EN

age {rzeczownik}

volume_up
Age alone had no clinically relevant effect on pharmacokinetic parameters.
Sam wiek nie miał klinicznie istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne.
The starting age for vaccination with YF vaccine is 9 months of age.
Początkowy wiek szczepienia szczepionką przeciw żółtej gorączce to 9 miesiąc życia.
Sadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.
Niestety, przeciętny wiek naszych pojazdów drogowych jest coraz wyższy.
age (też: era)
The jet age started: the missile age started.
Rozpoczęła się era odrzutowców, era pocisków rakietowych.
This was the pre-bureaucratic age, an age in which everything had to be local.
To była era przedbiurokratyczna, w której wszystko musiało odbywać się na szczeblu lokalnym.
is not that the age of the State is over. ~~~ The State still matters.
że era państw narodowych dobiega końca, państwo nadal ma znaczenie, ale na scenie robi się tłoczno.
This will also be a version for the age of the Internet, as was mentioned in the debate.
Będzie to także wersja odpowiednia w dobie Internetu, o czym wspomniano podczas debaty.
How can copyright clearance be simplified in the internet age?
W jaki sposób można w dobie Internetu uprościć proces uznawania praw autorskich?
In this age of information technology, information spreads between people very quickly.
W dobie informatyzacji informacje rozchodzą się między ludźmi bardzo szybko.
Przez siedem miesięcy panowała "epoka lodowcowa”.
Another complexity: this is the age of the oceans.
Kolejna zawiłość: to jest epoka oceanów.
Humanity has gone from the wood age to the coal age, then to the oil age.
Ludzkość przeszła z epoki drewna do epoki węgla, następnie do epoki ropy.
age (też: lap, period, stage)
They could either inculcate a spirit of tolerance or promote tensions, even at an early age.
Mogą one wpajać ducha tolerancji lub promować napięcia, nawet na wczesnym etapie.
They start early in life and persist not only into old age but subsequent generations.
Występują one na wczesnym etapie życia i przeciągają się nie tylko na wiek podeszły, ale także na kolejne pokolenia.
In my opinion it is important to start at an early age with getting acquainted with the approaches of your neighbours or of other religions.
Moim zdaniem ważne jest, by na jak najwcześniejszym etapie rozpocząć zapoznawanie z przekonaniami własnych sąsiadów lub innymi religiami.
Average life expectancy is currently 80 years, and a 40% increase in people of retirement age is expected by 2030.
Średnia długość życia wynosi obecnie 80 lat, a do 2030 roku liczba osób w wieku emerytalnym ma wzrosnąć aż o 40%.
At the same time, the population of Europe is ageing as life expectancy increases and fewer children are born.
Równocześnie społeczeństwo europejskie starzeje się, ponieważ wzrasta średnia długość życia i rodzi się mniej dzieci.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
Na przykład przewidywana długość życia dla przeciętnej japońskiej dziewczynki wynosi 83 lata, podczas gdy w Lesotho wyniosłaby 42 lata.
PL

New Age {męski}

volume_up
New Age

Przykłady użycia - "age" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhy do you need to take the Helicobacter Test INFAI for children of the age 3-11?
Dlaczego należy zastosować Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3– 11 lat?
EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg w postaci granulatu nie jest wskazany w wieku poniżej 6 miesięcy.
EnglishHow Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
EnglishThere are limited pharmacokinetic data for patients less than three months of age.
Dane farmakokinetyczne u dzieci w wieku poniżej 3 miesiąca życia są ograniczone.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Dlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
EnglishOne dose of 2 ml by intramuscular injection to pigs of 18 weeks of age and older.
Wstrzykiwać domięśniowo jedną dawkę 2 ml świniom w wieku 18 tygodni lub starszym.
EnglishEbixa is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
Nie zaleca się podawania leku Ebixa dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishThe recommended dose of Epivir for patients over 12 years of age is 300 mg daily.
Zalecana dzienna dawka Epiviru dla pacjentów w wieku powyżej 12 lat wynosi 300 mg.
EnglishTreatment of paediatric patients younger than 1 year of age has not been studied:
Nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia dzieci w wieku poniżej 1 roku życia:
EnglishAxura is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
Nie zaleca się podawania leku Axura dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
EnglishTherefore, efavirenz should not be given to children less than 3 years of age.
Z tego względu, nie należy stosować efavirenzu u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
EnglishViraferonPeg is not recommended for use in patients under the age of 18 years.
Nie zaleca się stosowania leku ViraferonPeg u pacjentów poniżej 18 roku życia.
EnglishSubjects ranged in age from 6 months to 3.5 years at initiation of treatment.
W chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.
EnglishNeoclarityn is indicated for adults and adolescents (12 years of age and older).
Neoclarityn przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (12 lat lub więcej).
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishThe SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
SINGULAIR 4 mg granulat nie jest wskazany u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.
EnglishCefuroxime axetil tablets are not suitable for use in children under the age of 5.
Nie powinno stosować się aksetylu cefuroksymu u dzieci w wieku poniżej 5 lat.
EnglishAge and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.
Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.
EnglishObviously that also applies to children under the age of two in aeroplanes.
Bez wątpienia dotyczy to również podróżujących samolotem dzieci poniżej dwu lat.
EnglishI was the 17-18 year-old age category winner and then the grand prize winner.
Jestem laureatką w kategorii wiekowej 17-18 lat oraz zdobywczynią nagrody głównej.

"age gracefully" - polskie tłumaczenie

age gracefully
Polish
  • wiek z wdziękiem
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"age grade" - polskie tłumaczenie

age grade
Polish
  • klasa wiekowa
  • stopień wieku
Więcej chevron_right

"age group" - polskie tłumaczenie

age group
Polish
  • grupa wiekowa
Więcej chevron_right