"affluent" po polsku

EN

"affluent" - polskie tłumaczenie

EN

affluent {przymiotnik}

volume_up
This advanced and affluent country with a European spirit lies more than 27,000 km away from Slovakia.
Ten rozwinięty i bogaty kraj o europejskim duchu oddalony jest od Słowacji o ponad 27 tysięcy kilometrów.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Regiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
affluent (też: ample)
affluent
In particular, it will be important to gather information on who is using these services - only better informed and affluent social groups, or all who need treatment.
Przede wszystkim kto z nich korzysta: czy tylko lepiej poinformowane, zasobne grupy społeczne, czy wszyscy potrzebujący.
As a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
W rezultacie na luksus leczenia za granicą mogą sobie pozwolić jedynie najbardziej zamożne osoby.
The misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Niedola tych najbiedniejszych ludzi nie przystoi zamożnej Europie, więc odsyłamy ich do domu.
This is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Regiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
affluent (też: moneyed, monied)
Poor people are more likely to become ill and die at an earlier age than those who are more affluent.
Osoby ubogie z większym prawdopodobieństwem zapadną na choroby oraz umrą w młodszym wieku, niż osoby bardziej majętne.

Przykłady użycia - "affluent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is probably done more easily by affluent regions than by those less well-off.
Regiony zamożne prawdopodobnie mogą to czynić łatwiej niż te mniej bogate.
EnglishAs the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
Zanikała w miarę bogacenia się kraju, a szczepień zaniechano na 36 lat.
EnglishSo the stuff I'm talking about is the peculiar problem of modern, affluent, Western societies.
Mówię zatem o dziwnym problemie nowowczesnych, bogatych, zachodnich społeczeństw.
EnglishAs a result, only the most affluent can afford the luxury of treatment abroad.
W rezultacie na luksus leczenia za granicą mogą sobie pozwolić jedynie najbardziej zamożne osoby.
EnglishThe misery of these poorest people is an affront to affluent Europe, and so we return them.
Niedola tych najbiedniejszych ludzi nie przystoi zamożnej Europie, więc odsyłamy ich do domu.
EnglishSome anthropologists call that the original affluent society.
Niektórzy antropolodzy nazywają to pierwotnym społeczeństwem dobrobytu.
EnglishI pastor a church in one of the most affluent areas of America -- a bunch of gated communities.
Ja, pastor kościoła, w jednej z najobfitszych części US -- w skupisku ogrodzonych społeczności.
EnglishThe Alpine region is one of the most important and affluent territories within the European Community.
Region alpejski jest jednym z najważniejszych i najbogatszych obszarów we Wspólnocie Europejskiej.
EnglishSport should not just be something for affluent children.
Sport nie powinien być zarezerwowany dla zamożnych dzieci.
EnglishThis advanced and affluent country with a European spirit lies more than 27,000 km away from Slovakia.
Ten rozwinięty i bogaty kraj o europejskim duchu oddalony jest od Słowacji o ponad 27 tysięcy kilometrów.
EnglishPoor people are more likely to become ill and die at an earlier age than those who are more affluent.
Osoby ubogie z większym prawdopodobieństwem zapadną na choroby oraz umrą w młodszym wieku, niż osoby bardziej majętne.
EnglishAffluent regions should perhaps be allowed or obliged to do more to eliminate pockets of poverty.
Zamożnym regionom należy być może zezwolić lub zobowiązać je do czynienia większych wysiłków w celu wyeliminowania obszarów ubóstwa.
EnglishThen, instead of going to the most needy, help with housing will go to developers and affluent residents of new estates.
Wtedy pomoc dla mieszkalnictwa zamiast do najbardziej potrzebujących trafi do deweloperów oraz majętnych mieszkańców nowych osiedli.
EnglishHealth workers are leaving for more affluent countries because health budgets are being slashed in their own countries.
Pracownicy opieki zdrowotnej wyjeżdżają do bogatszych państw, ponieważ budżety przeznaczane na zdrowie w ich własnych państwach są ograniczane.
English(SK) Mr President, economic migration is a fact that is more or less familiar to all the more affluent countries of the European Union.
(SK) Panie Przewodniczący! Migracja zarobkowa jest zjawiskiem znanym - lepiej lub gorzej - wszystkim zamożniejszym państwom w Unii Europejskiej.
EnglishIn particular, it will be important to gather information on who is using these services - only better informed and affluent social groups, or all who need treatment.
Przede wszystkim kto z nich korzysta: czy tylko lepiej poinformowane, zasobne grupy społeczne, czy wszyscy potrzebujący.
EnglishWe are aware that these requirements in themselves are not the main motivation for the middle classes and for the less affluent to change their cars more frequently.
Jesteśmy świadomi, że wymogi te same w sobie nie są główną motywacją dla klas średnich i mniej zamożnych do częstszej zmiany ich samochodów.
EnglishHelping poorer regions also helps more affluent ones by increasing spending power in neighbouring markets, which is one of the things the single market is all about.
Pomaganie biedniejszym regionom pomaga również regionom bogatszym, bowiem zwiększa siłę nabywczą sąsiednich rynków, o co przecież chodzi w jednolitym rynku.
EnglishI think that we should have more affluent and functioning global financial markets rather than trying to get anywhere close to what is a credit crunch.
Uważam, że powinniśmy starać się, aby globalne rynki finansowe były bardziej zamożne i lepiej funkcjonowały zamiast prowadzić do sytuacji przypominającej kryzys kredytowy.
EnglishWe also know that poverty has not fallen in the European Union over the past five years, but that in fact more people are excluded from the affluent society.
Wiemy także, że ubóstwo w Unii Europejskiej nie zmniejszyło się w ostatnich pięciu latach, ale że w rzeczywistości więcej ludzi jest wykluczonych z zamożnego społeczeństwa.

Synonimy (angielski) dla "affluent":

affluent