EN

agenda {rzeczownik}

volume_up
The green agenda is probably the most important agenda and issue of the day.
Zielony Program to prawdopodobnie najważniejszy program i najważniejsza kwestia dzisiejszych czasów.
So there is a reform agenda, and there is an inclusion agenda.
Czyli mamy program reform i program inkluzji.
Thirdly, your transformational agenda is the agenda of the past.
Po trzecie pański program transformacyjny jest programem przeszłości.
Today's agenda includes electing the President of the European Commission.
Porządek dzienny przewiduje dzisiaj wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej.
. - (DE) The European Council has a few things planned for the agenda of its meeting.
Porządek dzienny najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej obejmuje kilka ważnych spraw.
Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej (patrz: protokół)

Przykłady użycia - "agenda" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Jednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.
EnglishSector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.
Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Usłyszeliśmy dziś, co proponuje pan Brown, i co powinno znaleźć się w porządku obrad.
EnglishThe report recognises the central importance of the Doha Development Agenda (DDA).
Przedmiotowe sprawozdanie uznaje podstawowe znaczenie dauhańskiej rundy rozwojowej.
EnglishAn important element for the Internal Market in the EU and the Lisbon Agenda is a
Ważnym elementem rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej i strategii lizbońskiej jest
EnglishWe have the European digital agenda and the European internal security strategy.
Mamy europejską agendę cyfrową oraz europejską strategię bezpieczeństwa wewnętrznego.
EnglishToday's agenda includes electing the President of the European Commission.
Porządek dzienny przewiduje dzisiaj wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej.
EnglishThat is why I raised this question, as the matter has not appeared on the agenda.
Przedmiotowe pytanie zadałam dlatego, że sprawa ta nie pojawiła się w porządku obrad.
EnglishThe first item on the agenda is the joint debate on the EC-Serbia Agreement
Pierwszym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad układem WE/Serbia.
EnglishThe next G20 will also include development as an agenda item for the first time.
Po raz pierwszy również rozwój znajdzie się w porządku dziennym kolejnego szczytu G-20.
EnglishThe debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
Debata o strategii gospodarczej "UE 2020” naturalnie już figuruje w porządku dziennym.
English. - (FR) Madam President, energy is back on the political agenda.
sprawozdawca. - (FR) Pani przewodnicząca! Energia powróciła do politycznej agendy.
EnglishRussia is a permanent issue on the agenda of the Foreign Affairs Council.
Rosja jest stałym tematem poruszanym na spotkaniach Rady do Spraw Zagranicznych.
EnglishI am happy to see your support for this agenda, which is also very important.
Cieszy mnie państwa poparcie dla tego programu, które również jest niezwykle istotne.
EnglishSupport for the electoral system will naturally also be high on the agenda.
Jednym z naszych głównych celów będzie również wspieranie systemu wyborczego.
English(SV) Thank you for a strong social agenda - you have our full support on that.
(SV) Dziękuję za mocną agendę społeczną - ma pan w tym względzie nasze pełne poparcie.
EnglishEconomic recovery, however, has to be the number one issue on the agenda.
Głównym punktem porządku obrad powinna być jednak kwestia naprawy gospodarczej.
EnglishThe European Union will still have a highly ambitious agenda of work before it.
Unia Europejska wciąż będzie mieć bardzo ambitny plan działań przed sobą.
EnglishThe key concepts for this social agenda will be access, opportunities and solidarity.
Kluczowymi pojęciami tej agendy społecznej będą dostęp, szanse i solidarność.

Synonimy (angielski) dla "agenda":

agenda