EN

advertiser {rzeczownik}

volume_up
If you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
Jeśli jesteś nowym reklamodawcą, możliwe, że możesz skorzystać z takiego kodu.
Promotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Kody promocyjne (zwane też kuponami) dodają środki na konto reklamodawcy.
For example, an advertiser selling footballs could reach customers through both types of advertising.
Przykładowo reklamodawca, który handluje piłkami futbolowymi może dotrzeć do swoich klientów poprzez oba rodzaje wyżej wymienionych reklam.

Przykłady użycia - "advertiser" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
Jeśli jesteś nowym reklamodawcą, możliwe, że możesz skorzystać z takiego kodu.
EnglishPromotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Kody promocyjne (zwane też kuponami) dodają środki na konto reklamodawcy.
EnglishFor example, an advertiser selling footballs could reach customers through both types of advertising.
Przykładowo reklamodawca, który handluje piłkami futbolowymi może dotrzeć do swoich klientów poprzez oba rodzaje wyżej wymienionych reklam.
EnglishThese results differ from advertiser to advertiser, but could range from an online purchase to a newsletter sign-up.
Wyniki te zmieniają się w zależności od reklamodawcy i mogą polegać np. na dokonaniu zakupu online lub subskrypcji biuletynu.
EnglishWe'll use automated programs to determine how often the system visits advertiser sites and how many pages it visits.
W celu ustalenia częstotliwości odwiedzania witryn reklamodawców przez nasz system oraz liczby odwiedzanych stron stosujemy zautomatyzowane programy.
EnglishWe believe that a non-participating advertiser does detract from the user's search experience, and from the overall quality of the AdWords program.
Uważamy, że reklamodawcy blokujący pobieranie stron pogarszają obsługę użytkowników i obniżają ogólną jakość programu AdWords.
EnglishThe AdWords system retrieves advertiser landing pages to help us better understand the relevance and quality of your AdWords ads as a whole.
System AdWords pobiera strony docelowe reklamodawcy. ~~~ Ułatwia nam to ocenę trafności i jakości Twoich reklam AdWords jako całości.
EnglishIf our system determines that a click is less likely to lead to a business result, the advertiser's maximum bid may be reduced.
Jeśli nasz system ustali, że dane kliknięcie ma małe szanse na przyniesienie wyniku biznesowego, maksymalna stawka reklamodawcy zostanie obniżona.
EnglishFor example, aggregated conversion data is one factor used by our smart pricing feature to improve advertiser ROI.
Zestawienie danych konwersji jest na przykład jednym z czynników wykorzystywanych przez funkcję inteligentnej wyceny w celu poprawy zwrotu z inwestycji reklamodawcy.
EnglishThe AdWords system retrieves all advertiser landing pages by default to ensure a fair and consistent review of all advertiser sites within AdWords.
System AdWords domyślnie pobiera wszystkie strony docelowe reklamodawcy, co zapewnia uczciwą i sprawiedliwą ocenę witryn wszystkich reklamodawców.
EnglishHowever, you cannot opt out of showing ads to users based on their previous interactions with the advertiser, such as visits to an advertiser's website.
Nie możesz jednak zrezygnować z wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie interakcje z reklamodawcą, takie jak odwiedziny witryn reklamodawcy.
EnglishToday it is impossible for an advertiser to make an advert for a product which increases environmental problems or hastens climate change.
Obecnie reklamodawcy nie mają możliwości stworzenia reklamy produktu, który zwiększa problemy z zakresu ochrony środowiska naturalnego czy przyspiesza zmiany klimatu.
English** Note that features like Conversion Optimizer and smart pricing rely on advertiser conversion data to improve their overall quality and accuracy.
** Przypominamy, że funkcje takie jak Optymalizator konwersji i inteligentna wycena wykorzystują dane konwersji reklamodawcy w celu poprawy ogólnej jakości i trafności kampanii.
EnglishIt's typically the most important measurement for an advertiser because it's based on your specific advertising goals and shows the real effect your advertising efforts have on your business.
Dla reklamodawcy jest to zwykle najważniejszy wskaźnik, ponieważ uwzględnia konkretne cele reklamowe i ukazuje rzeczywisty wpływ reklam na jego firmę.
EnglishIf a click is determined to be less likely to lead to a business result like a purchase or a newsletter sign-up, an advertiser’s maximum bid may be reduced.
Jeśli w przypadku danego kliknięcia uznamy, że ma ono małe szanse na przyniesienie wyniku biznesowego, np. kupna lub subskrypcji biuletynu, maksymalna stawka reklamodawcy zostanie obniżona.

Synonimy (angielski) dla "advertiser":

advertiser
advertising