EN

affecting {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "affecting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
Dlatego z ubolewaniem przyjmuję informację o problemach finansowych grupy AKP.
EnglishIf you have had any serious illness affecting your breathing or your blood.
Jeśli pacjent ma jakąkolwiek poważną chorobę wpływającą na oddychanie lub krew.
EnglishIt takes action in numerous areas affecting the daily lives of European citizens.
Podejmuje działania w wielu obszarach dotyczących życia codziennego obywateli Europy.
EnglishToday, this is particularly affecting countries that have relatively weak economies.
Aktualnie ucierpiały przede wszystkim państwa o stosunkowo słabej gospodarce.
EnglishLack of transparency and accusations of corruption are also affecting Romanian football.
Brak przejrzystości i oskarżenia o korupcję dotyczą też rumuńskiej piłki nożnej.
EnglishUnemployment is one of the main problems affecting the European Economic Area.
Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
English* reported by the parents as adversely affecting the child's daily activities
* zgłoszone przez rodziców jako niekorzystnie wpływające na codzienną aktywność dziecka
EnglishA total of 36 patients were treated for a total of 61 attacks of HAE affecting the larynx.
Łącznie leczono 36 pacjentów z powodu łącznie 61 napadów HAE dotyczących krtani.
EnglishAltargo is used to treat bacterial infections affecting small areas of skin.
Altargo jest stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych na małych powierzchniach skóry.
EnglishThe report highlights very well the many problems affecting that country.
W sprawozdaniu znakomicie wyodrębniono wiele problemów dotykających ten kraj.
EnglishBluetongue is a disease affecting ruminants such as cattle, sheep and goats.
Choroba niebieskiego języka to schorzenie przeżuwaczy, na przykład bydła, owiec i kóz.
EnglishDementia is a huge issue throughout Europe affecting millions of individuals and families.
Demencja to ogromny problem w całej Europie, dotyczący milionów ludzi i rodzin.
EnglishThe TBC and Nabucco projects are affecting the political stability of our neighbours.
Projekty TBC i Nabucco wpływają na stabilność polityczną naszych sąsiadów.
EnglishBut this agency is not just affecting big commercial airlines or businesses.
Ale ta agencja nie wpływa jedynie na duże komercyjne linie lotnicze lub przedsięwzięcia.
EnglishMadam President, the current financial crisis is not just affecting banks and investors.
Pani Przewodnicząca, obecny kryzys finansowy nie dotyka jedynie banków i inwestorów.
EnglishWeight is the most significant covariate affecting efalizumab clearance.
Masa ciała jest najbardziej znaczącym kowariantem wpływającym na klirens efalizumabu.
EnglishThis activity has started affecting an ever-increasing number of European citizens too.
Działania te dotyczą również coraz większej liczby obywateli europejskich.
EnglishWe have counted over 450 restrictions affecting various raw materials.
Doliczyliśmy się ponad 450 ograniczeń oddziałujących na poszczególne surowce.
EnglishThis is severely affecting the poor, as well as producers of meat and milk.
Sytuacja ta mocno dotyka ubogich, jak również producentów mięsa i mleka.
EnglishThere were also some concerns over the medicine's side effects affecting the kidneys.
Pojawiły się również obawy co do działań niepożądanych leku zaburzających czynność nerek.

Synonimy (angielski) dla "affecting":

affecting
affectation
affective