EN

agreed {przymiotnik}

volume_up
This was the package agreed on by the Czech Presidency and the Commission.
Chodzi o pakiet uzgodniony przez prezydencję czeską i Komisję.
This economic adjustment programme was agreed with the Commission, the IMF and the ECB.
Ten program dostosowania gospodarczego został uzgodniony z Komisją, MFW i EBC.
Hopefully, the Irish programme will be agreed and adopted in the coming days.
Mam nadzieję, że irlandzki program zostanie uzgodniony i przyjęty w najbliższych dniach.

Przykłady użycia - "agreed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI think we are all agreed that the common fisheries policy is in need of reform.
Sądzę, że wszyscy się zgadzamy, że wspólna polityka rybołówstwa wymaga reform.
EnglishThey argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
Za argument podali, że zniszczyłoby to ustalone normy społeczne i środowiskowe.
EnglishSector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.
Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.
EnglishThe CHMP therefore agreed to recommend the following dosage recommendation:
W związku z tym CHMP wyraził zgodę na następujące zalecenia odnośnie dawkowania:
EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
EnglishThis amendment does not reflect what is expressly agreed on in the Cox package.
Poprawka ta nie odzwierciedla wyraźnych uzgodnień zawartych w pakiecie Coxa.
EnglishWe have not had any discussion, so it was agreed that I should comment briefly.
Nie prowadziliśmy żadnej debaty, więc uzgodniliśmy, że wypowiem się krótko.
EnglishIt is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.
Pokój można zapewnić jedynie stosując legalne i politycznie uzgodnione rozwiązania.
EnglishMy committee agreed that the request for urgent procedure should be approved.
Moja komisja zgodziła się, że należy uznać wniosek o debatę w trybie pilnym.
EnglishThe Charter was only a political declaration when it was initially agreed in 2000.
Karta po jej uzgodnieniu w 2000 r. stanowiła jedynie deklarację polityczną.
EnglishIt is important that the targets we have agreed at EU level are actually achieved.
Zasadnicze znaczenie ma faktyczna realizacja celów, jakie ustaliliśmy na szczeblu UE.
EnglishAll the institutions agreed that this would be the case so as to avoid any legal vacuum.
Wszystkie instytucje zgodziły się, że w ten sposób można uniknąć próżni prawnej.
EnglishI wish to enquire about the resolution agreed between the parliamentary groups.
Chciałabym zapytać o rezolucję uzgodnioną między grupami parlamentarnymi.
EnglishThis has been agreed with the other groups and I hope that this can be adopted.
Zostało to uzgodnione z innymi grupami i mam nadzieję, że będzie mogło zostać przyjęte.
EnglishAs part of that compromise, the Commission has agreed to make the following statement:
W ramach tego kompromisu Komisja zgodziła się złożyć następujące oświadczenie:
EnglishTunisia and Egypt have agreed to open their borders to those fleeing Libya.
Tunezja i Egipt zgodziły się otworzyć swoje granice dla opuszczających Libię.
EnglishThe CHMP reviewed the death narratives and agreed with the Applicant conclusions.
CHMP dokonał przeglądu opisów zgonów i zgodził się z opinią wnioskodawcy.
EnglishThis economic adjustment programme was agreed with the Commission, the IMF and the ECB.
Ten program dostosowania gospodarczego został uzgodniony z Komisją, MFW i EBC.
EnglishFor many years, serious return programmes have only been agreed on paper.
Przez wiele lat poważne programy powrotu uchodźców istniały wyłącznie na papierze.
EnglishWe have agreed that the challenge is so great that this time this path must be taken.
Zgodziliśmy się, że wyzwanie jest tak poważne, że tym razem taką drogę należy obrać.

Synonimy (angielski) dla "agreed":

agreed
agreed upon