"age range" po polsku

EN

"age range" - polskie tłumaczenie

EN

age range {rzeczownik}

volume_up
The age range will be modified to reflect the ages for which supporting data are available, adults and patients aged 13 years and older (adolescents).
Następuje zmiana przedziału wieku - dorośli i pacjenci od 13 lat (młodzież) - aby wyodrębnić przedział wiekowy, dla którego dostępne są wyniki badań przemawiające za stosowaniem leku.

Przykłady użycia - "age range" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn these studies, the median age was 68 years (range 21-100); 51 % were females.
W tych badaniach mediana wieku wynosiła 68 lat (zakres 21- 100); 51 % stanowiły kobiety.
EnglishThe median age in the multicentre study was 40 years (age range 5 to 73).
Mediana wieku w badaniu wieloośrodkowym wynosiła 40 lata (zakres od 5 do 73 lat).
EnglishThis mainly concerns women over 55 and men in the age range from 55 to 64.
Dotyczy to głównie kobiet w wieku powyżej 55 lat i mężczyzn między 55. a 64. rokiem życia.
EnglishGAG results approached the normal range for age in the Naglazyme treatment group.
Wyniki GAG były zbliżone do prawidłowego zakresu dla wieku w grupie leczonej preparatem Naglazyme.
EnglishWithin the Intent to Treat population (ITT), the median age was 69 years (range 38 to 88 years).
Intent to Treat, ITT) mediana wieku wynosiła 69 lat (zakres 38- 88 lat).
EnglishIGF-1 concentrations should be maintained below the upper limit of the age-specific normal range.
Stężenia IGF- 1 należy utrzymywać poniżej górnej granicy normy dla danego przedziału wiekowego.
EnglishFemale (79 %) and male (21 %) patients with a mean age of 58 years (range 19-91 years) were included.
Do badań włączono kobiety (79 %) i mężczyzn (21 %) w średnim wieku 58 lat (zakres 19- 91 lat).
EnglishMedian age in years (range) Gender: male/ female
Mediana wieku w latach (przedział wiekowy) Płeć: mężczyźni/ kobiety
EnglishThe study population consisted of 68 (25 %) men and 209 (75 %) women with a mean age of 49 years (range:
Badana populacja składała się z 68 (25 %) mężczyzn i 209 (75 %) kobiet w średnim wieku 49 lat (zakres:
EnglishThe median age was 74 years (range 47 to 98 years).
Mediana wieku wynosiła 74 lata (zakres od 47 do 98 lat).
EnglishBoth data sets included paediatric, adolescent and adult patients with an age range of 1 year to 43 years.
Oba zestawy danych dotyczyły dzieci, młodzieży i pacjentów dorosłych w przedziale wiekowym od 1 roku do 43 lat.
EnglishAccording to the statistics, women aged between 59 and 60 make up only 25% of employees in this age range.
Statystyki podają, że wśród osób z przedziału wiekowego 59-60 lat kobiety te stanowią zaledwie 25 % pracowników.
EnglishWomen in this study had a median age of 63 years (range 44 to 79) and a median time since menopause of 13 years.
Mediana wieku badanych kobiet wynosiła 63 lata (zakres 44 do 79), zaś mediana czasu od menopauzy wynosiła 13 lat.
EnglishElderly No differences in Preotact pharmacokinetics were detected with regard to age (range 47-88 years).
Osoby w podeszłym wieku Nie obserwowano różnic zależnych od wieku w farmakokinetyce produktu Preotact (zakres 47- 88 lat).
EnglishYoung people under the age of 25 continue to be the worst hit, with unemployment at 21.3% in this age range.
W najgorszej sytuacji są młodzi ludzie poniżej 25. roku życia, gdyż stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wynosi 21,3 %.
EnglishPatients were primarily males (76 %) and white (66 %) with a median age of 34 years (range 22 to 67 years).
Grupę badaną tworzyli głównie mężczyźni (76 %) rasy białej (66 %), mediana wieku wynosiła 34 lata (zakres od 22 do 67 lat).
EnglishThe prescribing physician should consider which regimen is appropriate when treating patients in this age range.
W przypadku leczenia pacjentów z tej grupy wiekowej lekarz prowadzący powinien rozważyć, który schemat jest odpowiedni.
EnglishGeriatrics No differences in FORSTEO pharmacokinetics were detected with regard to age (range 31 to 85 years).
Osoby w podeszłym wieku Nie stwierdzono różnic w farmakokinetyce preparatu FORSTEO w zależności od wieku (zakres wieku 31- 85 lat).
EnglishIn clinical studies, the 650 mg/ m2 and 1,500 mg/ m2 dose have both been used in patients in the age range 16 to 21 years.
W badaniach klinicznych u pacjentów w wieku od 16 do 21 lat stosowano zarówno dawkę 650 mg/ m2 jak i dawkę 1500 mg/ m2.
EnglishPatients were primarily males (70 %) and non-white (58 %) with a median age of 33 years (range 18 to 68 years).
Grupę badaną tworzyli głównie mężczyźni (70 %) rasy innej niż biała (58 %), mediana wieku wynosiła 33 lata (zakres od 18 do 68 lat).

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "age range"

age rzeczownik
range rzeczownik