EN

agricultural {przymiotnik}

volume_up
1. Rolnictwo
agricultural (też: fertilizing, fertilizer)
agricultural (też: farm)
2. inne
agricultural (też: agrarian, agro-)
Particular attention should be paid to the agricultural sector and consumers.
Szczególną uwagę należy zwrócić na sektor rolny i na konsumentów.
The agricultural sector accounts for around 40% of Moldova's economy.
Sektor rolny stanowi około 40 % gospodarki Mołdawii.
Achieving consensus would avoid an adverse impact on the European agricultural sector.
Osiągnięcie porozumienia umożliwiłoby uniknięcie niekorzystnego wpływu na europejski sektor rolny.
agricultural
The agricultural sector provides clear added value to the European economy.
Sektor rolniczy zapewnia wyraźną wartość dodaną gospodarce europejskiej.
Scrutiny of European Agricultural Guarantee Fund financing (codified version) (vote)
Kontrola finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy (wersja ujednolicona) (głosowanie)
EUR 1.02 billion will support the European Union's agricultural sector during this difficult time.
1,02 miliarda euro wesprze sektor rolniczy Unii Europejskiej w tych ciężkich czasach.

Przykłady użycia - "agricultural" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishVoluntary modulation of direct payments under the common agricultural policy (
Dobrowolna modulacja płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej (
EnglishWhen we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
Kiedy myślimy o wspólnej polityce rolnej, myślimy o rolnictwie na olbrzymią skalę.
EnglishWe say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
Mówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
EnglishHowever, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
EnglishA single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
Wspólna polityka rolna dla 27 państw członkowskich jest równie nieodpowiednia.
EnglishAgricultural prices, not least for foods, have shot up over a very short period.
Ceny produktów rolniczych, nie tylko żywnościowych, wzrosły w bardzo krótkim czasie.
EnglishThe common agricultural policy and global food security (short presentation)
Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (krótka prezentacja)
EnglishWe say yes to the common agricultural policy, and no to its nationalisation.
Mówimy "tak” dla wspólnej polityki rolnej, "nie” - dla nacjonalizacji polityki.
EnglishWe Danish Social Democrats believe in the phasing out of the EU's agricultural aid.
My, duńscy Socjaldemokraci, wierzymy w stopniowe wycofywanie pomocy rolnej UE.
EnglishThis is why we need fair prices and a change in the agricultural subsidy system.
Dlatego niezbędne są uczciwe ceny i zmiana systemu subsydiowania rolnictwa.
EnglishOne factor causing of this state of affairs is ... the common agricultural policy.
Jednym z czynników będących powodem tego stanu jest także...Wspólna Polityka Rolna.
EnglishAt present he is advocating a 46% import tariff cut in the agricultural sector.
Obecnie opowiada się on za 46% obniżeniem ceł importowych w sektorze rolnym.
EnglishRemote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.
Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.
EnglishEurope will still need an effective and common agricultural policy after 2013.
Po 2013 roku Europa nadal będzie potrzebowała efektywnej i wspólnej polityki rolnej.
EnglishBeekeeping is one of the key activities supporting agricultural production.
Pszczelarstwo jest jedną z kluczowych działalności wspierających produkcję rolną.
EnglishThis must be incorporated, even when we talk about our common agricultural policy.
Trzeba o tym pamiętać, nawet jeśli mówimy o naszej wspólnej polityce rolnej.
EnglishThe situation in agricultural sectors differs in the various Member States.
Sytuacja w sektorach rolnych różni się w zależności od państwa członkowskiego.
EnglishUS agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.
Amerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.
EnglishThe use of agricultural varieties specific to given regions must be promoted.
Należy wspierać stosowanie odmian rolniczych charakterystycznych dla danego regionu.
EnglishIn 2005, the European Commission undertook to simplify the common agricultural policy.
Komisja Europejska w roku 2005 podjęła się upraszczania wspólnej polityki rolnej.

"agricultural goods" - polskie tłumaczenie

agricultural goods
Polish
  • towary rolne
  • dobra rolne
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "agricultural":

agricultural
agriculture