"after-effect" po polsku

EN

"after-effect" - polskie tłumaczenie

EN

after-effect {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
after-effect (też: aftereffect)
2. przenośny

Przykłady użycia - "after-effect" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis effect remains after adjustment for a range of covariates.
Efekt ten utrzymuje się po dostosowaniu do szeregu zmiennych towarzyszących.
EnglishIf you or your child have a side effect after vaccination with measles, mumps, or rubella
jeśli wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu przeciw odrze, śwince lub różyczce, w tym
EnglishAfter that the effect of evolution completely dissipates.
Z ewolucyjnego punktu widzenia, po osiągnięciu tego wieku przestajesz mieć znaczenie.
EnglishFurthermore, this ban would have come into effect immediately after the regulation entered into force.
Ponadto zakaz ten miałby wejść w życie niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia.
EnglishThe medicine usually starts to have an effect after four to six weeks.
Działanie leku jest zazwyczaj widoczne po 4- 6 tygodniach.
EnglishNine weeks after exposure, this effect was no longer observable.
Dziewięć tygodni po ekspozycji efekt ten nie był widoczny.
EnglishThis exemption regulation should be phased out completely three years after it comes into effect.
Ten przepis dopuszczający odstępstwo powinien być w pełni zniesiony w ciągu trzech lat od wejścia w życie.
EnglishThe onset of effect occurs after the first administration.
Omawiany efekt rozpoczyna się już po pierwszym podaniu.
EnglishActivity of the enzyme returns to baseline levels about 9 hours after the maximum inhibitory effect has been achieved.
Aktywność enzymu wraca do wartości wyjściowej po około 9 godzinach od chwili osiągnięcia maksymalnego działania hamującego.
EnglishThe onset of the antihypertensive effect occurs after 3 to 4 days and can last up to one week after discontinuation of therapy.
Początek działania obniżającego ciśnienie występuje po 3– 4 dniach i działanie może utrzymywać się aż do 7 dni po odstawieniu leku.
EnglishPseudoephedrine sulphate provides a nasal decongestant effect after oral administration due to its vasoconstrictive action.
Siarczan pseudoefedryny posiada działanie zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa po podaniu doustnym spowodowane jego działaniem zwężającym naczynia.
EnglishReduction of IOP in man starts within approximately 2 hours after administration and maximum effect is reached after 12 hours.
U człowieka, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się po około 2 godzinach od zakroplenia, a najsilniejsze działanie występuje po 12 godzinach.
EnglishReduction of the intraocular pressure in man starts about 2 hours after administration and maximum effect is reached after 12 hours.
U człowieka, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się po około 2 godzinach od zakroplenia, a najsilniejsze działanie występuje po 12 godzinach.
EnglishHowever, less than two years after it came into effect, it is trying again with an attempt to remove the repeatability of the eight-hour limit.
Niemniej jednak, niecałe dwa lata po jego wejściu w życie, ponownie podejmuje próbę wyeliminowania możliwości zwielokrotnienia ośmiogodzinnego limitu.
EnglishConvention 188 shall take effect after it has been ratified by 10 of the 180 Member States of the ILO, 8 of which must be coastal countries.
Konwencja nr 188 wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez dziesięć ze 180 państw należących do MOP; osiem z tych państw musi dysponować dostępem do morza.
English Special Information: It was not until 70 years after the three-fold effect of aspirin was discovered that British pharmacologist John Vane unravelled the mechanism which produces the effect.
Informacja dodatkowa: Dopiero 70 lat po odkryciu potrójnego działania tabletki aspiryny brytyjski farmakolog John Vane odkrył mechanizm jej działania.
EnglishSince prostaglandins are involved in the persistence of the ductus arteriosus after birth, this effect is believed to be the main mechanism of action of ibuprofen in this indication.
Ponieważ prostaglandyny przyczyniają się do utrzymywania drożnego przewodu tętniczego po urodzeniu, przyjmuje się, że jest to główny mechanizm działania ibuprofenu w tym wskazaniu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "after-effect"

after przyimek
Polish
after przysłówek
Polish
effect rzeczownik
Doppler effect rzeczownik
dramatic effect rzeczownik
to take effect czasownik
to have an effect czasownik
yo-yo effect rzeczownik
after party rzeczownik
Polish
after all partykuła
Polish