"aftermath" po polsku

EN

"aftermath" - polskie tłumaczenie

EN

aftermath {rzeczownik}

volume_up
I was born in 19 -- I forget, and I came to this country with them in the aftermath of the Cuban revolution.
Ja urodziłam się w 19... nie pamiętam, i znalazłam się w tym kraju jako pokłosie rewolucji na Kubie.

Przykłady użycia - "aftermath" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European reaction to the Russian-Georgian conflict and its aftermath has been mixed.
Reakcja Europy na konflikt rosyjsko-gruziński i jego następstwa była niejednoznaczna.
EnglishThe EU and the US are still suffering from the aftermath of the economic crisis.
UE i USA wciąż borykają się z następstwami kryzysu gospodarczego.
EnglishWe will also provide further financial assistance for the aftermath of the conflict.
Zapewnimy także dalsze wsparcie finansowe po zakończeniu konfliktu.
EnglishThe role of the European Union must be strengthened in the aftermath of this crisis.
W następstwie tego kryzysu należy wzmocnić rolę Unii Europejskiej.
EnglishThe Member States are still struggling to cope with the aftermath of the crisis.
Państwa członkowskie nadal zmagały się z następstwami kryzysu.
EnglishThe state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (
Stan stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA (
EnglishThe state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA (debata)
EnglishAnd it's been used most famously in Haiti in the aftermath of the earthquake.
Słynne jest jego wykorzystanie na Haiti po trzęsieniu ziemi.
EnglishWhen you walk across landscapes, it leaps up in the aftermath of your footsteps trying to grab debris.
Gdy spacerujesz na łonie natury po twoich krokach wyrywa się w górę próbując wychwycić odpadki.
EnglishThe draft policy document was presented to the Quintana Roo local congress in the aftermath of the seminar.
Po zakończeniu seminarium projekt dokumentu zaprezentowano lokalnemu kongresowi Quintana Roo.
EnglishThe aim in the aftermath of the Second World War was to secure peace between European nations.
Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie pokoju narodom Europy po tragedii II wojny światowej.
EnglishI was born in 19 -- I forget, and I came to this country with them in the aftermath of the Cuban revolution.
Ja urodziłam się w 19... nie pamiętam, i znalazłam się w tym kraju jako pokłosie rewolucji na Kubie.
EnglishIn the aftermath of the economic downturn, as Mr Callanan mentioned, these discussions were indeed difficult.
Z uwagi na wspomnianą przez pana posła Callanana recesję gospodarczą te dyskusje były faktycznie trudne.
EnglishThe present crisis is the hideous aftermath of a credit mania, specifically of the excessive expansion of debt.
Dzisiejszy kryzys to przerażający wynik manii kredytowej, a w szczególności nadmiernej ekspansji zadłużenia.
EnglishThe EU was created in the aftermath of the Second World War.
EnglishThe EU will analyse, in the aftermath of Durban, how it will continue to support the Durban agenda.
W następstwie konferencji Durban UE przeprowadzi analizę sposobów dalszego wsparcia priorytetów określonych w jej trakcie.
EnglishI think that such a white paper is especially needed in the aftermath of the Copenhagen climate change talks.
Moim zdaniem taka biała księga jest szczególnie potrzebna w następstwie rozmów kopenhaskich w sprawie zmian klimatu.
EnglishThis will address the quality of treatment that victims receive in the aftermath of a crime and during the criminal proceedings.
Będzie on dotyczył jakości traktowania ofiar po przestępstwie oraz podczas postępowania przed sądem.
EnglishMadam President, two themes have emerged in the aftermath of the tragic events which struck Japan 12 days ago.
Pani Przewodnicząca! W wyniku tragicznych wydarzeń, do których doszło w Japonii 12 dni temu, pojawiły się dwie kwestie.
EnglishI repeat this call today, as it is no less important now, in the aftermath of the NATO summit in Bucharest.
Dzisiaj powtarzam to wezwanie, ponieważ po zakończeniu szczytu NATO w Bukareszcie jego znaczenie jest obecnie nie mniejsze.

Synonimy (angielski) dla "aftermath":

aftermath