"aforementioned" po polsku

EN

"aforementioned" - polskie tłumaczenie

EN

aforementioned {przymiotnik}

volume_up
I supported the aforementioned report because of the specific examples of how the European Parliament can improve the transparency of the procedures applied to external organisations.
Poparłem wyżej wymieniony raport ze względu na konkretne przykłady, jak Parlament Europejski może zwiększyć przejrzystość stosowanych procedur dla organizacji zewnętrznych.
aforementioned (też: above-mentioned)
aforementioned
volume_up
wcześniej wymieniony {przym. m.}
aforementioned

Przykłady użycia - "aforementioned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor the above reasons, I voted in favour of the aforementioned motion for a resolution.
Z tych powodów głosowałem za przyjęciem omawianego projektu rezolucji.
EnglishFor all of the aforementioned reasons, I am voting for this draft agreement.
Z tych powodów głosuję za przyjęciem przedmiotowego projektu umowy.
EnglishThe aforementioned arrogance spills over into everything it touches.
Wspomniana wyżej arogancja obejmuje wszystko, czego UE się dotknie.
EnglishOur Agreement:By posting in this forum, you agree to abide by the aforementioned rules.
Nasza umowa:Publikując na tym forum, akceptujesz powyższe reguły i zobowiązujesz się ich przestrzegać.
EnglishOn the basis of the aforementioned, I hereby give my favourable vote to the proposed regulation.
W związku z powyższym niniejszym oddaję swój głos za przyjęciem proponowanego rozporządzenia.
EnglishThe aforementioned reservations notwithstanding, the GUE/NGL group supports the decision of the Council.
Pomimo wymienionych powyżej zastrzeżeń grupa GUE/NGL popiera decyzję Rady.
EnglishNonetheless, a sceptic would be bound to point out that the aforementioned glass remained half empty.
Sceptyk jednak zauważyłby, że ta szklanka wciąż do połowy była pusta.
EnglishIt therefore seems essential to establish a Community system to combat the aforementioned practice.
Celowe wydaje się więc, ustanowienie wspólnotowego systemu zapobiegania powyższemu procederowi.
EnglishThe rivalry between the two aforementioned politicians and their hangers-on is having fatal consequences.
Rywalizacja między dwoma wspomnianymi politykami i ich zwolennikami ma fatalne konsekwencje.
EnglishI therefore hope that the aforementioned Authority will strive to make improvements in this area.
Mam w związku z tym nadzieję, że Organ podejmie wysiłki na rzecz dokonania usprawnień w tym zakresie.
EnglishThe aforementioned generic laws are very dangerous.
Wspomniane wyżej przepisy władzy wykonawczej są bardzo niebezpieczne.
EnglishThe aforementioned counter-arguments are readily accessible.
Przedstawione powyżej kontrargumenty są łatwo dostępne.
EnglishSince the aforementioned points were not adequately addressed in the report, I abstained.
Ponieważ wyżej wspomniane punkty nie zostały w sposób właściwy uwzględnione w sprawozdaniu, wstrzymałem się od głosu.
EnglishIn the aforementioned agreements, there are clauses on democracy, the rule of law and human rights.
We wspomnianych wcześniej umowach znajdują się klauzule dotyczące demokracji, rządów prawa i praw człowieka.
EnglishAccording to the aforementioned SICL study it now accounts for almost 5% of the total gambling market in the EU.
Zgodnie ze wspomnianym wcześniej badaniem SICL stanowi to około 5% całego rynku hazardowego w UE.
EnglishThe first is a communication which details the aforementioned integrated maritime policy for the European Union.
Pierwszym jest komunikat, który uszczegóławia wyżej wspomnianą politykę morską Unii Europejskiej.
EnglishI really have to see the aforementioned elements.
Muszę dokładnie przyjrzeć się powyższym aspektom tych wyborów.
EnglishThe aforementioned reports simultaneously promote economic growth, human development and sustainable food sources.
Jednocześnie umowy te promują wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ekologiczne źródła żywności.
EnglishThe aforementioned speech also contained a view of the world that differed from the one we would have wished to hear.
W przemówieniu tym została też zawarta jednak także inna niż byśmy pewnie chcieli wizja świata.
EnglishHowever, with regard to the aforementioned enterprise, Heidelberger Druckmaschinen, I abstained from the vote.
Jednakże w przypadku wspomnianego przedsiębiorstwa Heidelberger Druckmaschinen wstrzymałam się od głosu.

Synonimy (angielski) dla "aforementioned":

aforementioned
Pozostałe hasła