmy ponadto zauważyć, że omawiane sprawozdanie zawiera stwierdzenia, które mogłyby prowadzić do bardziej protekcjonistycznej polityki w zakresie produktów rolnych w UE.
EnglishThe EU is the largest importer of agricultural goods produced in developing countries, and imports more than the USA, Japan, Canada, Australia and New Zealand combined.
UE jest największym na świecie importerem produktów rolnych z krajów rozwijających się, importując więcej niż USA, Japonia, Kanada, Australia i Nowa Zelandia razem wzięte.
EnglishFor this reason we must also gradually open our market, even to what we call sensitive agricultural goods and services, in which our partners have certain competitive advantages.
W związku z tym musimy również stopniowo otwierać nasz rynek, nawet na tzw. wrażliwe towary i usługi rolne, które stanowią pewną przewagę konkurencyjną naszych partnerów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "agricultural goods"

agricultural przymiotnik
goods rzeczownik
white goods rzeczownik
dry goods rzeczownik
to go to get the goods czasownik
yard goods rzeczownik
receipt of goods rzeczownik
agricultural technology rzeczownik
junk goods rzeczownik
Polish
office goods rzeczownik
return of damaged or faulty goods rzeczownik
tangible goods rzeczownik