EN

affairs {liczba mnoga}

volume_up
It is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
Lepiej nie ingerować w wewnętrzne sprawy innego kraju, czyż nie?
EUROPA > Summaries of EU legislation > Economic and monetary affairs
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Sprawy gospodarcze i walutowe
Those exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
Te dwie wyjątkowe dziedziny to wydatki administracyjne oraz sprawy gospodarcze i finansowe.
affairs (też: matters, points, questions)
volume_up
kwestie {niemęskoos.}
The issues of crime, home affairs and justice truly concern us all.
Kwestie przestępczości, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości naprawdę dotyczą nas wszystkich.
Omawialiśmy także kwestie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Firstly, the April Justice and Home Affairs Council will discuss it on 12 April.
Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych omówi tę kwestię 12 kwietnia.
affairs
volume_up
afery {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "affairs" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishRelated websites: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Strony internetowe: EU Information Centre Ministry of Foreign Affairs of Denmark
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishOne factor causing of this state of affairs is ... the common agricultural policy.
Jednym z czynników będących powodem tego stanu jest także...Wspólna Polityka Rolna.
EnglishThe General Affairs Council welcomed the opinion of the Commission on Montenegro.
Rada do Spraw Ogólnych z zadowoleniem odnotowała opinię Komisji w sprawie Czarnogóry.
EnglishIt was for this reason that we voted against it in the Committee on Foreign Affairs.
Z tego względu w Komisji Spraw Zagranicznych głosowaliśmy przeciwko jego przyjęciu.
EnglishThings look similar with regard to the European Union Minister for foreign affairs.
Podobnie wygląda sytuacja z ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej.
EnglishThis meant that, at best, they could only deal half-time with European affairs.
Oznaczało to, że w najlepszym przypadku sprawom europejskim mogli poświęcić pół etatu.
EnglishWe discussed it in the Foreign Affairs Council both in November and in December.
Omawialiśmy sprawy z nim związane w Radzie ds. Zagranicznych w listopadzie i w grudniu.
EnglishRussia is a permanent issue on the agenda of the Foreign Affairs Council.
Rosja jest stałym tematem poruszanym na spotkaniach Rady do Spraw Zagranicznych.
EnglishHowever, is it really an equal partner in the matter of the EU's foreign affairs?
Jednakże czy Parlament rzeczywiście jest równym partnerem w sprawach zagranicznych UE?
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Maritime Affairs And Fisheries
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Gospodarka morska i rybołówstwo
EnglishThey regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.
Uważają, że to jest ten rodzaj podejścia do spraw międzynarodowych, które preferują.
EnglishThe Council has informed the Chair of the Committee on Foreign Affairs accordingly.
Rada powiadomiła o tym fakcie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.
EnglishThe Council has followed the approach adopted by the Legal Affairs Committee here.
Rada zgodziła się z koncepcją przyjętą w tej sprawie przez Komisję Prawną.
EnglishIf no proposal is made, the Committee on Legal Affairs cannot analyse the situation.
Jeżeli nie złożono wniosku, Komisja Prawna nie może przeanalizować sytuacji.
EnglishThere is actually a high risk of this state of affairs being repeated this time round.
Występuje obecnie realne wysokie ryzyko powtórzenia się znowu takiej sytuacji.
EnglishI am very thankful for the Committee on Budgetary Affairs' initiative to do this.
Jestem bardzo wdzięczna Komisji Budżetowej za jej inicjatywę, żeby właśnie tak postąpić.
EnglishMr President, I am speaking on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs.
Panie przewodniczący, wypowiadam się w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
EnglishThis is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.
Ten podział trwa do dziś, a taki stan rzeczy odpowiada Wielkiej Brytanii.
EnglishCecilia Malmström, the Minister for European Affairs, will sign on behalf of the Council.
Z ramienia Rady podpis złoży pani Cecilia Malmström, minister ds. europejskich.