"aegis" po polsku

EN

"aegis" - polskie tłumaczenie

PL
EN

aegis {rzeczownik}

volume_up
Is it essential that these negotiations take place under the aegis of the UN?
Czy przeprowadzenie tych negocjacji pod egidą ONZ jest niezbędne?
These initiatives are being developed under the aegis of the UN International Treaty.
Inicjatywy te są rozwijane pod egidą międzynarodowego traktatu NZ.
We therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
Dlatego też domagamy się niezawisłego dochodzenia pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Przykłady użycia - "aegis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIs it essential that these negotiations take place under the aegis of the UN?
Czy przeprowadzenie tych negocjacji pod egidą ONZ jest niezbędne?
EnglishThese initiatives are being developed under the aegis of the UN International Treaty.
Inicjatywy te są rozwijane pod egidą międzynarodowego traktatu NZ.
EnglishWe therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
Dlatego też domagamy się niezawisłego dochodzenia pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych.
EnglishSecondly, the Structural Fund must not be centralised under the aegis of the Commission.
Po drugie, nie wolno zezwolić na przekazanie Komisji zcentralizowanej władzy nad funduszami strukturalnymi.
EnglishAbove all, the Serbian Government has shown its readiness to engage in fresh dialogue with Kosovo under the aegis of the EU.
Rząd serbski wykazał przede wszystkim gotowość do nawiązania nowego dialogu z Kosowem pod egidą UE.
EnglishTwo or four French observers have already been sent under the aegis of the OSCE which was already present.
Na miejsce wydarzeń zostało już wysłanych dwóch czy też czterech francuskich obserwatorów pod egidą OBWE, która była już obecna.
EnglishAn Africa-Europe summit , under the aegis of the Organisation of African Unity and the European Union, is held in Cairo, Egypt.
Pod egidą Organizacji Jedności Afrykańskiej i Unii Europejskiej w Kairze w Egipcie odbywa się szczyt Afryka-Europa.
EnglishNaturally he would like this team to be put under the aegis of the African Union and the United Nations, as the Minister stated.
Oczywiście chciałby, aby zespół ten znajdował się pod egidą Unii Afrykańskiej i Narodów Zjednoczonych, jak stwierdził Minister.
EnglishThat is what the European Commission, the European Parliament and the Council have managed to do together, under the aegis of the French Presidency.
Zdołały tego wspólnie dokonać Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada pod egidą prezydencji francuskiej.
EnglishOur representation is not opposed to all the expressions in the report which strongly support a solution to the issue under the aegis of the UN.
Nie sprzeciwiamy się wszystkim zawartym w sprawozdaniu wyrazom mocnego poparcia dla rozwiązania tej kwestii pod egidą ONZ.
EnglishLet us propose, under the aegis of the European Union, a regional conference on the resolution of the situation and on the future of the partnerships.
Zaproponujmy regionalną konferencję od egidą Unii Europejskiej na temat rezolucji w sprawie tej sytuacji i przyszłości partnerstw.
EnglishSecond, under the aegis of the European Union, new structures of cooperation between EBRD and EIB offer great new opportunities for us to work together.
Po drugie, pod egidą Unii Europejskiej nowe struktury współpracy pomiędzy EBOiR i EBI dają wiele nowych możliwości współdziałania.
EnglishSecondly, I assume that new nuclear power plants will be built in Europe under the aegis of the Member States, their national parliaments and governments.
Po drugie, zakładam, że nowe elektrownie jądrowe będą w Europie budowane pod egidą państw członkowskich, ich parlamentów i rządów krajowych.
EnglishIt implies the standardisation of European diplomacy under the aegis of herself and the Commission, and the negation of Member States' powers in the matter.
Oznacza standaryzację dyplomacji europejskiej pod auspicjami pani baronessy i Komisji, a jednocześnie negowanie uprawnień państw członkowskich.
EnglishAll of this will make a significant contribution to strengthening the international system under the aegis of the United Nations and this is a point that I would like to emphasise.
Wszystko to w istotny sposób wpływa na wzmocnienie międzynarodowego systemu pod egidą ONZ i chciałbym tę kwestię podkreślić.
EnglishPresident Medvedev's proposal for a wider discussion of Euro-Atlantic security has led to a new process of talks under the aegis of the OSCE.
Propozycja prezydenta Miedwiediewa dotycząca szerszego omówienia kwestii bezpieczeństwa euroatlantyckiego przyczyniła się do rozpoczęcia nowych rozmów pod egidą OBWE.
EnglishOn the African side, a civil society steering group has also been recently put in place under the aegis of the Economic, Social and Cultural Council of the African Union.
Podobna grupa powstała niedawno po stronie afrykańskiej. Działa ona pod egidą Rady Gospodarczej i Kulturalnej Unii Afrykańskiej (ECOSOCC).
EnglishIf we are talking about a pact, and therefore an agreement between sovereign states concerning further cooperation under the aegis of the EU, then everything is in order.
Skoro więc mówimy o pakcie, czyli o umowie między suwerennymi państwami w sprawie dalszej współpracy pod egidą UE, to wszystko jest w porządku.
EnglishNext we turn to the research projects under the aegis of the Euratom framework programme relating to the consequences of the accident and how these are to be overcome.
Ponadto zajmujemy się projektami badawczymi, prowadzonymi w ramach programu ramowego EURATOM, odnoszącymi się do skutków wypadku oraz sposobów ich likwidacji.
EnglishLast week, an important conference on internet governance took place under the aegis of the UN and it was also attended by a delegation from the European Parliament.
W ubiegłym tygodniu odbyła się ważna konferencja poświęcona zarządzaniu Internetem pod egidą ONZ, w której uczestniczyła również delegacja Parlamentu Europejskiego.

Synonimy (angielski) dla "aegis":

aegis