EN

Africa {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Future of the Africa/EU strategic partnership on the eve of 3rd Africa/EU summit (
Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
Future of the Africa/EU strategic partnership on the eve of 3rd Africa/EU summit (debate)
Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (debata)

Przykłady użycia - "Africa" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.
Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.
EnglishIt involves flying reptiles like this Pterosaur that we reconstructed from Africa.
Chcemy złożyć historię o gadach jak Pterozaur, które zrekonstruowaliśmy w Afryce.
EnglishWe ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
EnglishThe next item is the Commission statement on scientific cooperation with Africa.
Następnym punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie współpracy naukowej z Afryką.
EnglishI used to work as the director of the World Bank office in Nairobi for East Africa.
Kiedyś byłem dyrektorem biura Banku Światowego w Nairobi dla Afryki Wschodniej.
EnglishFor instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
Na przykład we Francji pomiędzy 2006 i 2007 r. pomoc dla Afryki faktycznie zmalała.
EnglishNow, compare that to the modern systems the ruling elites established on Africa.
Porównajmy to do nowoczesnych systemów, ustanowionych przez rządzące elity.
EnglishWe want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.
Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.
EnglishAnd this is the Africa where people are looking for partnerships to do this.
Jest to Afryka, w której ludzie szukają partnerów, którzy pomogą im tego dokonać.
EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Nie ma potrzeby organizowania szczytu w celu określenia strategii dla Afryki.
EnglishI hope the JPA will be actively involved in implementation of the EU-Africa strategy.
Mam nadzieję, że WZP będzie aktywnie włączone we wdrożenie strategii UE-Afryka.
EnglishI think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Myślę, że błędem byłoby niedostrzeżenie, że Afryka zasadniczo się zmieniła.
EnglishA cooperation agreement between the Community and South Africa is signed.
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą a Republiką Południowej Afryki.
EnglishThe fact that more and more countries are interested in Africa boosts its development.
Zainteresowanie Afryką ze strony coraz większej liczby państw pobudza jej rozwój.
EnglishBut piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.
Jednakże piractwo pozostaje wyraźną i aktualną groźbą na morzach wokół Rogu Afryki.
EnglishThere were markets in Africa before the colonialists stepped foot on the continent.
W Afryce istniały bazary na długo zanim kolonialiści postawili stopę na kontynencie.
EnglishWe're looking at building on some of the most precious resources of Africa: people.
Chcemy oprzeć się na najcenniejszym zasobie, jaki oferuje Afryka - ludziach.
EnglishAnd critically, what happens in central Africa doesn't stay in Central Africa.
I co istotne, to, co dzieje się w Afryce Środkowej, nie pozostaje w Afryce Środkowej.
EnglishSouthern Sudan is set to become the fifty-fourth state in Africa on 9 July.
W dniu 9 lipca Południowy Sudan ma się stać pięćdziesiątym czwartym krajem Afryki.
EnglishThe current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.
Obecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.

Synonimy (angielski) dla "South Africa":

South Africa
Horn of Africa