"against the law" po polsku

EN

"against the law" - polskie tłumaczenie

EN

against the law {przymiotnik}

volume_up
against the law

Przykłady użycia - "against the law" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have laws, and we can't have illegal dumping; it's against the law."
W Argentynie nie ma skażonych ropą pingwinów. ~~~ Mamy przepisy.
EnglishOrdinary people live life against the law, and that's what I -- we are doing to our kids.
W wielu dziedzinach życia zwykli ludzie działają wbrew prawu. ~~~ I to właśnie gotujemy naszym dzieciom.
EnglishIt's kind of age of prohibitions, where in many areas of our life, we live life constantly against the law.
W wielu dziedzinach życia zwykli ludzie działają wbrew prawu.
EnglishIt is against EU law for an EU country to have rules that deter you from moving around in the EU.
Kraj UE narusza przepisy unijne, jeśli jego uregulowania zniechęcają obywateli do swobodnego przemieszczania się w obrębie UE.
EnglishThis may sound sensible on the surface, but it goes completely against trademark law as it stands.
Tylko pozornie wydaje się to sensowne, gdyż stoi w całkowitej sprzeczności z prawem o znakach towarowych w ich obecnym kształcie.
EnglishThey live life knowing they live it against the law.
EnglishThe Italian parliament's supervisory committee on radio and television is not meeting, which is also against the law.
Nie odbywają się posiedzenia nadzorczej komisji ds. radia i telewizji przy włoskim parlamencie, co również jest sprzeczne z prawem.
EnglishAung San Suu Kyi has spent thirteen years under arrest without being charged, which is against the law even in Burma.
Aung San Suu Kyi trzynaście lat przebywała w areszcie bez postawienia zarzutów, co jest sprzeczne z nawet obowiązującym w Birmie prawem.
EnglishWhen abortion is not against the law, it should be safe and part of a comprehensive reproductive health service.
Tam, gdzie aborcja nie jest niezgodna z prawem, powinna być bezpieczna i stanowić część całościowego systemu ochrony zdrowia reprodukcyjnego.
EnglishThe war in Iraq was clearly against international law, and Russia's actions in Abkhasia and South Ossetia were also contrary to international law.
Wojna w Iraku bez wątpienia naruszała prawo międzynarodowe, podobnie jak działania Rosji w Abchazji i Osetii Południowej.
EnglishThe Commission has already stated that such misleading practices are against EU law, but it has not done enough to stop them.
Komisja stwierdziła już, że tego rodzaju nieuczciwe praktyki są sprzeczne z prawem UE, nie zrobiła jednak wystarczająco dużo, aby je powstrzymać.
Englishbut I see a different law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity under the law of sin which is in my members.
Lecz widzę inszy zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mię zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich.
EnglishMr Orbán, I would like to make a few specific points: slander, defamation and incitement to hatred are against the law in Germany and in other democracies.
Cóż, wskażę tu kilka konkretnych kwestii: oszczerstwo, zniesławienie oraz wzywanie do nienawiści są niezgodne z prawem w Niemczech i w innych demokracjach.
EnglishWhen we, the Liberals and the Democrats, the ALDE Group in this Parliament, first raised our voice against this law, we were accused of being politically motivated.
Kiedy my, liberałowie i demokracji, grupa ALDE w tym Parlamencie, pierwsi wyraziliśmy sprzeciw wobec tej ustawy, zostaliśmy posądzeni o motywacje polityczne.
EnglishSo could Bernd perhaps explain to me why caning is illegal - as he stated again and as it is stated in the resolution - and against international law.
A więc czy mogę prosić Bernda, żeby mi wytłumaczył dlaczego chłosta jest nielegalna - co ponownie stwierdził i o czym mówi rezolucja - i niezgodna z prawem międzynarodowym.
EnglishWe are against interference in the domestic matters of any country, whether they are against national sovereignty or against international law.
Jesteśmy przeciwni mieszaniu się w wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek kraju, niezależnie od tego czy są one prowadzone wbrew krajowej suwerenności, czy wbrew prawu międzynarodowemu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "against the law"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
law rzeczownik
against przyimek
against przysłówek
within the law
to lay down the law
to break the law czasownik