EN

adverts {liczba mnoga}

volume_up
adverts (też: advertising, commercials, ads)
volume_up
reklamy {niemęskoos.}
After all, we know that adverts are particularly persuasive in inducing young people to consume.
Przecież wiemy, że reklamy najbardziej oddziałują na młodzież, zachęcając ją do spożywania alkoholu.
I also used to wonder about an advert for Iran; at a time when public stonings took place there, we used to allow adverts for that seraphic country.
Zastanawiałam się także kiedyś nad reklamą Iranu; w czasie, kiedy miały tam miejsce publiczne kamienowania, dopuszczaliśmy reklamy tego idyllicznego kraju.
adverts (też: classified, notices, ads)
According to Article 8(6), adverts must appear first and larger in the national language, or the letters must be at least as big as those in the text in the second language.
8 ust. 6 ogłoszenia mają pojawiać się najpierw w języku narodowym, w większym formacie lub też z zastosowaniem liter co najmniej tak dużych, jak w tekście w drugim języku.

Przykłady użycia - "adverts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore I do not believe we should interfere in any way with the content of adverts.
Dlatego też nie uważam, że powinniśmy w jakikolwiek sposób ingerować w treść reklam.
EnglishThey do not let the adverts stop them from simply becoming independent.
Nie pozwalają one reklamom, aby uniemożliwiły im uzyskanie niezależności.
EnglishAfter all, we know that adverts are particularly persuasive in inducing young people to consume.
Przecież wiemy, że reklamy najbardziej oddziałują na młodzież, zachęcając ją do spożywania alkoholu.
EnglishThere is also something about adverts for sexual services.
Jest również mowa o problemie reklam usług seksualnych.
EnglishAccording to Article 6(1), Slovak must be used in the text of adverts, whether public or private.
1 język słowacki musi być również stosowany w tekstach ogłoszeń, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zgodnie z art.
EnglishOf course we want to protect children against adverts that incite violence and sexism, among other things.
Oczywiście chcemy również chronić dzieci przed reklamami, które m.in. pobudzają do przemocy czy promują seksizm.
EnglishThe same applies, of course, to adverts about men.
To samo oczywiście tyczy się reklam o mężczyznach.
EnglishYou never see them in the adverts.
EnglishI also used to wonder about an advert for Iran; at a time when public stonings took place there, we used to allow adverts for that seraphic country.
Zastanawiałam się także kiedyś nad reklamą Iranu; w czasie, kiedy miały tam miejsce publiczne kamienowania, dopuszczaliśmy reklamy tego idyllicznego kraju.
EnglishThat is the message in the television adverts the European Union itself is having shown in all 27 Member States as part of a big anti-smoking campaign.
Takie wiadomości podaje się w reklamach telewizyjnych we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej w ramach wielkiej kampanii antynikotynowej.
EnglishThe energy performance indicator from the building's energy performance certificate must be included in adverts for selling or renting the building or part of it.
Wskaźnik charakterystyki energetycznej ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku należy umieszczać w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży/najmu budynku lub jego części.
EnglishAccording to Article 8(6), adverts must appear first and larger in the national language, or the letters must be at least as big as those in the text in the second language.
8 ust. 6 ogłoszenia mają pojawiać się najpierw w języku narodowym, w większym formacie lub też z zastosowaniem liter co najmniej tak dużych, jak w tekście w drugim języku.
EnglishIt is also essential, in my opinion, to safeguard the most vulnerable categories and reinforce education and information, increasing the transparency of adverts.
Moim zdaniem istotne jest również zapewnienie ochrony grupom najbardziej podatnym na zagrożenia i wzmocnienie edukacji i informacji, a także zwiększenie przejrzystości ogłoszeń reklamowych.

Synonimy (angielski) dla "advertizing":

advertizing
advertent
English
advertently