EN

aggregates {liczba mnoga}

volume_up
1. Fizyka
aggregates
volume_up
agregaty {niemęskoos.}
Within the set of selected key indicators that it monitors and studies on a regular basis, the ECB assigns a high importance to monetary aggregates.
Spośród zestawu wybranych kluczowych wskaźników, jakie EBC regularnie monitoruje i analizuje, szczególną uwagę zwraca się na agregaty pieniężne.
2. Ekonomia, Brytyjski angielski

Przykłady użycia - "aggregates" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGoogle aggregates and organizes information published on the web; we don't control the content of these pages.
Google gromadzi i porządkuje informacje publikowane w sieci, ale nie kontroluje treści stron.
EnglishBut the Sargasso Sea, the same way it aggregates sargassum weed, actually is pulling in the plastic from throughout the region.
Morze Sargassowe, w taki sam sposób jaki gromadzi glony brunatnic, zbiera również plastik z całego regionu.
EnglishAdjustment of the monetary aggregates
EnglishBut then right after that, they emit a protein that actually gathers and aggregates those nanoparticles so that they fall out of solution.
uwalniają do wody nanocząsteczki. ~~~ Ale zaraz wydalają białko, które zbiera te nanocząsteczki, więc wytrącają się z roztworu.
EnglishWebmaster Tools aggregates query information, and displays search queries once the count of each query reaches a certain threshold.
Informacje o zapytaniach w Narzędziach dla webmasterów są agregowane i wyświetlane dopiero wówczas, gdy ich liczba osiągnie określony próg.
EnglishThe fibrin then aggregates (sticks together) and forms a fibrin clot that helps the wound to heal, preventing bleeding.
Fibryna tworzy skupiska (gromadzi się, tworząc sieć) i w ten sposób powstaje skrzep fibrynowy ułatwiający gojenie się rany i zapobiegający wystąpieniu krwawienia.
EnglishWithin the set of selected key indicators that it monitors and studies on a regular basis, the ECB assigns a high importance to monetary aggregates.
Spośród zestawu wybranych kluczowych wskaźników, jakie EBC regularnie monitoruje i analizuje, szczególną uwagę zwraca się na agregaty pieniężne.
EnglishTo the banks, I say: we cannot give weight to your protestations while your aggregates are cloaked in secrecy and you stamp 'Confidential' on everything.
Co się tyczy banków, twierdzę: nie możemy przywiązywać wagi do waszych protestów, skoro wasze konkluzje ugrzęzły w pułapce niejawności i wszystko opatrujecie stemplem "poufne”.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rates of broad money and credit aggregates, while still remaining strong, continued to decline in September.
Wyniki analizy monetarnej wskazują, że wrzesień będzie kolejnym miesiącem spadku rocznej dynamiki szerokiego pieniądza i agregatów kredytowych, choć nadal będzie ona wysoka.
EnglishThe price for certain basic commodities has in fact doubled, or even tripled, in 6 years, while the ECB focuses on global and misleading aggregates, and calls for wage moderation.
Cena niektórych dóbr podstawowych de facto podwoiła się, a nawet potroiła w ciągu 6 lat. Tymczasem EBC skupia się na wskaźnikach globalnych i zagregowanych, wzywając do umiarkowania płac.