EN

advisable {przymiotnik}

volume_up
If it is considered advisable, the Commission may propose a review of the Regulation by 15 March 2013 at the latest.
Jeżeli Komisja uzna to za słuszne, może zaproponować zrewidowanie rozporządzenia najpóźniej do 15 marca 2013 roku.
In any case, I am pleased that we have achieved this result; moreover, we always have the option of going to the Court of Justice if we see that it is advisable to continue with this matter.
Cieszę się jednak, że osiągnęliśmy taki wynik; ponadto zawsze możemy zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli uznamy kontynuowanie tej sprawy za słuszne.
I believe that it is advisable to require the Commission to present the European Parliament with a detailed financing plan and identify responsibility for the use of European Union assistance.
Za słuszne uważam wezwanie Komisji do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu szczegółowego planu finansowego i określenia odpowiedzialności za wykorzystywanie pomocy Unii Europejskiej.
It would also be advisable for the Commission to propose a proper regulation on general product safety and market surveillance.
Komisja powinna także zaproponować stosowne uregulowanie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku.
advisable (też: recommendable, recommended)

Przykłady użycia - "advisable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is advisable to rehydrate patients prior to starting therapy with lumiracoxib.
Zaleca się ponowne nawodnienie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia lumirakoksybem.
EnglishMr President, it seems to me, as I finish, that this would be more advisable.
Panie Przewodniczący, wydaje mi się, kończąc, że to byłoby bardziej celowe.
EnglishHowever, the combination of SSRI treatment and alcohol is not advisable.
Nie zaleca się jednak spożywania alkoholu podczas stosowania leków z grupy SSRI.
EnglishIt is advisable to monitor renal function in patients with renal function impairment.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zaleca się monitorowanie czynności nerek.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishIn this case, it is advisable to rehydrate patients first and then start therapy with Dynastat.
Zaleca się nawodnienie pacjentów przed rozpoczęciem leczenia produktem Dynastat.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnego czynnika choroby i prowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishAt this stage, it would be advisable to evaluate the effects of a tax on financial transactions.
Na tym etapie warto byłoby ocenić wpływ takiego podatku na transakcje finansowe.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and to treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenia odpowiedniego leczenia.
EnglishIt is not advisable to drink alcohol while you are being treated with Thymanax.
Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia lekiem Thymanax.
EnglishIt is not advisable to drink alcohol while you are being treated with Valdoxan.
Nie zaleca się picia alkoholu podczas leczenia lekiem Valdoxan.
EnglishIt is advisable, in fact, to create a more flexible rule than that suggested by the Commission.
Należałoby stworzyć zasadę bardziej elastyczną od proponowanej przez Komisję.
EnglishCareful monitoring of patients ≥ 60 years of age is advisable.
Zaleca się staranne kontrolowanie przebiegu leczenia pacjentów w wieku ≥60 lat.
EnglishIt would therefore be advisable to encourage the diversification of economic activities.
Dlatego należałoby sprzyjać dywersyfikacji działalności gospodarczej.
EnglishIt is advisable to determine the underlying cause and also treat the animal accordingly.
Zaleca się ustalenie pierwotnej przyczyny choroby i przeprowadzenie odpowiedniego leczenia.
EnglishIf co-medication is considered necessary, caution is advisable.
W przypadku konieczności jednoczesnego podawania tych leków, zaleca się ostrożność.
EnglishTherefore, concomitant use of Tracleer and tacrolimus or sirolimus is not advisable.
Dlatego nie jest zalecane jednoczesne podawanie preparatu Trocleer i takrolimusu lub syrolimusu.
EnglishTherefore, simultaneous administration of nucleoside analogues with cladribine is not advisable.
Dlatego jednoczesne podawanie analogów nukleozydowych z kladrybiną nie jest zalecane.
EnglishHowever, you should check with your doctor whether drinking alcohol is advisable for you.
Należy zasięgnąć opinii lekarza na temat możliwości picia alkoholu.

Synonimy (angielski) dla "advisement":

advisement
adviser