"affected area" po polsku

EN

"affected area" - polskie tłumaczenie

EN

affected area {rzeczownik}

volume_up
affected area
volume_up
dotknięty obszar {m.}

Przykłady użycia - "affected area" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn case of accidental contact with the skin, wash affected area with abundant water.
W przypadku przygodnego kontaktu ze skórą, zmyć obfitą ilością wody.
EnglishIce may be applied to the affected area for approximately 30 minutes.
W miejscu wynaczynienia można przykładać lód przez około 30 minut.
EnglishWe are told that the area affected will fall to between 175 000 and 200 000 hectares.
Otrzymujemy informację, że powierzchnia podlegająca karczowaniu spadnie do 175 000 - 200 000 hektarów.
EnglishIf, during the infusion, Visudyne goes outside the vein, and especially if the affected area is
Jeśli w czasie infuzji, roztwór leku Visudyne znajdzie się poza żyłą, zwłaszcza, jeśli zmnieniona
EnglishIt was deployed immediately for a week in the affected area.
Natychmiast wysłano go na tydzień na tereny dotknięte katastrofa.
EnglishIf it occurs, rinse affected area immediately with water.
W razie przypadkowego kontaktu, niezwłocznie obficie spłukać wodą.
EnglishIf skin exposure occurs, wash the affected area immediately with clean water.
Jeżeli dojdzie do kontaktu ze skórą, miejsce zanieczyszczone preparatem należy natychmiast przepłukać czystą wodą.
EnglishIt is sprayed on the affected area, avoiding the eyes.
Rozpyla się go na zmienionej chorobowo powierzchni, chroniąc oczy.
EnglishTwelve tonnes of goods have already been dropped from the air to alleviate the difficulties in the affected area.
Zrzucono już z powietrza 12 ton ładunku, który ma pomóc mieszkańcom w dotkniętym rejonie.
English(GA) Many people in the area affected by the earthquake are waiting for help that has not yet arrived.
(GA) Wiele osób w rejonie dotkniętym tym trzęsieniem ziemi czeka na pomoc, która jeszcze nie nadeszła.
EnglishEach affected area is treated with Protopic until the skin is clear and then treatment should be stopped.
Protopic nakłada się na skórę do momentu jej wyleczenia, po czym należy zaprzestać stosowania maści.
EnglishCohesion remains the area most affected by error.
Polityka spójności pozostaje obszarem o najwyższym poziomie błędu.
EnglishIt is estimated, however, that the affected area may, in fact, include a total of around 50 000 km2 across many provinces in Ukraine.
Szacuje się jednak, że może to być łącznie jednak około 50 tysięcy km2 na obszarze wielu obwodów Ukrainy.
EnglishThe reaction is greatest at two to three days after injection, but the area affected should not be larger than 3 by 8 cm.
Reakcja ta jest najsilniejsza dwa do trzech dni po wstrzyknięciu, lecz zajęty obszar nie powinien być większy niż 3 na 8 cm.
EnglishCutaneous use only Do not swallow Apply to the affected area as directed by your doctor Read the package leaflet before use
Nakładać na miejsce zmienione chorobowo zgodnie z zaleceniem lekarza Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
EnglishThere may be loss of feeling in the affected area, or sensations such as touch, heat, cold or pressure may cause pain.
W określonej części ciała może nastąpić utrata czucia, lub wystąpić mogą odczucia dotyku, ciepła lub chłodu, a nacisk może wywoływać ból.
English(CS) (The beginning of the speech was inaudible)...as a medical doctor I personally visited the epicentre of the area affected by radiation.
(CS) (Wstęp wypowiedzi był niesłyszalny)...jako lekarz osobiście odwiedziłam epicentrum obszaru dotkniętego promieniowaniem.
EnglishProtect the affected area thoroughly from bright direct light until swelling and discoloration have disappeared, and put cold compresses on the injection site.
Do czasu ustąpienia obrzęku i zmiany barwy tkanek należy chronić zajęty obszar przed silnym, bezpośrednim światłem.
EnglishSimilarly, if Zactran comes into direct contact with skin the affected area should be washed immediately with clean water.
Podobnie jeżeli dojdzie do bezpośredniego kontaktu preparatu Zactran ze skórą, miejsce zanieczyszczone preparatem należy natychmiast przepłukać czystą wodą.
EnglishIn recent years, the world has witnessed a significant rise in disasters, in terms of both the geographic area affected and the number of victims.
W ostatnich latach świat doświadczył znacznego wzrostu liczby katastrof zarówno w kategoriach dotkniętych obszarów geograficznych, jak i liczby ofiar.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "affected area"

affected przymiotnik
area rzeczownik
toll collection area rzeczownik