"age limit" po polsku

EN

"age limit" - polskie tłumaczenie

EN

age limit {rzeczownik}

volume_up
There will, however, be an absolute age limit of six years.
Utrzymana jednak zostanie obowiązkowa granica wieku, wynosząca 6 lat.
The age limit of 18 years old which is stipulated in the directive and its exceptions is sensible, in my view.
Granica wieku 18 lat przewidziana w dyrektywie oraz wyjątki od niej są, moim zdaniem, sensowne.

Przykłady użycia - "age limit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishThe CHMP agreed with the harmonised text but maintained its lower age limit of 2 years.
CHMP zgodził się ze zharmonizowanym tekstem, ale utrzymał niższą granicę wieku – 2 lat.
EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Czy istnieje granica wiekowa, jeżeli chodzi o dzieci lub rodziców adopcyjnych?
EnglishThe age limit for sexually motivated crime should also be harmonised.
Należy także zharmonizować granicę wieku w przypadku przestępstw o motywie seksualnym.
EnglishThe only points we cannot endorse concern the age limit for children and fingerprinting.
Jedyne punkty, których nie możemy poprzeć, dotyczą granicy wieku dzieci przy pobieraniu odcisków palców.
EnglishThere will, however, be an absolute age limit of six years.
Utrzymana jednak zostanie obowiązkowa granica wieku, wynosząca 6 lat.
EnglishThe age limit of 18 years old which is stipulated in the directive and its exceptions is sensible, in my view.
Granica wieku 18 lat przewidziana w dyrektywie oraz wyjątki od niej są, moim zdaniem, sensowne.
EnglishThe Rapporteurs are of the opinion that amended wording, the lower age limit of 55 years, is recommended.
Sprawozdawcy zalecają wprowadzenie zmienionego sformułowania uwzględniającego niższą granicę wieku, wynoszącą 55 lat.
EnglishRegarding the age limit for the collection of biometric data, I do not have any ideological opinion on the subject.
Jeśli chodzi o granicę wieku dla pobierania danych biometrycznych, to nie mam w tej sprawie żadnej ideologicznej opinii.
EnglishSetting an age limit reduces the risk of an error being made when identifying people by taking their fingerprints.
Ustalenie granicy wieku zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas identyfikacji osób polegającej na pobraniu odcisków palców.
EnglishMy Group considers it most important to keep to that age limit in order to prevent child trafficking in the European Union.
Moja grupa uważa za najważniejsze utrzymanie tej granicy wieku po to, by zapobiec handlowi dziećmi w Unii Europejskiej.
EnglishThe SPC is amended in section 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 in section 4.4. to reflect the lower age limit for vaccination with STAMARIL.
W działach 4. 1, 4. 2, 4. 3 i 4. 4 ChPL dokonano zmian tak, aby odzwierciedlić możliwość niższej granicy wieku dla szczepień z użyciem preparatu STAMARIL.
EnglishThis is the date the candidate for the Presidency has given for his resignation as head of the armed forces because he has reached the age limit.
Ten dzień kandydat na prezydenta wyznaczył jako dzień swojej rezygnacji ze stanowiska dowódcy sił zbrojnych ze względu na osiągnięcie granicy wieku.
EnglishViolence against women knows no geographical boundaries, no age limit, no class or race or cultural distinctions, but it is still invisible and the victims are silenced.
Przemoc wobec kobiet nie zna granic geograficznych, ograniczeń wiekowych, rozróżnień klasowych, rasowych lub kulturowych, lecz jest niewidoczna, a jej ofiary są uciszane.
EnglishThere are places where nowadays, we see exactly opposing tendencies: a decrease in the age limit for compulsory education and a reduction in the number of state-funded higher education places.
Są jednak miejsca, gdzie obecnie widzimy tendencje odwrotne: obniżanie granicy wieku obowiązku szkolnego oraz zmniejszanie liczby placówek szkolnictwa wyższego finansowanych przez państwo.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "age limit"

limit rzeczownik
age rzeczownik
to limit czasownik
Roche limit rzeczownik
age group rzeczownik
Polish
age of majority rzeczownik
age range rzeczownik
age hardening rzeczownik
age of pregnancy rzeczownik