"agri-food" po polsku

EN

"agri-food" - polskie tłumaczenie

EN

agri-food {przymiotnik}

volume_up
agri-food
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.
We must reflect on how agriculture and the agri-food sector can contribute to this.
Musimy uwzględnić sposób, w jaki sektor rolny i rolno-spożywczy może się do tego przyczynić.
Thanks to its unique and diverse know-how, the EU agri-food sector has a strong card to play on the global marketplace.
Dzięki niepowtarzalnej i zróżnicowanej wiedzy fachowej, sektor rolno-spożywczy UE dysponuje mocną kartą przetargową na światowym rynku.

Przykłady użycia - "agri-food" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must reflect on how agriculture and the agri-food sector can contribute to this.
Musimy uwzględnić sposób, w jaki sektor rolny i rolno-spożywczy może się do tego przyczynić.
EnglishThat is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
To więcej niż sektor motoryzacyjny i rolno-spożywczy razem wzięte.
EnglishWe must always strive to achieve the maximum potential of Europe's agri-food industry.
Zawsze musimy dążyć do osiągnięcia maksymalnego potencjału europejskiego przemysłu rolno-spożywczego.
EnglishIt could be particularly beneficial to our agri-food sector.
Może być szczególnie korzystne dla naszego sektora rolno-spożywczego.
EnglishOf course, it is important not to undermine the competitiveness of Europe's agri-food industry.
Oczywiście ważne jest, aby nie osłabiać konkurencyjności europejskiego przemysłu rolno-spożywczego.
EnglishOn Friday, I met representatives of the agri-food processing industry in Northern Ireland.
W piątek spotkałam się z przedstawicielami z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego z Irlandii Północnej.
EnglishThe exporters are primarily large agri-food companies that have set up huge farms in Morocco.
Eksporterzy to przede wszystkim duże firmy z sektora rolno-spożywczego, które otwarły w Maroku wielkie gospodarstwa.
EnglishThanks to its unique and diverse know-how, the EU agri-food sector has a strong card to play on the global marketplace.
Dzięki niepowtarzalnej i zróżnicowanej wiedzy fachowej, sektor rolno-spożywczy UE dysponuje mocną kartą przetargową na światowym rynku.
EnglishIt is my belief that our quality system can be a good ambassador for our agri-food model, and even for our common agricultural policy.
Wierzę, że nasz system jakości może być dobrym ambasadorem naszego modelu rolno-spożywczego, a nawet naszej wspólnej polityki rolnej.
EnglishThe continuing search for quality must form an essential component of the strategy pursued by the EU's agri-food sector on the world market.
Stałe dążenie do jakości musi być kluczowym elementem strategii realizowanej przez unijny sektor rolno-spożywczy na rynku światowym.
EnglishIn this way, Europe will lose its farmers and pig producers and, without them, Europe will lose an important part of its agri-food industry.
W taki sposób Europa straci swoich farmerów i hodowców świń, a bez nich straci także istotną część swego przemysłu rolno-spożywczego.
EnglishFood self-sufficiency in Europe is falling and this is increasing the dependence of the agri-food industry on world market supplies.
Samowystarczalność żywnościowa Europy zaczyna się załamywać, a to zwiększa zależność przemysłu rolno-spożywczego od dostaw z rynku światowego.
EnglishThis is because they want to protect European consumers and ensure that Polish agri-food products remain both healthy and good to eat.
Czynią to w imię obrony ochrony konsumentów europejskich i dla zachowania wartości zdrowotnych i smakowych polskich produktów rolno-spożywczych.
EnglishThe Council also mentioned the need to work on transparency in the agri-food chain, which I am happy about, as it is an important point.
Rada wspomniała również o potrzebie pracy na rzecz przejrzystości w łańcuchu rolno-spożywczym, z czego też się cieszę, bo to jest ważna sprawa.
EnglishThe European Union must boost the negotiation capacities of dairy farms, so that they are no longer subject to the dictates of the agri-food industry.
Unia Europejska musi wzmocnić potencjał negocjacyjny hodowców bydła mlecznego, aby nie musieli dłużej ulegać dyktatowi przemysłu rolno-spożywczego.
EnglishIndeed, our farmers and the European agri-food industry must not be penalised at a time when they are incurring additional costs to meet EU requirements.
W istocie, nie należy karać naszych rolników i podmiotów z sektora rolno-spożywczego w czasach, kiedy ponoszą dodatkowe koszty, by spełnić wymogi UE.
EnglishLast but not least, they must know that buying these products supports European farmers and agri-food producers and, therefore, the European economy.
I wreszcie, muszą też wiedzieć, że kupowanie tych produktów oznacza wspieranie rolników europejskich i producentów rolno-spożywczych, a tym samym - gospodarki europejskiej.
EnglishQuality is a key issue for the entire food chain and an essential asset in supporting the competitiveness of European agri-food producers.
Jakość stanowi kwestię kluczową w odniesieniu do całego łańcucha żywnościowego oraz jest ważnym atutem służącym wspieraniu konkurencyjności europejskich producentów rolno-spożywczych.
EnglishCommissioner Mandelson is currently negotiating a very uneven deal, which would be detrimental to European farmers and the entire EU agri-food sector.
Pan komisarz Mandelson obecnie negocjuje bardzo niesprawiedliwą umowę, która będzie miała negatywne skutki dla europejskich rolników i całego unijnego sektora produkcji żywności.
EnglishIt is essential to encourage and facilitate young people's access to the agri-food sector in order to promote generation change and ensure the dynamism of the sector.
Sprawą kluczową jest zachęcenie i ułatwienie młodym ludziom dostępu do sektora rolno-spożywczego, aby promować zmianę pokoleniową i zapewnić dynamizm tego sektora.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "agri-food"

food rzeczownik
food przymiotnik
dog food rzeczownik
canned food rzeczownik
cat food rzeczownik
junk food rzeczownik
finger food rzeczownik
Indian food rzeczownik