"agreement" po polsku

EN

"agreement" - polskie tłumaczenie

EN agreement
volume_up
{rzeczownik}

I hope that the Council can reach agreement on that, but not any agreement.
Mam nadzieję, że Rada zdoła osiągnąć porozumienie w tej sprawie, ale nie porozumienie jakiekolwiek.
Instead of an interregional agreement, the Union evidently prefers a bilateral agreement.
Zamiast porozumienia międzyregionalnego Unia wyraźnie preferuje porozumienie dwustronne.
The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.
Szczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.
agreement (też: contract, convention, deal, treaty)
Finally, the interim agreement is only an interim agreement.
Wreszcie, umowa tymczasowa jest niczym więcej tylko umową tymczasową.
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate)
Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem - Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (debata)
I sincerely believe that this agreement, as it currently stands, is not a good one.
Szczerze uważam, że umowa ta, w swej obecnej formie, nie jest umową dobrą.
agreement (też: arrangement, deal, make-up, makeup)
Montenegro - EC/Montenegro: Stabilisation and Association Agreement (debate)
Czarnogóra - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry (debata)
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The Colombian people are clamouring for peace, and this agreement is definitely deserved.
Kolumbijczycy domagają się pokoju, a ten układ jest całkowicie zasłużony.
The agreement contained a set of key points supported by both sides.
W porozumieniu zawarto zestaw najważniejszych punktów, przyjętych za zgodą obu stron.
It is obvious that there is broad agreement as regards the way forward.
Jest oczywiste, że istnieje powszechna zgoda w sprawie dalszych działań.
With the agreement of the Council, Question Time can be extended until 7.30 p.m.
Za zgodą Rady tura pytań może zostać przedłużona do godz. 19.30.
I have to say that I am quite happy that we have always been in agreement on this issue.
Muszę powiedzieć, że cieszy mnie zgodność naszych stanowisk w tej sprawie.
Czwarta: zgodność umowy z prawem.
Agreement on this point is good, but we reject any attempts to unilaterally abolish this protection.
To dobrze, że istnieje zgodność w tej sprawie, sprzeciwiamy się jednak wszelkim próbom jednostronnego zniesienia tej ochrony.
agreement (też: convention)
The proposal is in line with the Chicago Convention and the bilateral aviation agreements.
Wniosek jest zgodny z Konwencją z Chicago i umowami dwustronnymi o komunikacji lotniczej.
For full information it would be necessary to look at the relevant bilateral tax agreement and internal law of countries concerned.
Aby uzyskać pełne informacje, najlepiej zapoznać się z odnośną dwustronną konwencją podatkową oraz przepisami krajowymi danych państw.
I voted against the resolution because I do not believe that the agreement can force countries to prohibit cluster munitions.
Jednak głosowałem przeciwko tej rezolucji, ponieważ nie wierzę, że konwencja ta zmusi kraje do zakazania amunicji kasetowej.
Nevertheless, it allows for different rules where international agreements provide for special security arrangements.
Niemniej jednak dopuszcza on ustalenie odmiennych przepisów w przypadku, gdy w umowach międzynarodowe przewiduje się specjalne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa.
It is the Commission's prerogative, as a negotiator, to determine the point at which negotiations are technically finalised and at which the agreement can be initialled.
Do Komisji, jako negocjatora, należy ustalenie momentu, w którym negocjacje uznaje się za sfinalizowane z technicznego punktu widzenia i w którym porozumienie może zostać parafowane.
agreement (też: pact, reconciliation)
That agreement assumes particular importance in the light of the present discussion on climate change.
Ta ugoda posiada szczególną wagę w świetle obecnej dyskusji nad zmianami klimatu.
Google assumes that a copyright owner who does not want to be part of an agreement is obliged to inform Google of this.
Google zakłada, że właściciel praw autorskich, który nie chciałby zostać objęty ugodą, jest zobowiązany do powiadomienia o takim fakcie.
agreement (też: contract)

Synonimy (angielski) dla "agreement":

agreement

Przykłady użycia - "agreement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnder the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.
Na mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.
EnglishThere is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Istnieje pilna potrzeba podpisania tej umowy ramowej w sprawie ochrony danych.
EnglishThis balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
EnglishThe provisions in the agreement may be complex, but so is the underlying conflict.
Postanowienia w porozumieniu mogą być złożone, ale tak jest również sam konflikt.
EnglishOur relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
Nasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
EnglishIt is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
EnglishSwitzerland is a different case, because it has not ratified the EEA Agreement.
Szwajcaria stanowi odrębnym przypadek, jako że nie ratyfikowała Porozumienia o EOG.
EnglishOf course, we should not forget the possibility of reaching that general agreement.
Oczywiście nie możemy zapominać o możliwości zawarcia tego ogólnego porozumienia.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
EnglishPrecisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.
To właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.
EnglishThe SWIFT agreement, too, has major data protection concerns associated with it.
Spore obawy dotyczące kwestii ochrony danych wiążą się również z porozumieniem SWIFT.
EnglishThat, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
To również wyjaśnia przygotowanie umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
EnglishFinally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.
Na koniec chciałbym wspomnieć o umowach w sprawie rybołówstwa z państwami trzecimi.
EnglishProtocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the EC and Moldova (
Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Republiką Mołdowy (
EnglishThe signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.
Podpisanie porozumienia handlowo-inwestycyjnego byłoby dużym krokiem naprzód.
EnglishAll things considered, I shall be voting in favour of the present agreement tomorrow.
Biorąc to wszystko pod uwagę będę jutro głosował za przedmiotowym porozumieniem.
EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.
EnglishThe Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
Strefa Schengen i współpraca opierają się na układzie z Schengen z 1985 r.
EnglishWe denounced it at the time and can now clearly see how inadequate this agreement is.
Potępiliśmy je wówczas i obecnie widzimy wyraźnie, jak niewystarczające ono jest.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Wyraźnie widać, że jesteśmy bliscy zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.