"to agree to" po polsku

EN

"to agree to" - polskie tłumaczenie

EN

to agree to {czasownik}

volume_up
to agree to (też: to condone, to take up on)
What we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
Nie możemy jednak zgodzić się na wąskie rozumienie tej problematyki.
I expected the Commission to say that it is not able to agree on all of the points.
Sądziłem, że Komisja stwierdzi, iż nie jest w stanie zgodzić się na wszystkie punkty.
-Nie mogę zgodzić się na więcej.

Przykłady użycia - "to agree to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishWe do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.
Nie zgadzamy się z tymi propozycjami i mamy nadzieję, że nie zostaną uchwalone.
EnglishOf course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Oczywiście zgadzam się, że kraje kandydujące muszą kontynuować proces reform.
EnglishDo you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Czy zgadzają się państwo z opinią przewodniczącego UEFA i do jakiego stopnia?
EnglishIt also does - and I agree with the Commissioner - contain group supervision.
Uwzględniono w nim także - i zgadzam się z panem komisarzem - nadzór nad grupą.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I agree with Commissioner Piebalgs.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Zgadzam się z komisarzem Piebalgsem.
EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Będziemy jednak głosować z każdym, kto proponuje postulaty, z którymi się zgadzamy.
EnglishWe do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
Nie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ta Izba manipuluje kwestią praw człowieka.
EnglishDo you not agree that the Turkish army should leave Cyprus immediately, Mr Solana?
Czy zgadza się pan ze mną, że armia turecka powinna natychmiast opuścić Cypr?
EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Całkowicie się zgadzam, że spuścizna trybunału musi być zachowana na dłuższy czas.
EnglishWe all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
Wszyscy znamy te argumenty i z tego punktu widzenia opinie wydają się zgodne.
EnglishI agree with the rapporteur that IFRS are too complex and too expensive for SMEs.
Zgadzam się ze sprawozdawcą, że MSSF są zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne dla MŚP.
EnglishWe also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
Zgadzamy się również, że UE musi zapewnić wszelkie możliwe wsparcie dla tego procesu.
EnglishWe all agree that environmental consequences of this process will be profound.
Wszyscy zgadzamy się, że następstwa tego procesu dla środowiska będą poważne.
EnglishI cannot, however, agree with the Jacobinical methods proposed in the resolution.
Nie mogę się jednak zgodzić na jakobińskie metody zaproponowane w rezolucji.
EnglishBut I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.
Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.
EnglishNow, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
Obecnie musimy jedynie podjąć decyzję, czy zgadzamy się na wzmocnioną współpracę.
EnglishThe Member States should agree the local implementation of the patient card system
Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.
EnglishWe all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
Wszyscy zgadzamy się, że są one konieczne i że trzeba ustalić ich podstawę prawną.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to agree to"

to spójnik
to przyimek
Polish
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik
due to przyimek
to look to czasownik
to amount to czasownik
Polish