"adverse" po polsku

EN

"adverse" - polskie tłumaczenie

EN adverse
volume_up
{przymiotnik}

adverse (też: adversarial, alien, contrary, opposing)
volume_up
przeciwny {przym. m.}
It could otherwise give rise to serious environmental damage and have adverse social consequences.
W przeciwnym wypadku doprowadzi to do powstania poważnej szkody dla środowiska i niekorzystnych skutków społecznych.
adverse (też: deprecating, grudging, loath, loth)
volume_up
niechętny {przym. m.}
volume_up
wrogi {przym. m.}
. - (DE) Humanitarian aid is often very difficult to deliver because of adverse circumstances or security problems.
na piśmie. - (DE) Świadczenie pomocy humanitarnej często bywa bardzo trudne ze względu na niesprzyjające okoliczności lub problemy bezpieczeństwa.
adverse (też: angry, annoyed, bad, erroneous)
volume_up
zły {przym. m.}
My problem is that both the Commission and the FVO consistently play down the impact of their findings and they minimise any adverse information.
Niepokoi mnie, że zarówno Komisja, jak i FVO konsekwentnie umniejszają znaczenie własnych ustaleń i bagatelizują złe wiadomości.
The three principal rating agencies rate 95% of economic activities; we are therefore talking about a monopoly, with all the adverse repercussions that can have.
Trzy największe agencje tworzą klasyfikacje 95 % wszystkich operacji gospodarczych - mamy tu do czynienia z monopolem i z wszystkimi jego złymi konsekwencjami.
adverse (też: negative)
volume_up
negatywny {przym. m.}
(RO) In an unstable economic environment, late payments have an adverse impact on SMEs.
(RO) W warunkach niestabilnej sytuacji gospodarczej opóźnienia w płatnościach wywierają negatywny wpływ na MŚP.
The adverse consequences of the parents' departure are primarily felt by children at a psychological level.
Negatywne skutki wyjazdu rodziców są odczuwalne przez dzieci najpierw w sferze psychicznej.
This will have an adverse impact on household finances and on business competitiveness in those countries.
Wpłynie to negatywnie na sytuację materialną gospodarstw domowych i na konkurencyjność przedsiębiorstw w tych krajach.
Due to adverse effects on the cartilage in juvenile animals (see section 5.3) the use of
Ze względu na niepożądany wpływ na chrząstki u niedojrzałych zwierząt (patrz punkt 5. 3)
For information on adverse reactions, see section Adverse reactions.
Informacje na temat działań niepożądanych podano w punkcie „ Działania niepożądane ”.
For information on adverse reactions, see section 4.6. Adverse reactions.
Informacje na temat działań niepożądanych podano w punkcie 4. 6, Działania niepożądane.
Adopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
Podjęcie takiej decyzji miałoby niekorzystny wpływ na europejską gospodarkę.
Democracy does have significant effects -- and unfortunately, they're adverse.
Demokracja w istocie ma znaczny wpływ -- i niestety jest on niekorzystny.
This decision will have an irreversible adverse impact on the European economy's competitiveness.
Decyzja ta będzie miała nieodwracalny, niekorzystny wpływ na konkurencyjność gospodarki europejskiej.

Synonimy (angielski) dla "adverse":

adverse

Przykłady użycia - "adverse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMutagenicity studies with interferon alfa-2b revealed no adverse events. i dic
W badaniach mutagenności interferonu alfa- 2b nie wykazano takiego działania. op
EnglishIn clinical trials, 88 % of patients experienced adverse drug reactions (ADRs).
W badaniach klinicznych u 88 % pacjentów wystąpiły reakcje niepożądane na lek.
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishNo serious adverse reactions related to DaTSCAN administration have been reported.
Nie odnotowano poważnych reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem DaTSCAN.
EnglishThe treatment required depends on the nature and severity of the adverse reaction.
Wymagane leczenie zależy od istoty i ciężkości przebiegu działań niepożądanych.
EnglishThis is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Po raz pierwszy Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń, a nie opinię niekorzystną.
EnglishThe most common adverse events reported were local reactions at the injection site.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były odczyny w miejscu podania.
EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Muszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.
EnglishThe following adverse events have been reported after administration of Menitorix:
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po podaniu szczepionki Menitorix:
EnglishThe following adverse reactions have been reported during post-marketing experience:
Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu leku na rynek:
EnglishAdverse reactions from post-marketing reports Infections and infestations Not known:
Działania niepożądane opisane w doniesieniach po wprowadzeniu produktu do obrotu.
EnglishAdverse reactions have been reported in 5-14 % of patients receiving ciprofloxacin.
Działania niepożądane zgłaszano u 5- 14 % pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę.
EnglishNon-haematological adverse reactions are generally mild to moderate in severity.
Reakcje niepożądane niehematologiczne mają na ogół nasilenie łagodne lub umiarkowane.
EnglishThe majority of these reported adverse reactions were mild to moderate in intensity.
Większość obserwowanych reakcji miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.
EnglishThe majority of adverse reactions have not usually required cessation of therapy.
Większość działań niepożądanych zazwyczaj nie wymagała przerwania leczenia.
EnglishThe adverse events collected occurred at similar incidence rates in both groups.
Zaobserwowane zdarzenia niepożądane wystąpiły w obu grupach z podobną częstotliwością.
EnglishApproximately 91 % of patients can be expected to have adverse reactions of any grade.
Działania niepożądane różnego stopnia można przewidywać u około 91 % pacjentów.
EnglishIn the majority of studies adverse events were assessed by passive surveillance.
W trakcie większości badań działania niepożądane oceniano za pomocą biernej obserwacji.