"agreed upon" po polsku

EN

"agreed upon" - polskie tłumaczenie

EN

agreed upon {przymiotnik}

volume_up
agreed upon (też: agreed, appointed, concerted)
The Commission considers that the text agreed upon is balanced and, as set out in the Commission's statement to Parliament, attracts the Commission's full support.
Komisja uważa, że uzgodniony tekst jest wyważony i całkowicie go popiera, zgodnie z oświadczeniem, które skierowała do Parlamentu.

Przykłady użycia - "agreed upon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAccordingly, no maximum CO2 emission value has been agreed upon for new power plants.
A zatem nie uzgodniono żadnych maksymalnych wartości emisji CO2 dla nowych elektrowni.
EnglishHAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty:
PODJĘŁY następujące postanowienia, załączone do niniejszego Traktatu:
EnglishA harmonized wording for age groups and relevant posology was agreed upon:
Uzgodniono ujednolicone sformułowania dla grup wiekowych i odpowiadające im dawkowanie:
EnglishHAVE AGREED UPON the following provisions, which shall be annexed to the Constitution:
PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Konstytucji:
English- (ET) Several important matters were agreed upon in the Council.
- (ET) Na posiedzeniu Rady uzgodniono stanowisko w odniesieniu do kilku istotnych kwestii.
EnglishGuidelines for Member States' employment policies in 1998 are agreed upon.
Zostają ustalone wytyczne dla państw członkowskich w odniesieniu do polityki zatrudnienia na rok 1998.
EnglishIndeed, I had thought that all the political groups in this House were agreed upon the resolution.
Faktycznie wydawało mi się, że wszystkie grupy polityczne w tej Izbie uzgodniły rezolucję.
EnglishThe European Council adopts the transitory measures agreed upon within the framework of German reunification.
Rada Europejska przyjmuje środki przejściowe uzgodnione w ramach zjednoczenia Niemiec.
EnglishI believe the principles we discussed then and agreed upon should be present here.
Uważam, że zasady, o których wtedy dyskutowaliśmy i co do których się zgodziliśmy, powinny mieć tutaj zastosowanie.
EnglishWhat is more, political guidelines making further progress on a number of points are agreed upon.
Ponadto uzgadniają wytyczne polityczne pozwalające na osiągnięcie dalszego postępu w wielu kwestiach.
EnglishIt is an irony that, only eight years ago, the Millennium Development Goals were agreed upon in New York.
Ironią losu jest fakt, że zaledwie 8 lat temu w Nowym Jorku zatwierdzono milenijne cele rozwoju.
EnglishWe will be looking to you Prime Minister to ensure that you will implement the Pact that was agreed upon last year.
Oczekujemy, że zadba pan, panie premierze, o wdrożenie paktu uzgodnionego w zeszłym roku.
EnglishAlready at the Stockholm Conference in 1972 the 'polluter pays' principle was established and agreed upon.
Zasada "zanieczyszczający płaci” powstała i została uzgodniona już na konferencji sztokholmskiej w 1972 r.
EnglishA call for access to funding of the relevant measures for public bodies and rural producers has been agreed upon.
Uzgodniono wezwanie do udostępnienia odpowiednich środków organom publicznym i producentom wiejskim.
EnglishHAVE AGREED UPON the following provision, which is annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe:
PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:
EnglishThis draft will take up all the points that we agreed upon before the conciliation that ended last week.
Projekt ten obejmie wszystkie punkty uzgodnione podczas postępowania pojednawczego zakończonego w ubiegłym tygodniu.
EnglishHAVE AGREED upon the following provisions, which are annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe:
PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:
EnglishBut today I believe finally infrastructure is something which is agreed upon and which people want to implement.
Mam w końcu nadzieję, że infrastruktura jest czymś, do czego jest powszechna aprobata a ludzie chcą ją tworzyć.
EnglishHAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe:
PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:
EnglishHAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe:
PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Synonimy (angielski) dla "agreed upon":

agreed upon

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "agreed upon"

agreed przymiotnik
upon przyimek
upon przysłówek
Polish
to hit upon czasownik
to touch upon czasownik
to fall upon czasownik
to bring upon czasownik
Polish
to confer upon czasownik
to centre upon czasownik