EN

afloat {przysłówek}

volume_up
afloat
afloat
afloat
afloat

Przykłady użycia - "afloat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is already talk of increased taxes in the near future to keep public finances afloat.
Już teraz mówi się o rychłym podniesieniu podatków, co pozwoli utrzymać płynność finansów publicznych.
EnglishAs a matter of urgency, it must also help companies affected by this economic crisis to stay afloat.
Pilnie powinna także pomóc utrzymać się na powierzchni przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem gospodarczym.
EnglishAnd that's what keeps Wikipedia afloat.
EnglishAnd it's only a few months since governments injected enormous sums of money to try and keep the whole system afloat.
A przecież to tylko kilka miesięcy temu rządy ofiarowały ogromny zastrzyk pieniędzy w celu uratowania całego systemu przed zatonięciem.
EnglishToo often they have been regarded as a burden weighing down our economies, but they have done a great deal to keep the European model afloat.
Zbyt często uważaliśmy je za brzemię, które obciąża nasze gospodarki. A one tak bardzo pomogły nam w utrzymaniu modelu europejskiego.
Englishto keep afloat
Englishto stay afloat
Englishto keep afloat
Englishto stay afloat
EnglishWe must not have state aid that makes things more difficult for vibrant companies and keeps afloat companies that can no longer survive alone.
Nie wolno nam zezwolić na pomoc państwa, która utrudnia życie prężnym przedsiębiorstwom, a utrzymuje przy życiu przedsiębiorstwa niezdolne do samodzielnego istnienia.
EnglishSecondly, the EU needs to loosen its state aid prohibitions so that things like modest industrial derating might help keep our manufacturing afloat.
Po drugie, UE musi złagodzić zasady dotyczące udzielania pomocy ze strony państwa, tak aby środki takie jak umiarkowany podatek przemysłowy mogły pomóc w utrzymaniu produkcji.
EnglishThis is why we must make every endeavour to keep this failed state afloat and guarantee its citizens a minimum level of physical and material security.
Dlatego musimy uczynić wszystko co możliwe, by utrzymać ten upadający kraj na powierzchni i zagwarantować jego obywatelom minimalny poziom fizycznego i materialnego bezpieczeństwa.
EnglishThe combined efforts of the Federal Reserve and the Bank of England have contributed extensively to keeping the financial system afloat, but they have not resolved the crisis.
Połączone wysiłki Rezerwy Federalnej oraz Bank of England przyczyniły się w dużej mierze do uniknięcia załamania się systemu finansowego, lecz nie zlikwidowały kryzysu.
EnglishThey include both macro-economic factors, such as legislation, taxation and bureaucracy, as well as micro-economic factors, such as difficulties with staying afloat and poor financial liquidity.
To czynniki zarówno o charakterze makro, takie jak ustawodawstwo, podatki i biurokracja, jak i w skali mikro, czyli trudności ze zbytem, mała płynność finansowa.
EnglishWe have done an excellent job in creating a macroeconomic surveillance procedure, which is something new and which complements the work that is done to keep the common currency afloat.
Doskonale poradziliśmy sobie z utworzeniem procedury nadzoru makroekonomicznego, która jest elementem nowym i uzupełnia inne działania mające na celu ratowanie wspólnej waluty.
EnglishIt is my opinion that we need to support struggling companies as much as possible to provide them with the credit they need to keep their businesses afloat and to ensure that jobs are not lost.
Moim zdaniem musimy jak najbardziej wspierać firmy walczące o swój byt i zapewnić im kredyt potrzebny do utrzymania działalności oraz zapobiegać zmniejszaniu ilości miejsc pracy.