"to affect" po polsku

EN

"to affect" - polskie tłumaczenie

EN to affect
volume_up
[affected|affected] {czasownik}

These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
Mogą one wpływać na aktywność leku Epivir lub Epivir może zmieniać ich działanie.
Vaccinations Immunosuppressants may affect responses to vaccination.
Szczepienia Środki immunosupresyjne mogą wpływać na odpowiedź na szczepienie.
In general Cholestagel may affect the bioavailability of other medicinal products.
Informacje ogólne Cholestagel może wpływać na biodostępność innych produktów leczniczych.
The side effects at the higher dose can often be severe and affect your liver.
Działania niepożądane występujące po większej dawce leku mogą często być ciężkie i dotyczyć czynności wątroby.
The label will also guard against certain problems that might affect some consumers who suffer from allergies.
Etykieta będzie również chronić przed problemami, które mogą dotyczyć niektórych konsumentów cierpiących na alergie.
This is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
Poniekąd nic w tym dziwnego, skoro produkty farmaceutyczne dotyczą nas wszystkich.
It may also affect our visibility and credibility and limit our opportunities for effective cooperation.
Może również negatywnie oddziaływać na naszą widoczność i wiarygodność oraz ograniczać nasze możliwości skutecznej współpracy.
The spread of sediment could affect the marine flora and fauna and also have an impact on the fishing industry.
Rozprzestrzenianie się osadów może wywrzeć szkodliwy wpływ na florę i faunę, a także negatywnie oddziaływać na rybołówstwo.
This in turn may affect the income of workers and many small-scale business people, and therefore their activity as consumers.
To z kolei może oddziaływać na zarobki pracowników i małych przedsiębiorców, a zatem na ich działania jako konsumentów.
to affect (też: to appoint, to assign, to set)
volume_up
naznaczać {czas. ndk}
to affect (też: to appoint, to assign)
volume_up
naznaczyć {czas. dk}
to affect
volume_up
mieć wpływ {czas. ndk}
Circumstances likely to affect the entitlement to unemployment benefits.
Okoliczności, które mogą mieć wpływ na uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych.
Entacapone in high doses may affect the absorption of carbidopa.
Entakapon w dużych dawkach może mieć wpływ na wchłanianie karbidopy.
The active ingredient of Lamictal passes into breast milk and may affect your baby.
Substancja czynna leku Lamictal przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko.

Przykłady użycia - "to affect" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFood does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
Pokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:
EnglishThe people must be able to have their say on all these issues, which affect them.
Ludzie muszą mieć możliwość decydowania we wszystkich kwestiach, które ich dotyczą.
EnglishFood does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Eucreas.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Eucreas.
EnglishFood does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Icandra.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Icandra.
EnglishAge and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.
Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.
EnglishVery common side effects These are likely to affect more than 1 in 10 patients:
Bardzo częste działania niepożądane Mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów:
EnglishI am sure that this will affect the health of our citizens of both genders.
Jestem przekonany, że wywrze on wpływ na zdrowie naszych obywateli obojga płci.
EnglishWhich countries will be hit hardest by this move and how will it affect their GDP?
Jakie państwa poniosą największe koszty takiej operacji i jak wpłynie to na ich PKB?
EnglishIntake with food does not affect rivaroxaban AUC or Cmax at the 10 mg dose.
Przyjmowanie rywaroksabanu w dawce 10 mg z pokarmem nie wpływa na AUC ani na Cmax.
EnglishFood does not affect the extent and rate of absorption of vildagliptin from Zomarist.
Pokarm nie wpływa na zakres i tempo wchłaniania wildagliptyny z produktu Zomarist.
EnglishIrbesartan BMS is unlikely to affect your ability to drive or use machines.
Irbesartan BMS nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
EnglishThis would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
To wpłynęłoby na branżę gastronomiczną, usługi opieki domowej i na usługi fryzjerskie.
EnglishThis is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
Poniekąd nic w tym dziwnego, skoro produkty farmaceutyczne dotyczą nas wszystkich.
EnglishIf you have kidney problems and are taking medicines that affect the kidney.
Jeśli pacjent ma problemy z nerkami i stosuje leki, które wpływają na nerki.
EnglishIn another clinical study, erlotinib was shown not to affect pharmacokinetics
Powodowało jednak zmniejszenie biodostępności podawanego doustnie midazolamu do 24 %.
EnglishFollowing side effects are very rare (affect less than 1 out of 10,000 people).
Następujące objawy niepożądane występują bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000):
EnglishDietary calcium as part of a meal does not significantly affect absorption.
Wapń pochodzący z diety, jako składnik posiłku, nie wpływa znacząco na wchłanianie.