EN

afternoons {liczba mnoga}

volume_up
afternoons
The rules of the European Parliament are not altered on Thursday afternoons.
Zasady Parlamentu Europejskiego nie zostają zmienione w czwartkowe popołudnia.
They used to be held on Fridays, then they moved to Thursday afternoons.
Dawniej odbywały się one w piątki, a potem przeniesiono je na czwartkowe popołudnia.
They are different on Thursday afternoons and it is our Rules of Procedure that are different.
One różnią się w czwartkowe popołudnia i to właśnie nasz Regulamin jest wtedy odmienny.

Przykłady użycia - "afternoons" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe rules of the European Parliament are not altered on Thursday afternoons.
Zasady Parlamentu Europejskiego nie zostają zmienione w czwartkowe popołudnia.
EnglishThey used to be held on Fridays, then they moved to Thursday afternoons.
Dawniej odbywały się one w piątki, a potem przeniesiono je na czwartkowe popołudnia.
EnglishThey are different on Thursday afternoons and it is our Rules of Procedure that are different.
One różnią się w czwartkowe popołudnia i to właśnie nasz Regulamin jest wtedy odmienny.
EnglishThe other fact is, frankly, habit on Thursday afternoons.
Szczerze mówiąc, brak kworum wszedł już w zwyczaj podczas czwartkowych popołudni.
EnglishAll we need is sufficient time, which is why we should also be allowed time on Thursday afternoons.
Potrzebujemy jedynie czasu, dlatego powinniśmy móc prowadzić debaty również w czwartki po południu.
EnglishSo maybe it's every other week, or every week, once a week, afternoons no one can talk to each other.
Więc będziesz wykonywał jakąś czynność i kiedy skończysz to robić możesz sprawdzić maila lub komunikator.
EnglishOf course, every Member has the right, during voting time on Thursday afternoons, to table oral amendments.
Oczywiście, każdy poseł ma prawo do wnoszenia poprawek ustnych podczas głosowania w czwartkowe popołudnia.
EnglishHowever, she has not been here for a few years and during this time we have had the Council on Thursday afternoons.
Jednak nie było jej tu przez kilka lat, a w tym czasie Rada uczestniczyła w posiedzeniach w czwartki po południu.
EnglishI have started to wonder why we have another debate on matters of political importance on Thursday afternoons.
Zacząłem się zastanawiać, dlaczego w czwartkowe popołudnia prowadzimy kolejną debatę nad sprawami o znaczeniu politycznym.
EnglishI think that, as several Members have pointed out, the problem would not arise if our benches were a little fuller on Thursday afternoons.
Uważam, o czym wspomniało kilku posłów, że problem nie powstałby, gdyby w naszych ławach w czwartkowe popołudnia zasiadało nieco więcej posłów.
EnglishMoreover, most Members set off for their constituencies on Thursday afternoons, and many have to travel for several hours before they reach home.
Ponadto większość posłów do PE wyjeżdża do swoich okręgów w czwartek po południu, a wielu z nich musi podróżować kilka godzin, zanim dotrą do domu.
English. - (PL) Mr President, here in Strasbourg we have considered the situation in Burma on Thursday afternoons almost every month in recent times.
autor. - Panie Przewodniczący! Zajmujemy się sytuacją w Birmie, tutaj w Strasburgu, w czwartek popołudniu właściwie każdego miesiąca w ostatnim czasie.
EnglishMr President, I would like to continue the topic raised by my colleague, Thomas Mann, about moving intergroup meetings to Thursday afternoons.
Panie przewodniczący! Chciałbym kontynuować temat, który rozpoczął mój kolega, Thomas Mann, dotyczący przeniesienia spotkań Intergrup na popołudnie w czwartek.
EnglishIf it were not for the interests of these people then it is very likely that the crimes that we usually discuss on Thursday afternoons, just as today we are discussing Sudan, would not exist.
I gdyby nie ich interesy, to prawdopodobnie tych zbrodni, o których debatujemy zwykle w czwartki po południu, tak jak dzisiaj debatujemy o Sudanie, nie byłoby.

Synonimy (angielski) dla "afternoon":

afternoon
afternoon tea
English
good afternoon
English