EN

agent {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Finally, the ECB is ready to serve as an agent to the EFSF/ESM in conducting market operations.
Ponadto EBC jest gotów działać jako agent EFSF/ESM przy przeprowadzaniu operacji rynkowych.
A user-agent is a specific search engine robot.
Aplikacja user-agent to określenie robota danej wyszukiwarki.
You may remember, Castle's the FBl agent presumed dead...
Castle, agent FBl, uznany za martwego...
One was a security guard, one was a butcher, another a trader and another an agent of the public security forces.
Jeden z nich był pracownikiem ochrony, drugi rzeźnikiem, trzeci handlarzem a czwarty przedstawicielem sił bezpieczeństwa publicznego.
Each NCB or pool of NCBs usually manages a single US dollar or Japanese yen portfolio as an agent of the ECB.
Zazwyczaj krajowe banki centralne zarządzają – samodzielnie bądź wspólnie – jednym tylko portfelem dolarowym lub jenowym, działając jako przedstawiciele EBC.
Manufacturers of devices (or their appointed agents) should contact an NCB to apply for (re)testing, which is offered free of charge (see NCB contact list).
Aby wziąć udział w bezpłatnym (powtórnym) teście, producent lub jego przedstawiciel powinien zgłosić się do krajowego banku centralnego (zob.
We must stand as pillars against impunity rather than agents of it.
Musimy być jak opoka przeciwko bezkarności, a nie zostać jej pośrednikami.
(Laughter) NA: But it just helps tell that some people are change agents in the society.
Ale to pomaga powiedzieć, że niektórzy ludzie są pośrednikami zmian zachodzących w społeczeństwie.
These intermediaries or financial agents must also provide the information that you referred to.
Tacy pośrednicy lub agenci finansowi muszą również udzielać informacji, o których pani mówiła.
agent (też: agency)
volume_up
kantor {m.} (przewozowy)
2. Chemia
Busulfan is a potent cytotoxic agent and a bifunctional alkylating agent.
Busulfan jest silnym lekiem cytotoksycznym oraz dwufunkcyjnym czynnikiem alkilującym.
Adefovir is an antiviral agent belonging to the class ‘ nucleoside analogues’.
Adefowir jest czynnikiem przeciwwirusowym, należącym do klasy analogów nukleozydowych.
There is always a small risk of extraneous agent contamination from a variety of sources.
9/ 13 Zawsze istnieje niewielkie ryzyko zanieczyszczenia czynnikiem zewnętrznym z różnych źródeł.
3. IT
agent (też: knowbot)
Finally, the ECB is ready to serve as an agent to the EFSF/ESM in conducting market operations.
Ponadto EBC jest gotów działać jako agent EFSF/ESM przy przeprowadzaniu operacji rynkowych.
A user-agent is a specific search engine robot.
Aplikacja user-agent to określenie robota danej wyszukiwarki.
You may remember, Castle's the FBl agent presumed dead...
Castle, agent FBl, uznany za martwego...
4. gramatyka
5. Prawo
The agent may be assisted by an adviser or by a lawyer.
Pełnomocnika może wspomagać doradca albo adwokat lub radca prawny.
The Member States and the institutions of the Union shall be represented before the Court of Justice by an agent appointed for each case.
Państwa Członkowskie i instytucje Unii reprezentuje przed Trybunałem Sprawiedliwości pełnomocnik, ustanawiany dla każdej sprawy.
PL

agent {męski}

volume_up
1. ogólne
Ponadto EBC jest gotów działać jako agent EFSF/ESM przy przeprowadzaniu operacji rynkowych.
Finally, the ECB is ready to serve as an agent to the EFSF/ESM in conducting market operations.
Aplikacja user-agent to określenie robota danej wyszukiwarki.
A user-agent is a specific search engine robot.
You may remember, Castle's the FBl agent presumed dead...
2. IT
agent
Ponadto EBC jest gotów działać jako agent EFSF/ESM przy przeprowadzaniu operacji rynkowych.
Finally, the ECB is ready to serve as an agent to the EFSF/ESM in conducting market operations.
Aplikacja user-agent to określenie robota danej wyszukiwarki.
A user-agent is a specific search engine robot.
You may remember, Castle's the FBl agent presumed dead...
agent

Przykłady użycia - "agent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPharmacotherapeutic group: muscle relaxant, peripherally acting agent, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: lek zwiotczający mięśnie, działający obwodowo, kod ATC:
EnglishTacrolimus, the active substance in Advagraf, is an immunosuppressive agent.
Substancja czynna preparatu Advagraf, takrolimus, jest lekiem immunosupresyjnym.
EnglishNon-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):
Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva stosowany w monoterapii w badaniu BR.
EnglishKeppra 750 mg film-coated tablets contain E110 colouring agent (see section 4.8).
Keppra 750 mg, tabletki powlekane zawiera barwnik E110 (patrz punkt 4. 8).
EnglishContains colouring agent E102 and lactose; see package leaflet for further information.
Zawiera barwnik E102 i laktoza; więcej informacji podano w ulotce dla pacjenta.
EnglishAdefovir is an antiviral agent belonging to the class ‘ nucleoside analogues’.
Adefowir jest czynnikiem przeciwwirusowym, należącym do klasy analogów nukleozydowych.
EnglishEach tablet contains 0.04 mg azo colouring agent E102 and 12.0 mg lactose monohydrate.
Jedna tabletka zawiera 0, 04 mg barwnika azowego E102 12, 0 mg laktozy jednowodnej.
EnglishNon-small cell lung cancer (Tarceva administered as single agent in study BR.21):
Niedrobnokomórkowy rak płuca (preparat Tarceva podawany w monoterapii w badaniu BR. 21):
EnglishCiprofloxacin is an antibiotic agent belonging to the group called quinolones.
Cyprofloksacyna jest antybiotykiem należącym do grupy zwanej chinolonami.
EnglishThe active substance in MULTAQ, dronedarone, is an anti-arrhythmic agent.
Substancja czynna w preparacie MULTAQ, dronedaron, jest lekiem przeciwarytmicznym.
EnglishPharmacotherapeutic group: therapeutic antiparasitic agent; ATCvet code:
Grupa farmakoterapeutyczna: leczniczy środek przeciwpasożytniczy; kod ATC- vet:
EnglishReteplase 10 U (recombinant plasminogen activator, thrombolytic agent)
Reteplaza 10 jednostek (rekombinowany aktywator plazminogenu, lek trombolityczny)
EnglishXeloda contains 150 mg capecitabine, which itself is not a cytostatic agent.
Xeloda zawiera 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem.
EnglishXeloda contains 500 mg capecitabine, which itself is not a cytostatic agent.
Xeloda zawiera 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytotostatykiem.
EnglishTemoporfin is a photosensitising agent used in the photodynamic therapy of tumours.
Temporofin jest substancją fotouczulającą stosowaną w terapii fotodynamicznej nowotworów.
EnglishBusulfan is a potent cytotoxic agent and a bifunctional alkylating agent.
Busulfan jest silnym lekiem cytotoksycznym oraz dwufunkcyjnym czynnikiem alkilującym.
EnglishThe active substance in DepoCyte, cytarabine, is an anti-cancer agent.
Substancja czynna leku DepoCyte, cytarabina, jest lekiem przeciwnowotworowym.
EnglishAntithrombotic agent (platelet aggregation inhibitor excl. heparin), ATC code:
Leki przeciwzakrzepowe (leki hamujące agregację płytek krwi z wyjątkiem heparyny), kod ATC:
Englishcroscarmellose sodium, magnesium stearate and the colouring agent titanium dioxide E171.
kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian i substancja barwiąca tytanu dwutlenek E171.
Englishcroscarmellose sodium, magnesium stearate and the colouring agent titanium dioxide E171.
kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian i substancja barwiąca dwutlenek tytanu E171.