EN

affirmation {rzeczownik}

volume_up
affirmation
When it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.
Kiedy się to uda, to potwierdzenie bycia żywym, dociera do ciebie niemal na poziomie komórek.
Parliament's priorities for this budget may be considered to be the affirmation and strengthening of funding for education and innovation.
Można uznać, że priorytetami Parlamentu w odniesieniu do przedmiotowego budżetu są potwierdzenie i wzmocnienie środków na kształcenie i innowacje.
We now have an opportunity to strengthen the partnership between Tunisia and the European Union on the basis of an affirmation of democracy and economic and social reform.
Obecnie mamy szansę wzmocnić partnerstwo między Tunezją a Unią Europejską w oparciu o potwierdzenie demokracji oraz reformy gospodarcze i społeczne.

Przykłady użycia - "affirmation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd nothing does a greater affirmation than when we connect through stories.
Wszyscy potrzebujemy potwierdzenia, że nasze życie ma znaczenie.
EnglishWhen it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.
Kiedy się to uda, to potwierdzenie bycia żywym, dociera do ciebie niemal na poziomie komórek.
EnglishAllow me to continue by mentioning some aspects of affirmation of basic freedoms and the respect of human rights.
Pozwolą państwo, że będę kontynuować i wspomnę o kilku aspektach potwierdzenia wolności podstawowych i poszanowania praw człowieka.
EnglishMoreover, it is a commitment that will allow the affirmation - and differentiation - of the added value that the EU is able to offer.
Ponadto jest to zobowiązanie, które pozwoli na afirmację - i zróżnicowanie - wartości dodanej, którą jest w stanie zaoferować Unia Europejska.
EnglishParliament's priorities for this budget may be considered to be the affirmation and strengthening of funding for education and innovation.
Można uznać, że priorytetami Parlamentu w odniesieniu do przedmiotowego budżetu są potwierdzenie i wzmocnienie środków na kształcenie i innowacje.
EnglishWe now have an opportunity to strengthen the partnership between Tunisia and the European Union on the basis of an affirmation of democracy and economic and social reform.
Obecnie mamy szansę wzmocnić partnerstwo między Tunezją a Unią Europejską w oparciu o potwierdzenie demokracji oraz reformy gospodarcze i społeczne.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, an attempted attack is enough to remove any sense of triviality from the affirmation of the right to security of our fellow citizens.
(FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Próba zamachu wystarczy, aby przywrócić znaczenie obronie prawa naszych współobywateli do bezpieczeństwa.
EnglishI welcome the clear support for the two-pillar structure and I also welcome today's affirmation from the Commissioner of his support for that as well.
Cieszy mnie wyraźne poparcie dla dwufilarowej struktury, jak również z zadowoleniem odnotowuję dzisiejsze potwierdzenie ze strony pana komisarza, że także opowiada się za taką strukturą.
EnglishI also believe that the end of the authoritarian regime in Tunisia may contribute to a stable democracy and also contribute to the affirmation of the same aspirations for other peoples.
Uważam też, że koniec autorytarnego reżimu w Tunezji może przyczynić się do stabilnej demokracji i potwierdzenia analogicznych aspiracji innych narodów.
EnglishMultilingualism contributes to the affirmation of values and attitudes which are essential for the European social model: mutual understanding, trust and solidarity.
Wielojęzyczność przyczynia się do utrwalania wartości i postaw, które mają podstawowe znaczenie w europejskim modelu społecznym opartego na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i solidarności.

Synonimy (angielski) dla "affirmation":

affirmation
affirmative