"adversary" po polsku

EN

"adversary" - polskie tłumaczenie

EN

adversary {rzeczownik}

volume_up
And Esther said, An adversary and an enemy, even this wicked Haman.
Irzekła Ester: Mąż przeciwnik, a nieprzyjaciel najgorszy jest ten Haman.
Set thou a wicked man over him; And let an adversary stand at his right hand.
Postawże nad nim bezbożnika, a przeciwnik niech stoi po prawej ręce jego.
And Jehovah raised up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king's seed in Edom.
Przetoż wzbudził Pan przeciwnika Salomonowi, Adada Edomczyka z nasienia królewskiego, który był w Edom.
adversary (też: enemy, foe)
And Esther said, An adversary and an enemy, even this wicked Haman.
Irzekła Ester: Mąż przeciwnik, a nieprzyjaciel najgorszy jest ten Haman.
And I will beat down his adversaries before him, And smite them that hate him.
Nie uciśnie go nieprzyjaciel, a syn nieprawości nie utrapi go.
But if we had been sold for bondmen and bondwomen, I had held my peace, although the adversary could not have compensated for the king's damage.
Gdybyśmy za niewolników i niewolnice sprzedani byli, milczałabym, choćby i tak ten nieprzyjaciel nasz nie mógł nagrodzić tej szkody królowi.
adversary
Of course, it's going to empower whoever is most skilled at using the technology and best understands the Internet in comparison with whoever their adversary is.
Oczywiście, umocni pozycję kogokolwiek, kto wykaże się większą sprawnością w korzystaniu z technologii i większym zrozumieniem Internetu niż adwersarz, kimkolwiek będzie.

Przykłady użycia - "adversary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
EnglishSet thou a wicked man over him; And let an adversary stand at his right hand.
Postawże nad nim bezbożnika, a przeciwnik niech stoi po prawej ręce jego.
EnglishAnd delivered his strength into captivity, And his glory into the adversary's hand.
Podał w niewolę moc swoję, i sławę swoję w ręce nieprzyjacielskie.
EnglishThou makest us to turn back from the adversary; And they that hate us take spoil for themselves.
Ale teraz odrzuciłeś i zawstydziłeś nas, a nie wychodzisz z wojskami naszemi.
EnglishLet the redeemed of Jehovah say [so], Whom he hath redeemed from the hand of the adversary,
Niech o tem powiedzą ci, których odkupił Pan, jako ich wykupił z ręki nieprzyjacielskiej,
EnglishRussia has to decide at last whether to consider Europe a partner, a rival or an adversary.
Rosja musi się wreszcie zdecydować, czy uważa Europę za partnera, rywala czy przeciwnika.
EnglishAnd Esther said, An adversary and an enemy, even this wicked Haman.
Irzekła Ester: Mąż przeciwnik, a nieprzyjaciel najgorszy jest ten Haman.
EnglishThe current situation is therefore our most powerful ally, but it could also be our most fearsome adversary.
Obecna sytuacja bardzo nam sprzyja, ale równie dobrze mogłoby być na odwrót.
EnglishAnd Jehovah raised up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king's seed in Edom.
Przetoż wzbudził Pan przeciwnika Salomonowi, Adada Edomczyka z nasienia królewskiego, który był w Edom.
EnglishBut now Jehovah my God hath given me rest on every side; there is neither adversary, nor evil occurrence.
Ale teraz Pan, Bóg mój, dał mi odpoczynienie zewsząd, i niemam żadnego przeciwnika, ani zabiegu złego.
EnglishThe Commission must be their ally, not their adversary.
Komisja musi być ich sojusznikiem, a nie przeciwnikiem.
EnglishOr, Deliver me from the adversary's hand?
I wybawcie mię z rąk nieprzyjaciela, a z rąk okrutników odkupcie mię?
EnglishGive us help against the adversary; For vain is the help of man.
Englishand there was a widow in that city; and she came oft unto him, saying, Avenge me of mine adversary.
Była też wdowa w temże mieście, która przychodziła do niego, mówiąc: Pomścij się krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim.
EnglishAnd Samuel said, Wherefore then dost thou ask of me, seeing Jehovah is departed from thee, and is become thine adversary?
I rzekł Samuel: Czemuż mię tedy pytasz, gdyż Pan odstąpił od ciebie, a przestawa z nieprzyjacielem twoim?
EnglishThus, on the one hand, one should stop considering NATO as an adversary and, on the other, the EU as an appendix to NATO.
Dlatego też należy z jednej strony przestać uważać NATO za przeciwnika, a z drugiej UE za dodatek do NATO.
EnglishGive us help against the adversary; For vain is the help of man.
EnglishAnd God raised up [another] adversary unto him, Rezon the son of Eliada, who had fled from his lord Hadadezer king of Zobah.
Wzbudził także Bóg nań przeciwnika, Rezona, syna Elijadowego, który był uciekł od Adarezera, króla Soby, Pana swego.
EnglishAnd if the defender retaliates against the wrong adversary, they risk making one more enemy and ending up diplomatically isolated.
Jeśli obrońca zaatakuje złego adwersarza, ryzykuje zyskanie nowego wroga i pozostanie w dyplomatycznej izolacji.
EnglishWhen the Soviet Union broke up, we effectively lost that adversary as a potential attacker of the United States, for the most part.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego na dobre straciliśmy tego adwersarza, jako potencjalnego agresora na Stany Zjednoczone.

Synonimy (angielski) dla "adversary":

adversary