EN

again {przysłówek}

volume_up
The question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
Pozostaje kwestia stosowania, która ponownie pozostaje w gestii państw członkowskich.
In conclusion, allow me to once again congratulate the rapporteur on his good report.
Podsumowując, chciałbym ponownie pogratulować sprawozdawcy doskonałego sprawozdania.
The social dimension must again feature in the integrated guidelines.
Wymiar społeczny musi ponownie zostać uwzględniony w zintegrowanych wytycznych.
And again, if you move the obstacle a tiny bit, it'll again fall differently.
Jeśli przesunę przeszkodę jeszcze trochę, przewróci się znowu inaczej.
And the next night at dusk, again, wham! ~~~ The box jelly again -- all across the neck, all across here.
Następnego dnia o zmierzchu, znowu, bum! Znowu kubomeduzy, na całej szyji, tutaj.
And the Philistines came up yet again, and spread themselves in the valley of Rephaim.
Znowu jeszcze przyciągnęli Filistynowie, i rozpostarli się w dolinie Refaim.
I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
I would once again like to congratulate the rapporteur, Mrs Riera Madurell.
Chciałbym jeszcze raz pogratulować sprawozdawczyni, pani poseł Riera Madurell.
Once again, I congratulate the rapporteur for raising this issue.
Jeszcze raz chciałbym podziękować posłowi sprawozdawcy za poruszenie tego tematu.
again (też: once again, once more)
Next year they will again be behind and they will receive support once again.
W przyszłym roku kraje te znów będą w tyle, i znów otrzymają wsparcie.
Again, we just take these lines and recursively replace them with the whole shape.
Znów bierzemy te odcinki i rekurencyjnie zastępujemy je całym kształtem.
Again, this is a fraction of a per mille of France's Gross National Product.
I znów, chodzi o ułamek promila francuskiego produktu narodowego brutto.
In the face of America's worst destruction people are building again.
W obliczu największego zniszczenia w Ameryce, ludzie budują od nowa.
I therefore hope we can start again, but the message we have given today is important.
Mam więc nadzieję, że możemy zacząć od nowa, ale przesłanie, jakie dzisiaj wystosowaliśmy, jest istotne.
And within four or five weeks, he can do it again.
I za cztery, pięć tygodni można zaczynać zabawę od nowa.
again (też: afresh, anew, from scratch)
You see, the gods have to come back again and again and again as Ram, as Krishna.
Chodzi o to, że bogowie muszą powracać na nowo i na nowo, i na nowo tak jak Ram, tak jak Kryszna.
Therefore, it would be a bit difficult to restart the whole discussion again.
Dlatego rozpoczęcie całej tej debaty na nowo byłoby dość trudne.
The issue of Muhammed Taher Thabet Samoum was taken up again last week.
Sprawa Muhammeda Tahera Thabeta Samouma została podjęta na nowo w zeszłym tygodniu.

Przykłady użycia - "again" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAgain, you know, mental, visual, 10 planets, one planet, 10 planets, one planet.
Postarajcie to sobie wyobrazić: 10 planet, jedna planeta, 10 planet, jedna planeta.
EnglishSo, yes and yes again: let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.
A zatem tak i jeszcze raz tak: ograniczmy stosowanie pestycydów i zróbmy to szybko.
EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Życzę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishIf we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...
EnglishBut again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
Jednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
EnglishTired of filling out web forms with the same information time and time again?
Masz dość ciągłego podawania tych samych informacji w formularzach internetowych?
EnglishWe must learn the lessons and we must make sure that it never happens again.
Musimy wyciągnąć wnioski i upewnić się, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy.
EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Ponownie powtarzam Komisji, że obecne poprawki stanowią jedynie dostosowanie.
EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
EnglishI should once again like to point out that we need reform and not stalemate.
Chciałabym raz jeszcze zwrócić uwagę, że potrzebna jest nam reforma, a nie impas.
EnglishOnce again, therefore, this is not a time for pointing the finger at Italy.
Ponownie chcę więc podkreślić, że to nie jest moment, aby grozić Włochom palcem.
EnglishMr President, I would once again like to congratulate you on your election.
Panie przewodniczący! Chciałabym raz jeszcze pogratulować panu pańskiego wyboru.
EnglishInstead, once again, a large number of German and French banks were rescued.
Zamiast tego, raz jeszcze uratowano dużą liczbę niemieckich i francuskich banków.
EnglishThis has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
Był on powtarzany wiele, wiele razy i jeszcze raz ponownie, przez prawie 40 lat.
EnglishFor my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
W imieniu mojej grupy chciałbym ponownie wyróżnić i podkreślić najważniejsze kwestie.
EnglishTime and again they risk their lives in search of cunning new escape routes.
Wielokrotnie ryzykują życie w poszukiwaniu sprytnych nowych dróg ewakuacyjnych.
EnglishI should like to thank once again Michl Ebner, the committee and all of you.
Jeszcze raz dziękuję sprawozdawcy Michlowi Ebnerowi, Komisji i wszystkim państwu.
English- (FR) Mr President, once again, weapons are doing the talking in the Middle East.
- (FR) Panie przewodniczący! Raz jeszcze do głosu na Bliskim Wschodzie doszła broń.
EnglishWe have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.
Wszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.

Synonimy (angielski) dla "again":

again
again and again
never again
English