EN

advantages {liczba mnoga}

volume_up
advantages (też: profits, behooves, gainings, pluses)
Such a framework regulation could potentially have significant advantages.
Potencjalnie rozporządzenie ramowe przyniosłoby spore korzyści.
They will try to create advantages for people on the basis of this legal foundation.
Na podstawie tego prawnego fundamentu będą próbowali stworzyć korzyści dla ludzi.
These techniques bring significant environmental and economic advantages.
Techniki te przynoszą znaczne korzyści środowiskowe i gospodarcze.
volume_up
zalety {niemęskoos.}
It offers future-proof IP advantages such as superb digital HDTV image quality.
Oferuje przyszłościowe zalety IP, jak doskonała jakość cyfrowego obrazu HDTV.
Apps have the following advantages over desktop applications:
Aplikacje mają następujące zalety w porównaniu z programami komputerowymi:
In conclusion, this is a fair proposal whose advantages outweigh the disadvantages.
Podsumowując jest to sprawiedliwa propozycja, której zalety są bardziej istotne od wad.
advantages (też: aces)
volume_up
atuty {niemęskoos.}
The outermost regions have their advantages, but they also have problems.
Obszary te mają one swoje atuty, ale także swoje problemy.
However, it is also important to mention that these regions have unique advantages compared with other European regions.
Należy jednak również wspomnieć, że regiony te posiadają unikalne atuty w porównaniu do innych regionów Europy.
The EU has certain advantages to draw on in comparison with the new players operating in the Gulf, above all in terms of education, scientific research, energy and technology.
UE ma pewne atuty w porównaniu z nowymi graczami w regionie Zatoki Perskiej, przede wszystkim pod względem edukacji, badań naukowych, energii i technologii.
advantages (też: positive aspects)
volume_up
walory {niemęskoos.} [poet.] (zalety)

Przykłady użycia - "advantages" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Musimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii.
EnglishIt offers future-proof IP advantages such as superb digital HDTV image quality.
Oferuje przyszłościowe zalety IP, jak doskonała jakość cyfrowego obrazu HDTV.
EnglishThey will try to create advantages for people on the basis of this legal foundation.
Na podstawie tego prawnego fundamentu będą próbowali stworzyć korzyści dla ludzi.
EnglishThe advantages of free trade in a global economy ought not to need explaining to anyone.
Zalet wolnego handlu w skali gospodarki globalnej nie trzeba nikomu tłumaczyć.
EnglishIn conclusion, this is a fair proposal whose advantages outweigh the disadvantages.
Podsumowując jest to sprawiedliwa propozycja, której zalety są bardziej istotne od wad.
EnglishOne of these advantages, relatively cheaper labour, will only last only a few years.
Jeden z atutów - dość niskie koszty pracy - będzie trwał tylko kilka lat.
EnglishOne of the advantages of being late is that you can benefit from the latest technology.
Jedną z korzyści bycia ostatnim jest możliwość wykorzystania najnowszych technologii.
EnglishYou're moving forward with UC and are researching different products and their advantages
Zamierzasz wdrożyć rozwiązanie UC i sprawdzasz różne produkty, porównując ich zalety.
EnglishThey should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.
Przysługują im takie same prawa, świadczenia i przywileje jak obywatelom danego kraju.
EnglishHorizontal cooperation agreements can bring considerable economic advantages.
Porozumienia o współpracy horyzontalnej mogą skutkować znacznymi korzyściami gospodarczymi.
EnglishThe advantages are to be benefited from and not for solving problems by creating new ones.
Należy korzystać z zalet, ale nie można rozwiązywać problemów, tworząc nowe.
EnglishIt is a solution which offers more advantages than the new guarantees proposed for the sector.
Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż proponowane nowe gwarancje dla sektora.
EnglishAn IP-based system offers many advantages compared to an analog system.
System oparty na IP ma wiele zalet w porównaniu do analogowego systemu.
EnglishThat is one of our main competitive advantages on the world market.
Jest to jeden z głównych elementów naszej przewagi konkurencyjnej na rynku światowym.
EnglishThe advantages are huge in terms of both economic growth and job creation.
Korzyści są ogromne zarówno pod względem wzrostu gospodarczego, jak i tworzenia miejsc pracy.
EnglishWhy was it not possible to get across better the advantages of EPAs?
Dlaczego nie było możliwe, aby lepiej wytłumaczyć korzyści płynące z UPG?
EnglishThese techniques bring significant environmental and economic advantages.
Techniki te przynoszą znaczne korzyści środowiskowe i gospodarcze.
EnglishThis would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
Byłoby to szkodliwe dla środowiska oraz niszczyło wszelkie korzyści płynące ze stosowania biopaliw.
EnglishA human community is characterised by having advantages, strengths, disadvantages and weaknesses.
Wspólnota ludzka charakteryzuje się tym, że ma zalety, mocne strony, wady i słabości.
EnglishSuch a framework regulation could potentially have significant advantages.
Potencjalnie rozporządzenie ramowe przyniosłoby spore korzyści.

Synonimy (angielski) dla "advantage":

advantage