EN

to agree [agreed|agreed] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to agree (też: to accede, to concur)
What we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
Nie możemy jednak zgodzić się na wąskie rozumienie tej problematyki.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
Nie mogę zgodzić się z retoryką, że jest to próba pisania historii na nowo.
However, there are parts of this budget I cannot agree with.
Jednak nie mogę zgodzić się z niektórymi częściami przedmiotowego budżetu.
The Member States should agree the local implementation of the patient card system
Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.
Both partners should agree on a common approach to containing climate change.
Obaj partnerzy powinni uzgodnić wspólne podejście do kwestii zmian klimatu.
With the new US administration, we need to agree a joint way forward.
Z nową administracją amerykańską trzeba uzgodnić wspólną drogę dalszych działań.
to agree
volume_up
zgadzać się {czas. zwr. ndk} (na coś)
We are a single continent, and should also agree on these questions'.
Jesteśmy jednym kontynentem i powinniśmy również zgadzać się w tych kwestiach”.
This is normal, just as some of you may not agree with my views.
To naturalne, podobnie jak fakt, że niektórzy z was nie muszą zgadzać się z moimi opiniami.
We do not have to agree with every belief that exists, and we do not have to accept every view.
Nie musimy zgadzać się z każdym istniejącym przekonaniem i nie musimy przyjmować każdego poglądu.
to agree (też: to consent, to consent to)
While we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
O ile możemy przystać na tolerowanie błędów, o tyle nie możemy w żaden sposób tolerować żadnych nadużyć.
The parties winning seats in the new parliament must agree on a realistic solution that respects democratic principles.
Partie, które weszły w skład nowego parlamentu, muszą przystać na rozsądne rozwiązanie z poszanowaniem zasad demokracji.
It is clear that the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left cannot agree to such a draft.
Oczywiste jest, że Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica nie może przystać na przyjęcie takiego projektu.
But instead the entire team creates a shared mental model that they can all agree on and move forward on.
Ale zamiast tego cały zespół tworzy wspólny wzór pamięciowy który wszyscy mogą uzgadniać i rozwijać.
The Member States are able effectively to agree among themselves - this is highly desirable, it is not a chore.
Państwa członkowskie mogą skutecznie uzgadniać między sobą - co jest bardzo pożądane, to nie jest obowiązek.
Although each country is responsible for its own policy, they can agree on common goals and learn from each other’s experience.
Chociaż każde państwo odpowiada za własną politykę, mogą one uzgadniać wspólne cele i dzielić się swoimi doświadczeniami.
I cannot agree with the World Trade talks in Geneva.
Nie mogę pogodzić się ze światowymi rokowaniami handlowymi prowadzonymi w Genewie.
Let me make it clear: a right-thinking Member State such as the Netherlands will never be able to agree with this report.
Powiem wyraźnie: prawicowe państwo członkowskie, takie jak Holandia, nigdy nie zdoła pogodzić się z treścią tego sprawozdania.
We must reconcile ourselves to the fact that the Slovak Republic will lose one Member as a result of the agreed principle of digressive proportionality.
Powinniśmy pogodzić się z tym, że zgoda na zastosowanie zasady degresywnej proporcjonalności spowoduje utratę przez Słowację jednego miejsca w Parlamencie.
to agree (też: to arrange)
volume_up
umówić się {czas. zwr. dk} (postanowić coś wspólnie)
to agree
to agree (też: to confirm)
volume_up
przytwierdzać {czas. ndk} [wzn.]
to agree (też: to confirm)
I have to agree with the Commissioner that it is medicines sold via the Internet that greatly endanger the safety of pharmaceutical policy.
Muszę przyznać rację panu komisarzowi, że to właśnie leki sprzedawane przez Internet w głównym stopniu zagrażają bezpieczeństwu polityki farmaceutycznej.
2. "to sth"
to agree (też: to consent)
volume_up
wyrazić zgodę {czas. dk} (na coś)
Each country must agree to make an appropriate financial effort.
Każdy kraj musi wyrazić zgodę na podjęcie stosownego wysiłku finansowego.
As a result, we should agree to ratify the changes to the convention.
W związku z tym należy wyrazić zgodę na zatwierdzenie zmian do tej konwencji.
All of these countries, including Switzerland, for example, would have to agree to the change.
Wszystkie z tych krajów, w tym na przykład Szwajcaria, musiałyby wyrazić zgodę na taką zmianę.

Przykłady użycia - "to agree" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishWe do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.
Nie zgadzamy się z tymi propozycjami i mamy nadzieję, że nie zostaną uchwalone.
EnglishOf course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
Oczywiście zgadzam się, że kraje kandydujące muszą kontynuować proces reform.
EnglishDo you agree with these views held by the President of UEFA, and to what extent?
Czy zgadzają się państwo z opinią przewodniczącego UEFA i do jakiego stopnia?
EnglishIt also does - and I agree with the Commissioner - contain group supervision.
Uwzględniono w nim także - i zgadzam się z panem komisarzem - nadzór nad grupą.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I agree with Commissioner Piebalgs.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Zgadzam się z komisarzem Piebalgsem.
EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Będziemy jednak głosować z każdym, kto proponuje postulaty, z którymi się zgadzamy.
EnglishWe do not agree with the way that this House manipulates the issue of human rights.
Nie zgadzamy się ze sposobem, w jaki ta Izba manipuluje kwestią praw człowieka.
EnglishDo you not agree that the Turkish army should leave Cyprus immediately, Mr Solana?
Czy zgadza się pan ze mną, że armia turecka powinna natychmiast opuścić Cypr?
EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Całkowicie się zgadzam, że spuścizna trybunału musi być zachowana na dłuższy czas.
EnglishWe all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
Wszyscy znamy te argumenty i z tego punktu widzenia opinie wydają się zgodne.
EnglishI agree with the rapporteur that IFRS are too complex and too expensive for SMEs.
Zgadzam się ze sprawozdawcą, że MSSF są zbyt skomplikowane i zbyt kosztowne dla MŚP.
EnglishWe also all agree that the EU must provide all possible support in this process.
Zgadzamy się również, że UE musi zapewnić wszelkie możliwe wsparcie dla tego procesu.
EnglishWe all agree that environmental consequences of this process will be profound.
Wszyscy zgadzamy się, że następstwa tego procesu dla środowiska będą poważne.
EnglishI cannot, however, agree with the Jacobinical methods proposed in the resolution.
Nie mogę się jednak zgodzić na jakobińskie metody zaproponowane w rezolucji.
EnglishBut I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.
Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.
EnglishNow, we need only to decide whether we should agree on enhanced cooperation.
Obecnie musimy jedynie podjąć decyzję, czy zgadzamy się na wzmocnioną współpracę.
EnglishThe Member States should agree the local implementation of the patient card system
Państwa członkowskie muszą uzgodnić lokalne wdrożenie systemu kart pacjenta.
EnglishWe all agree on their necessity, and we all agree on the need to find a legal basis.
Wszyscy zgadzamy się, że są one konieczne i że trzeba ustalić ich podstawę prawną.

"agreement govern" - polskie tłumaczenie

agreement govern
Polish
  • umowy regulują
  • umowa regulują
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "agreed":

agreed
agreed upon