"adverse effect" po polsku

EN

"adverse effect" - polskie tłumaczenie

EN

adverse effect {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "adverse effect" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDuring lactation, the no adverse effect level in the offspring was 5 mg/kg/day.
W okresie laktacji dawką nie powodującą działań niepożądanych u potomstwa było 5 mg/ kg/ dobę.
Englisheffects 95 % CI of differences between related adverse effect
% CI dla różnic pomiędzy odsetkami zdarzeń niepożądanych związanych z
Englishau Lymphoma is a recognised and listed adverse effect for systemically administered calcineurin inhibitor products.
układowe można ograniczyć poprzez miejscowe zastosowanie takrolimusu, choć nie można en
EnglishIt is important to regulate substances which have a proven adverse effect on human health.
Ważne jest wprowadzenie uregulowań w stosunku do substancji posiadających udowodnione negatywne skutki dla zdrowia.
EnglishThe mechanism of this adverse effect is unclear.
Mechanizm tego niepożądanego działania jest niejasny.
EnglishHowever, an adverse effect of long-term bexarotene treatment on lens opacity formation in humans has not been excluded.
Jednak nie wykluczono wpływu długotrwałej terapii beksarotenem na powstawanie zmętnienia soczewki u ludzi.
EnglishIt is therefore unlikely that the dose of 100 mg urea should cause any adverse effect on pregnancy and breast-feeding.
Dlatego też jest mało prawdopodobne, aby dawka 100 mg mogła być szkodliwa podczas ciąży i karmienia piersią.
EnglishAn adverse effect of long-term bexarotene treatment on cataract formation in humans has not been excluded.
Nie można wykluczyć, że powstawanie zaćmy u ludzi jest działaniem niepożądanym w czasie długotrwałego leczenia beksarotenem.
EnglishOn the contrary, the financial problems of members of the euro area are having an adverse effect on the situation throughout the Union.
Wręcz przeciwnie, problemy finansowe członków strefy euro wpływają negatywnie na sytuację w całej Unii.
EnglishCases of renal failure have been reported and discontinuation of pregabalin did show reversibility of this adverse effect.
Zgłaszano przypadki niewydolności nerek, ale to działanie niepożądane ustępowało po przerwaniu stosowania pregabaliny.
EnglishIn my country, Finland, a restriction on working time would have a very adverse effect on self-employed drivers.
W moim kraju, Finlandii, ograniczenie czasu pracy miałoby bardzo niekorzystny wpływ na kierowców pracujących na własny rachunek.
EnglishNo correlation has been found between paroxetine plasma concentrations and clinical effect (adverse experiences and efficacy).
Nie wykazano zależności pomiędzy stężeniem paroksetyny w osoczu krwi a działaniem klinicznym (działania niepożądane i skuteczność).
EnglishLymphoma is a recognised and listed adverse effect for systemically administered calcineurin inhibitor products.
Chłoniak jest stwierdzonym i wymienianym działaniem niepożądanym dotyczącym stosowanych układowo preparatów zawierających inhibitory kalcyneuryny.
EnglishFrom the interim analysis, the study hypothesis of an adverse effect on breast cancer risk has no support.
Na podstawie analizy tymczasowej hipoteza o występowaniu działania niepożądanego w postaci zagrożenia rakiem gruczołu piersiowego nie znajduje poparcia.
EnglishFailure to extend the scheme of tariff preferences now would have an extremely adverse effect on the poorest countries of the world.
Nieprzedłużenie w tym momencie działania systemu preferencji taryfowych miałoby bardzo niekorzystny wpływ na najbiedniejsze kraje świata.
EnglishThese no observed adverse effect level (NOAEL) doses were associated with systemic exposures up to 2.5 times greater than anticipated clinical exposure.
Przy takich dawkach niewywołujących działań niepożądanych ekspozycja ogólna 2, 5 – krotnie przekraczała przewidywaną ekspozycję kliniczną.
EnglishThis instability is having an adverse effect on the process of far-reaching institutional reform needed if it is to join the EU.
Niestabilność ta negatywnie wpływa na możliwość przeprowadzenia gruntownych reform instytucjonalnych, niezbędnych z punktu widzenia starań Albanii o przystąpienie do UE.
EnglishParliament has also voted a number of reserves which, if maintained in the final budget, will have an adverse effect on budget execution.
Parlament głosował także za utworzeniem kilku rezerw, które - o ile pozostaną w ostatecznie przyjętym budżecie - będą miały negatywny wpływ na wykonanie budżetu.
EnglishExposure to nilotinib in females at No-Observed- Adverse-Effect-Levels was generally less or equal to that in humans at 800 mg/ day.
Ekspozycja na nilotynib u samic przy stężeniu bez obserwowanych działań niepożądanych była na ogół mniejsza lub porównywalna z ekspozycją u ludzi przy dawce 800 mg/ dobę.
EnglishThis has an adverse effect on the production of fruit, vegetables and other crops which are pollinated by bees, and is a threat to biodiversity in general.
Wpływa to bardzo niekorzystnie na produkcję owoców, warzyw i innych upraw zapylanych przez pszczoły i stanowi zagrożenie dla całej różnorodności biologicznej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "adverse effect"

effect rzeczownik
adverse przymiotnik
Doppler effect rzeczownik
dramatic effect rzeczownik
to take effect czasownik
to have an effect czasownik