EN

agreements {liczba mnoga}

volume_up
agreements (też: contracts, deals)
volume_up
umowy {niemęskoos.}
It is agreements of this kind that guarantee these principles.
Właśnie umowy tego rodzaju stanowią gwarancję przestrzegania wymienionych zasad.
Such agreements already exist in the case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Takie umowy zostały już zawarte z Kazachstanem, Kirgistanem i Uzbekistanem.
Bilateral and interregional agreements can only be supplementary in nature.
Umowy dwustronne i międzyregionalne mogą mieć jedynie charakter umów uzupełniających.
agreements (też: deals, settlements)
At that time, we reached political agreements on six of the eight proposals.
Osiągnęliśmy wówczas polityczne porozumienia w sprawie sześciu z ośmiu wniosków.
Agreements concerning the distribution of power are often problematic.
Porozumienia dotyczące podziału władzy są często problematyczne.
It is also an expression of the agreements between the social partners.
Ponadto jest ona realizacją porozumienia partnerów społecznych.
These agreements represent the implementation of a specific commitment made by the European Union, in its role as a member of the World Trade Organisation (WTO).
Przedmiotowe porozumienia stanowią wykonanie konkretnego zobowiązania podjętego przez Unię Europejską jako członka Światowej Organizacji Handlu (WTO).
Ladies and gentlemen, the international undertakings under the GPA and the World Trade Organisation (WTO) agreements have not yet been transposed into EU law.
Międzynarodowe zobowiązania na mocy GPA i umów Światowej Organizacji Handlu (WTO) nie doczekały się jeszcze transpozycji do prawa UE.
We fulfil the obligations arising from our agreements, Community legislation and the principle of subsidiarity, accurately and exactly as necessary; no more, no less.
Wypełniamy zobowiązania wynikające z naszych umów, ustawodawstwa wspólnotowego i zasady zależności, dokładnie i w wymaganym zakresie; ni mniej, ni więcej.
agreements (też: settlements)
volume_up
ugody {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "agreements" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt engages with a huge range of partners, mostly through free trade agreements.
Współpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.
EnglishThere could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.
Niektóre dwustronne porozumienia podatkowe mogą zawierać wyjątki od ogólnych zasad.
EnglishAt that time, we reached political agreements on six of the eight proposals.
Osiągnęliśmy wówczas polityczne porozumienia w sprawie sześciu z ośmiu wniosków.
EnglishThe Council simply wanted to slink past the budgetary conditions and agreements.
Rada po prostu chciała prześliznąć się przez warunki budżetowe i ustalenia.
EnglishLastly, a final point: you claim that there is no budget in these agreements.
Wreszcie, ostatnia kwestia: twierdzi Pan, że w umowach tych nie określono budżetu.
EnglishWe have agreements with Morocco and we must look at these sort of situations.
Mamy porozumienia z Maroko i musimy też przyglądać się tego rodzaju sytuacjom.
EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
EnglishAfrican countries have the right to make partnership agreements with the Chinese too.
Kraje afrykańskie mają prawo podpisywać umowy o partnerstwie również z Chinami.
EnglishAgreements like this one are about much more than that, and they need to be.
Tego rodzaju umowy znacznie wykraczają poza kwestię handlu. I tak powinno być.
EnglishThis matter is regulated at national level or through international agreements.
Zagadnienie to jest regulowane na szczeblu krajowym albo drogą umów międzynarodowych.
EnglishIndeed, we have always required this when concluding agreements with other countries.
W istocie, zawsze tego wymagaliśmy przy zawieraniu porozumień z innymi państwami.
EnglishThe very objective of these agreements is for those borders to be respected.
Podstawowym celem tych umów jest właśnie zagwarantowanie poszanowania tych granic.
EnglishI would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.
Chciałbym podkreślić dwa punkty na wypadek zawierania jakichkolwiek umów dwustronnych.
EnglishThe other Member States have concluded bilateral agreements directly with Brazil.
Inne państwa członkowskie zawarły bezpośrednio z Brazylią umowy dwustronne.
EnglishThis criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Nie można używać tego kryterium jako argumentu przeciwko podpisywaniu umów.
EnglishDevelopment impact of Economic Partnership Agreements (EPAs) (short presentation)
Wpływ umów o partnerstwie gospodarczym (UPG) na rozwój (krótka prezentacja)
EnglishI have always wondered what this approach has to do with partnership agreements.
Zawsze się zastanawiałem, co to podejście ma wspólnego z porozumieniami o partnerstwie.
EnglishSuch agreements already exist in the case of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan.
Takie umowy zostały już zawarte z Kazachstanem, Kirgistanem i Uzbekistanem.
EnglishMr Wurtz criticised the superficiality of the financial market agreements.
Pan Wurtz skrytykował powierzchowność porozumień w sprawie rynków finansowych.

Synonimy (angielski) dla "agreement":

agreement