EN

agencies {liczba mnoga}

volume_up
agencies
volume_up
agencje {niemęskoos.}
In Germany, the issue of agencies and the growth of agencies is in the public eye.
W Niemczech agencje i ich rozwój są bacznie śledzone przez opinię publiczną.
Transparency rules for credit rating agencies are also needed.
Potrzebujemy również zasad przejrzystości obowiązujących agencje ratingowe.
We have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Sporządziliśmy listę środków, które muszą być regulowane przez agencje ratingowe.

Przykłady użycia - "agencies" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have drawn up a list of measures that must be regulated by the rating agencies.
Sporządziliśmy listę środków, które muszą być regulowane przez agencje ratingowe.
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Jakie środki zamierza przyjąć w odniesieniu do "działalności” agencji ratingowych?
EnglishA mechanism for monitoring and supervising credit rating agencies is necessary.
- Mechanizm monitorowania i nadzoru nad agencjami ratingowymi jest potrzebny.
EnglishI am in favour of cutting costs in relation to the Commission and its agencies.
Opowiadam się za zmniejszeniem kosztów związanych z Komisją i jej agencjami.
EnglishIn Germany, the issue of agencies and the growth of agencies is in the public eye.
W Niemczech agencje i ich rozwój są bacznie śledzone przez opinię publiczną.
EnglishThere are now so many agencies that not all of us know what they are and what they do.
Obecnie istnieje już tyle agencji, że nie wszyscy wiemy, czym one są i co robią.
EnglishTo conclude, I do, of course, encourage the agencies to follow this example.
Kończąc, pragnę oczywiście zachęcić inne agencje do pójścia za tym przykładem.
EnglishA detailed analysis of the budgets of the decentralised agencies was also carried out.
Przeprowadzono również szczegółową analizę budżetów zdecentralizowanych agencji.
EnglishAll these agencies spend around 1 billion euros a year of taxpayers' money.
Wszystkie te agencje wydają około 1 miliarda euro rocznie pieniędzy podatników.
EnglishEarlier, the issues of the rating agencies and the stress tests were raised.
Poprzednio podniesiono kwestie agencji ratingowych i testów w warunkach skrajnych.
EnglishI consider this initiative an important practice to be followed by other agencies.
Uznaję tę inicjatywę za ważną praktykę, którą powinny stosować inne agencje.
EnglishWe cannot trust rating agencies; we can criticise them, but the problem will remain.
Możemy nie ufać agencjom ratingowym, możemy je krytykować, ale problem nie zniknie.
EnglishWe have supervisory bodies with more members than the agencies have employees.
Rady zarządzające mają więcej członków niż agencje zatrudniają pracowników.
EnglishFirst the supervisory agencies failed to prevent irresponsible behaviour by investors.
Po pierwsze agencje nadzoru nie zapobiegły nieodpowiednim zachowaniom inwestorów.
EnglishWe have problems with the size of the agencies and, therefore, with their efficiency.
Mamy problem z wielkością agencji, a przez to ze skutecznością ich działania.
EnglishThese instruments will put the European people at the mercy of rating agencies.
Instrumenty te pozostawią obywateli Europy na łasce agencji ratingowych.
EnglishThe EU's agencies and decentralised bodies can be grouped into several categories.
Agencje i organy zdecentralizowane UE można podzielić na kilka kategorii.
EnglishThe EU must guarantee that rating agencies operate according to clear regulations.
UE musi zagwarantować, że agencje ratingowe będą działały zgodnie z jasnymi przepisami.
EnglishThe crisis has also once again brought the role of credit rating agencies to the fore.
Kryzys wysunął również raz jeszcze na pierwszy plan rolę agencji ratingowych.
EnglishRatings agencies await these figures and use them to inform the advice that they give.
Agencje ratingowe oczekują tych danych i wykorzystują je do rad, których udzielają.

Synonimy (angielski) dla "agency":

agency
employment agency