EN

affected {przymiotnik}

volume_up
The blood is supplied with oxygen by a heart and lung machine and then pumped back into the artery in your affected limb.
Krew jest zaopatrywana w tlen przez sztuczne płuco- serce i pompowana z powrotem do tętnicy w chorej kończynie.
affected
affected
volume_up
dotknięty {przym. m.} (katastrofą)
It says that almost every region of the world will be adversely affected.
Twierdzi, że prawie każdy rejon świata zostanie dotknięty zmianami w negatywny sposób.
My country was affected by both totalitarian systems, and the wounds are still healing today.
Mój kraj dotknięty został przez oba totalitaryzmy i do dziś leczy rany.
I was myself affected by a disastrous flood 10 years ago, so I am very well aware of what is involved.
Sam zostałem dotknięty klęska powodzi dziesięć lat temu, więc wiem, co to znaczy.

Przykłady użycia - "affected" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis risk of developing blood clots is not affected by how long you use the medicine.
Ryzyko powstawania skrzeplin krwi nie jest uzależnione od czasu stosowania leku.
EnglishSEPA data are not covered by the agreement; most transfers are not affected at all.
Dane SEPA nie są objęte umową; większość transakcji została w ogóle wyłączona.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
Drugim środkiem musi być wsparcia dla krajów, które najbardziej ucierpiały.
Englishto be affected by concomitant use of substances known to be inhibitors of CYP3A4.
stosowanych równocześnie substancji o znanym działaniu hamującym na CYP3A4.
EnglishThe plasma concentrations of bosentan were not affected by concomitant simvastatin.
Jednoczesne podawanie symwastatyny nie miało wpływu na stężenie bozentanu w osoczu.
EnglishProtein binding of cinacalcet is not affected by impaired hepatic function.
Zaburzenia czynności wątroby nie wpływają na wiązanie się cynakalcetu z białkami.
EnglishIn this way your affected limb will be exposed to BEROMUN for a total of 90 minutes.
W ten sposób zajęta kończyna będzie poddana działaniu leku BEROMUN przez 90 minut.
EnglishIt will be a very difficult adjustment for the people living in the regions affected.
Przystosowanie będzie dla ludzi żyjących w dotkniętych regionach bardzo trudne.
EnglishEmerging countries have certainly not been greatly affected by this crisis.
Państwa wschodzące na pewno nie zostały silnie dotknięte w wyniku tego kryzysu.
EnglishWe are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.
Jesteśmy gotowi pomóc Włochom, Tunezji i innym krajom dotkniętym tym problemem.
EnglishBy blocking a site, only your own search results will be directly affected.
Zablokowanie witryny ma bezpośredni wpływ jedynie na Twoje wyniki wyszukiwania.
EnglishProtopy ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
Cienką warstwę maści Protopy należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.
EnglishWomen are particularly affected by the lack of infrastructure in rural areas.
Kobiety to grupa szczególnie dotknięta brakiem infrastruktur na obszarach wiejskich.
EnglishIn the future, up to three billion people will be affected by lack of water.
W przyszłości do trzech miliardów ludzi dotkniętych zostanie niedoborem wody.
EnglishWe must show solidarity with our colleagues and help the countries affected.
Musimy okazać solidarność naszym kolegom i pomóc dotkniętym klęskami krajom.
EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Katastrofa dotknęła też grunty uprawne, w tym 75% brytyjskich upraw grochu.
EnglishIt caused major economic losses and directly affected 10 million passengers.
Przyniosła duże straty gospodarcze oraz bezpośrednio dotknęła 10 milionów pasażerów.
EnglishProtopic ointment should be applied as a thin layer to affected areas of the skin.
Cienką warstwę maści Protopic należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry.
EnglishThe dose should not exceed one drop in the affected eye (s) twice daily.
Nie wolno przekraczać dawki jednej kropli do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.
EnglishFor a long time we thought that the only thing that affected us was what we swallowed.
Przez długi czas sądziliśmy, że na nasze zdrowie wpływa tylko to, co jemy i pijemy.

"affected greatly" - polskie tłumaczenie

affected greatly
Polish
  • dotknął znacznie
  • bardzo dotknięty
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "affected":

affected
affectation
affecting
affective