"affair" po polsku

EN

"affair" - polskie tłumaczenie

volume_up
affair {rzecz.}

EN affair
volume_up
{rzeczownik}

affair (też: business, case, errand, issue)
The Fourniret affair is a distressing and painful example of this.
Sprawa Fournireta jest bolesnym i niepokojącym tego przykładem.
The behaviour of a presidency and the European Commission is a Community affair.
Postępowanie prezydencji i Komisji Europejskiej jest sprawą Wspólnoty.
Specifically, I would ask if the Battisti affair can be included as an urgent matter.
W szczególności chciałabym zapytać, czy sprawa Battistiego może zostać uwzględniona jako sprawa nie cierpiąca zwłoki.
affair (też: love affair, romance, fling, amour)
And my love affair with the ocean is ongoing, and just as strong as it ever was.
Mój romans z oceanem nadal trwa i jest tak silny jak zawsze.
It's a brand-new love affair that we're trying to cultivate at MOMA.
Jest to nowy romans, który chcemy kultywować w MOMA.
affair (też: business, case, matter, scandal)
The Porsche affair is very significant in this regard.
Bardzo wymownym przypadkiem w tym względzie jest afera Porsche.
We must deal with this mammoth affair, for which the limitation period is not yet at an end.
Musimy zająć się tą gigantyczną aferą, która jeszcze się nie przedawniła.
The Madoff affair showed clearly that we need monitoring but we also need penalties.
Afera Madoffa dowiodła ponad wszelką wątpliwość, że potrzebujemy monitorowania, a również systemu kar.
The only circles who have an interest in this state of affairs are those who nurtured and benefited from the blurred distinctions between criminality and the state.
Taki stan rzeczy leży jedynie w interesie tych, którym zależy na zacieraniu się różnic między światem przestępczości a państwem i którzy na tym korzystają.
It is time to take resolute action in this regard too, both in the interests of managing European affairs and in the interests of public opinion.
Czas, aby podjąć zdecydowane działania także i w tym kontekście, zarówno w interesie zarządzania sprawami europejskimi, jak i w interesie opinii publicznej.
It is therefore time that the ministers for economic affairs and finance used the Treaty, which tells them to regard their economic policy as a policy of common interest.
Nastał zatem czas, aby ministrowie gospodarki i finansów wykorzystali Traktat, który nakazuje im, aby traktowali politykę gospodarczą jako politykę opierającą się na wspólnym interesie.

Przykłady użycia - "affair" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow, in the Libyan affair we have demonstrated the European Union's lack of unity.
Teraz w sprawie Libii zademonstrowaliśmy brak jedności Unii Europejskiej.
EnglishLadies and gentlemen, European integration is an eminently political affair.
Panie i panowie! Integracja europejska to kwestia zdecydowanie polityczna.
EnglishThis issue cannot be considered a Polish-Belarusian internal affair.
Tego zagadnienia nie można uznawać za problem wewnętrzny na linii Polska-Białoruś.
English. - Severe human rights violations persist in the ongoing Yukos affair.
na piśmie. - Nadal dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka w toczącej się sprawie Jukosu.
EnglishWe need to be generous in order to ensure that we do not make terrorism an electoral affair.
Musimy być wielkoduszni, byśmy nie uczynili z terroryzmu sprawy wyborczej.
EnglishIt is a pity that at the end of this term some MEPs have become entangled in such an embarrassing affair.
Szkoda, że pod koniec kadencji niektórzy posłowie wikłają się w tak żenujące rozgrywki.
EnglishI would be grateful if the Commissioner could give us his frank appraisal of the Ergenekon affair.
Byłbym wdzięczny panu komisarzowi za przedstawienie nam swojej szczerej oceny sprawy grupy Ergenekon.
EnglishThere is no one really credible in this whole affair.
W tej całej aferze nie ma osoby, która byłaby naprawdę wiarygodna.
EnglishIt is high time that all possible steps were taken to achieve a breakthrough in this long drawn-out affair.
Najwyższy czas podjąć wszelkie możliwe kroki, by osiągnąć przełom w tej zbyt długo odwlekanej sprawie.
EnglishI believe that the debate, and all that everyone has contributed, has shown the importance of the affair.
Wierzę, że ta debata i to, co każdy powiedział w jej trakcie, stanowi dowód na duże znaczenie tej sprawy.
EnglishThis is not only Baroness Ashton's affair; it is also Mr De Gucht's and the entire Commission's affair.
To nie jest tylko problem baronessy Ashton; to także kwestia dotycząca komisarza De Guchta i całej Komisji.
EnglishWe have only to think back to the Mattel toys affair.
Musimy jedynie przypomnieć sobie sprawę zabawek Mattela.
English. - (NL) Mr President, the death penalty is a dreadful affair in itself.
w imieniu grupy GUE/NGL Group. - (NL) Panie przewodniczący! Kara śmierci jest w swej istocie czymś strasznym.
EnglishI think that raising awareness among the parents who come to our countries to work is also our affair.
Sądzę, że naszym zadaniem jest również uświadamianie rodziców, którzy przyjeżdżają do naszych krajów do pracy.
EnglishI believe that the European institutions will not charge into this affair like a bull in a china shop.
Mam nadzieję, że instytucje europejskie nie wkroczą w tę sprawę, zachowując się jak słoń w składzie porcelany.
EnglishThis affair of barriers to trade is being tackled as if the problems were only of a technical nature.
Zagadnienie barier handlowych traktowane jest tak, jak gdyby chodziło tu o problem wyłącznie technicznej natury.
EnglishThe Greek affair is merely an illustration of what Europe ought to be, but is in reality not yet.
Sytuacja w Grecji jest jedynie ilustracją tego, czym powinna być Europa, która w rzeczywistości jeszcze tym nie jest.
EnglishOf course this would clearly be a long-term affair.
Oczywiście byłby to zdecydowanie długookresowy proces.
EnglishOf course, capturing a Heffalump is a perilous affair.
Oczywiście schwytanie hefalumpa to groźne zadanie.
EnglishShe had heard him at the Library of Congress a few weeks before at this extravagant black-tie affair.
Słyszała go w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych kilka tygodni wcześniej na ekstrawaganckim galowym koncercie.