EN

aesthetic {rzeczownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski
We are not discussing aesthetics or appearance; we are talking about health.
Przedmiotem dyskusji nie jest estetyka czy wygląd; mówimy o zdrowiu.
Economics, aesthetics and technology are in symbiosis with one another.
Ekonomia, estetyka i technologia funkcjonują w symbiozie.
So that we can stop compartmentalizing form, function and aesthetic, and assigning them different values.
Chciałam zakończyć podziały między formą, funkcją i estetyką i różne ich wartościowanie.

Przykłady użycia - "aesthetic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey're trying to put together a signature look, an aesthetic that reflects who they are.
Próbują wytworzyć charakterystyczny wygląd, estetykę, które oddadzą, kim naprawdę są.
EnglishConsider briefly an important source of aesthetic pleasure, the magnetic pull of beautiful landscapes.
Zatrzymajmy się na źródle zadowolenia estetycznego z pięknych krajobrazów.
EnglishI am known as Captain Organic, and that's a philosophical position as well as an aesthetic position.
Jestem znany jako Kapitan Organiczny, i jest to stanowisko filozoficzne ale i ascetyczne.
EnglishSo that we can stop compartmentalizing form, function and aesthetic, and assigning them different values.
Chciałam zakończyć podziały między formą, funkcją i estetyką i różne ich wartościowanie.
EnglishWe're interested in finding beauty that's more than just an aesthetic; it's really a truth.
Jesteśmy zainteresowani w znajdowaniu piękności, która jest czymś więcej od estetyki to jest właśnie prawda.
EnglishWhen people knock it off, everybody knows because they've put that look out on the runway, and it's a coherent aesthetic.
Kopię każdy rozpozna, bo widzieli ten wygląd na wybiegu i to jest spójne estetycznie.
EnglishThere are many differences among the arts, but there are also universal, cross-cultural aesthetic pleasures and values.
Jest dużo różnic w sztuce, ale są też uniwersalne międzykulturowe przyjemności i wartości.
EnglishAnd their jokes, much like the fashion designs by a fashion designer, really only work within that aesthetic.
I ich żarty, zupełnie jak projekty danego projektanta mody, działają tylko w danym obszarze estetyki.
EnglishNovelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.
Nowatorstwo to pojęcie komercyjne, nie estetyczne.
EnglishThe best answer lies in trying to reconstruct a Darwinian evolutionary history of our artistic and aesthetic tastes.
Najlepszą odpowiedzią jest próba odtworzenia historii ewolucji naszych estetycznych preferencji.
EnglishWe can look forward with excitement to the results of this intercontinental and multilingual aesthetic practice!
Należy spodziewać się bardzo interesujących wyników tej międzykontynentalnej i wielojęzycznej estetyki!
EnglishAesthetic sensitivity on the one hand, and, on the other, mathematical abilities and science - this is what we are lacking.
Wrażliwość estetyczna, a z drugiej strony zdolności matematyczne, nauki ścisłe - to jest to, czego nam brakuje.
EnglishArt, of course, looks at the world through the psyche, the emotions -- the unconscious at times -- and of course the aesthetic.
Sztuka, co jasne, spogląda na świat przez pryzmat duszy, emocji, czasem podświadomości i, oczywiście, estetyki.
EnglishPeople agree that paintings or movies or music are beautiful because their cultures determine a uniformity of aesthetic taste.
piękno jest uwarunkowane kulturowo. ~~~ Obrazy, filmy i muzyka wydają się piękne z powodu warunkowania kulturowego.
EnglishIt was a very aesthetic ideology.
EnglishAnd: “Schiller in particular does not simply demand what is ethical, but also emphasises the indivisible link with the aesthetic.
I dodał: „Akurat Schiller nie forsuje bezpośrednio kwestii etycznych, lecz kładzie nacisk na nierozłączny związek z estetyką.
EnglishAt this level, he worked with long slow scenes, great distances and static dialogues, which gave rise to an interesting aesthetic friction.
W rezultacie powstaje interesujące estetycznie „tarcie”. Reżyser łączy mentalność pokolenia kina z wrodzonym wyczuciem teatru.
EnglishBut still, one fundamental trait of the ancestral personality persists in our aesthetic cravings: the beauty we find in skilled performances.
Ale nadal istnieje jedna podstawowa cecha naszej dawnej osobowości i gustów estetycznych: Piękno jakie widzimy w umiejętnych pokazach.
EnglishAnd the most amazing thing about the Upper Paleolithic art is that as an aesthetic expression, it lasted for almost 20,000 years.
Najbardziej zadziwiającą rzeczą dotyczącą sztuki górnego paleolitu jest to, że – jako wyraz estetycznej ekspresji – przetrwała prawie 20 tys. lat.
EnglishWhat these people did when they synthesized happiness is they really, truly changed their affective, hedonic, aesthetic reactions to that poster.
Ci ludzie, kiedy syntetyzowali szczęście naprawdę i szczerze zmienili ich afektywną, hedonistyczną, estetyczną reakcję na ten plakat!

Synonimy (angielski) dla "aesthetic":

aesthetic
aesthete
English
aesthetically
aesthetics
English