"after-effects" po polsku

EN

"after-effects" - polskie tłumaczenie

EN

after-effects {liczba mnoga}

volume_up
after-effects (też: consequences, implications)
after-effects (też: backwash, sequences, aftermath)

Przykłady użycia - "after-effects" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese effects disappear after a few weeks and do not require any further treatment.
Działania te znikają po kilku tygodniach i nie wymagają dalszego leczenia.
EnglishYou may also notice one or more of the following effects after injection:
Po wstrzyknięciu może wystąpić jedno lub więcej z poniższych działań niepożądanych:
EnglishYou may experience any of the following side effects after administration of Valtropin:
Po podaniu leku Valtropin może wystąpić którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:
EnglishHowever, this is a sector that has suffered greatly from the after-effects of the crisis.
Jednakże sektor ten bardzo ucierpiał na skutek następstw kryzysu.
EnglishThe pharmacological effects after inhalation of Ventavis are:
Działania farmakologiczne po podaniu w inhalacji produktu Ventavis:
EnglishSome patients have experienced the following side effects after adding sitagliptin to metformin:
U niektórych pacjentów po dodaniu sitagliptyny do metforminy wyst powały nast puj ce działania niepo dane:
EnglishSome patients have experienced the following side effects after adding sitagliptin to metformin:
U niektórych pacjentów po dodaniu sitagliptyny do metforminy występowały następujące działania niepożądane:
EnglishIf your child shows any side effects after receiving Synagis you should contact your doctor.
Jeśli po otrzymaniu dawki leku Synagis u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
EnglishSome patients taking metformin have experienced the following side effects after starting sitagliptin:
U niektórych pacjentów przyjmujących metforminę po rozpoczęciu przyjmowania sitagliptyny występowały następujące działania niepożądane:
EnglishSide effects were mainly seen while patients were being given the medicine or shortly after (“ infusion related effects”).
Działania niepożądane najczęściej obserwowano podczas leczenia lub krótko po jego zakończeniu („ reakcje związane z infuzją ”).
EnglishMost of the undesirable effects observed after the use of Optimark were of mild to moderate intensity and transient in nature.
Większość działań niepożądanych obserwowanych po podaniu produktu Optimark miała nasilenie łagodne lub umiarkowane i była przemijająca.
EnglishNifedipine Pharmamatch retard will not prevent possible rebound effects after cessation of other antihypertensive therapy.
Preparat Nifedipine Pharmamatch retard nie zapobiegnie możliwemu efektowi z „ odbicia ” po przerwaniu leczenia innym lekiem przeciwnadciśnieniowym.
EnglishIf you think that you notice any side effects after receiving an injection of SonoVue, tell the medical staff supervising your scan.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych po otrzymaniu SonoVue należy poinformować personel medyczny nadzorujący badanie.
EnglishThe consequent increase in dopaminergic stimulation can lead to the dopaminergic side effects observed after treatment with COMT inhibitors.
W rezultacie zwiększona stymulacja dopaminergiczna może prowadzić do działań niepożądanych obserwowanych po leczeniu inhibitorami COMT.
EnglishData suggest that gemcitabine can be started after the acute effects of radiation have resolved or at least one week after radiation.
Wyniki sugerują, że leczenie gemcytabiną można rozpocząć po ustąpieniu ciężkich powikłań po radioterapii, ale nie wcześniej niż tydzień po napromienianiu.
EnglishFor other wines, the decision to liberalise planting rights ought to be taken only after the effects of the COM reform have been gauged.
W przypadku innych win decyzja o zliberalizowaniu praw do sadzenia powinna być podjęta po przeanalizowaniu skutków wprowadzenia nowego komunikatu w sprawie reformy.
EnglishWhen you first receive MabCampath, you may experience side effects soon after the first infusions (see section 4 “ Possible side effects”).
Jeśli MabCampath przyjmuje się po raz pierwszy, działania niepożądane mogą wystąpić wkrótce po pierwszej infuzji (patrz punkt 4 „ Możliwe działania niepożądane ”).
EnglishThe consequent increase in dopaminergic stimulation can lead to the dopaminergic side effects observed after treatment with COMT inhibitors.
W rezultacie zwiekszonej dopaminergicznej stymulacji może dojść do działań niepożądanych obserwowanych po leczeniu inhibitorami COMT o charakterze dopaminergicznym.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "after-effects"

effects rzeczownik
Polish
after przyimek
Polish
after przysłówek
Polish
after party rzeczownik
after all partykuła
Polish
after all spójnik
Polish
after all wykrzyknik
Polish
after all przyimek
Polish
after the event przysłówek
after that przyimek
Polish
to produce effects czasownik
after dark
Polish
after another
Polish
after eating
after proofreading
after twilight przysłówek
after you
Polish