EN

advisory {przymiotnik}

volume_up
advisory
European Statistical Advisory Council (vote)
Europejski komitet doradczy ds. wspólnotowej polityki informacji statystycznych (głosowanie)
Na terenach w pobliżu Irlandii utworzyliśmy Regionalny Komitet Doradczy ds.
Another discussion forum with the Member States is the Advisory Committee on Public Procurement.
Inne forum dyskusji z państwami członkowskimi stanowi Komitet Doradczy ds.

Przykłady użycia - "advisory" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI share your view that the role of the advisory committee needs to be strengthened.
Podzielam pogląd pani poseł, że należy wzmocnić rolę komitetu doradczego.
EnglishThen there is the question of the Advisory Committee on Standards in Public Life.
Należy też zastanowić się nad zagadnieniem Komitetu Doradczego ds. Norm w Życiu Publicznym.
EnglishI am in favour of not limiting the terms of office of members of the Advisory Committee.
Popieram niewprowadzanie limitów kadencji członków komitetu doradczego.
EnglishThis company also promised him a paid role as a member of its International Advisory Board.
Firma ta obiecała mu również rolę płatnego członka swojej International Advisory Board.
EnglishSo, as was rightly said, the role of the advisory system is crucial.
Tak więc jak słusznie powiedziano, rola systemu doradztwa jest zasadnicza.
EnglishWe are no longer an advisory assembly; we are now a legislative body.
Nie jesteśmy już zespołem doradców; teraz jesteśmy organem prawodawczym.
EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Również regionalne agencje doradcze nie posiadają takiej wiedzy.
Englishcontribute to the advisory functions referred to in Articles 4 and 25(1).
współdziała w wykonywaniu funkcji doradczych określonych w artykule 4 i artykule 25 ustęp 1.
EnglishOn average the EESC delivers 170 advisory documents and opinions a year.
EKES wydaje średnio 170 dokumentów konsultacyjnych i opinii rocznie.
EnglishThe reasons why it was proposed to set up an advisory group are absolutely understandable.
Całkowicie zrozumiałe są też powody, dla których zaproponowano utworzenie grupy doradczej.
English The Governing Council shall exercise the advisory functions referred to in Article 4.
    Rada Prezesów pełni funkcje doradcze określone w artykule 4.5.
EnglishTransnational decisions belong in the advisory committee of the European Works Council.
Decyzje ponadnarodowe należą do kompetencji komitetu doradczego europejskiej rady zakładowej.
EnglishThe region advisory councils will play an important role here and their work has already begun.
Regionalne komitety doradcze będą odgrywać tu ważną rolę, a ich prace już się rozpoczęły.
EnglishLadies and gentlemen, the European Parliament has only an advisory role under the Euratom Treaty.
Panie i Panowie! Na mocy traktatu EURATOM Parlament Europejski pełni jedynie funkcję doradczą.
EnglishAnother discussion forum with the Member States is the Advisory Committee on Public Procurement.
Inne forum dyskusji z państwami członkowskimi stanowi Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych.
EnglishEuropean Statistical Governance Advisory Board (vote)
Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką (głosowanie)
EnglishThis applies especially to the work of the advisory committees and to consultation with the Member States.
Dotyczy to szczególnie pracy komitetów doradczych oraz konsultacji z państwami członkowskimi.
EnglishPerhaps you can tell us whether its provisions will also affect these advisory bodies.
Być może jest pan w stanie powiedzieć nam, czy jego przepisy będą się odnosić również do tych organów doradczych.
EnglishWe have formed regional advisory councils.
Na terenach w pobliżu Irlandii utworzyliśmy Regionalny Komitet Doradczy ds.
EnglishAs a further check, it was also proposed to introduce an independent, high-level advisory board.
Jako dodatkową kontrolę proponowano również ustanowienie niezależnej rady konsultacyjnej wysokiego szczebla.

"advisory group" - polskie tłumaczenie

advisory group
Polish
  • grupa doradcza
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "advisory":

advisory
advisory board