"age of gender" po polsku

EN

"age of gender" - polskie tłumaczenie

age of gender
PL
  • wiek płci

Przykłady użycia - "age of gender" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

In the age of gender fluidity, images of feminine and masculine, abnormal and normal are spinning in a liberating kaleidoscope.
We are currently experiencing the fourth wave of feminism; the age of gender fluidity, lady gardens and body diversity.
Furthermore, it is noticeably in this age of gender equality that there is no picture of a female.
Even in this age of gender liberalism, a widower already refers to a man.
To bring us up to 2016, the airline decided to reminisce on the 1930s, that halcyon age of gender equality.
There is no information on the age of gender of the victim at this time.
They force a conversation on wholesome rites of passage for boys, which replace gangs and positively channel youthful aggression in a dangerous age of gender, gang and xenophobic violence.
They say that this is the age of gender equality, so wives must join their husbands in the rat race to prove that they are emancipated.

Przykłady użycia - "age of gender" po polsku

EnglishAge and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.
Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.
EnglishAge and gender No dose adjustment is recommended in these subpopulations.
Wiek i płeć Dostosowanie dawki nie jest zalecane w zależności od wieku i płci.
EnglishThere were no clinically important pharmacokinetic differences based on age or gender.
Nie stwierdzono ważnych klinicznie różnic farmakokinetycznych ze względu na wiek lub płeć.
EnglishThe efficacy of Irbesartan Winthrop is not influenced by age or gender.
Skuteczność preparatu Irbesartan Winthrop nie zależy od wieku ani płci.
EnglishThere is no difference in response to Karvezide, regardless of age or gender.
Nie stwierdzono różnic w odpowiedzi na leczenie produktem Karvezide w zależności od wieku i płci.
EnglishThere is no difference in response to CoAprovel, regardless of age or gender.
Nie stwierdzono różnic w odpowiedzi na leczenie produktem CoAprovel w zależności od wieku i płci.
EnglishThe pharmacokinetics of fesoterodine are not significantly influenced by age and gender.
Wiek i płeć nie wpływają istotnie na farmakokinetykę fezoterodyny.
EnglishThis ranged from 42 to 94 minutes depending on age and gender.
Okres półtrwania: wynosił od 42 do 94 minut w zależności od wieku i płci.
EnglishThe efficacy of Irbesartan BMS is not influenced by age or gender.
Skuteczność preparatu Irbesartan BMS nie zależy od wieku ani płci.
EnglishThe efficacy of irbesartan is not influenced by age or gender.
Skuteczność preparatu Irbesartan Krka nie zależy od wieku ani płci.
EnglishAge and gender Subject age and gender do not significantly affect the pharmacokinetics of venlafaxine and ODV.
Wiek i płeć Wiek i płeć nie odgrywają istotnej roli w farmakokinetyce wenlafaksyny i ODV.
EnglishThe efficacy of Aprovel is not influenced by age or gender.
Skuteczność preparatu Aprovel nie zależy od wieku ani płci.
EnglishThe efficacy of Karvea is not influenced by age or gender.
Skuteczność preparatu Karvea nie zależy od wieku ani płci.
EnglishNo age or gender related pharmacokinetic differences have been observed in adult patients.
U dorosłych pacjentów nie zaobserwowano różnic we właściwościach farmakokinetycznych związanych z wiekiem lub płcią.
EnglishIn both studies, there was no evidence to suggest differential effects of age or gender on safety or efficacy.
W obydwu badaniach brak było dowodów sugerujących różny wpływ wieku lub płci na bezpieczeństwo i skuteczność.
EnglishI've also entered in her age, her gender and her height.
EnglishThere is no difference in response to Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, regardless of age or gender.
Nie stwierdzono różnic w odpowiedzi na leczenie preparatem Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS w zależności od wieku i płci.
EnglishThis European Protection Order should apply to all victims of violence, irrespective of their age or gender.
Europejski nakaz ochrony powinien mieć zastosowanie w odniesieniu do wszystkich ofiar przemocy, niezależnie od wieku i płci
EnglishNo clinically relevant differences in aprepitant pharmacokinetics is expected due to age and gender.
Nie należy się spodziewać występowania znaczących klinicznie różnic farmakokinetyki aprepitantu wynikających z wieku i płci pacjentów.
EnglishAge and gender Limited data on the pharmacokinetics of tenofovir in women indicate no major gender effect.
Wiek i płeć Ograniczone dane dotyczące farmakokinetyki tenofowiru u kobiet nie wskazują zasadniczych zależności od płci pacjenta.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "age of gender"

of przyimek
Polish
gender rzeczownik
age rzeczownik
age of majority rzeczownik
age of pregnancy rzeczownik