EN

advantageous {przymiotnik}

volume_up
advantageous
· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· Bezpieczne i korzystne ze względów ekonomicznych końcowe usuwanie rtęci metalicznej.
It is also advantageous for the EU if Russia is a member of the WTO.
Dla UE także będzie korzystne, jeśli Rosja będzie członkiem WTO.
You need to discover the general principles of nature, and then use these analogies when they're advantageous.
Trzeba poznać ogólne zasady rządzące przyrodą. i tworzyć analogie kiedy są one korzystne.
advantageous
I hope that the agreement that has just been adopted proves advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że dopiero co przyjęta umowa okaże się korzystna dla obu stron.
The EU-Canada comprehensive economic and trade agreement (CETA) could be very advantageous for both trading partners.
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada mogłaby być bardzo korzystna dla obu partnerów handlowych.
I hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że dopiero co przedłużona umowa okaże się w dalszym ciągu korzystna dla obu stron.
· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· Bezpieczne i korzystne ze względów ekonomicznych końcowe usuwanie rtęci metalicznej.
It is also advantageous for the EU if Russia is a member of the WTO.
Dla UE także będzie korzystne, jeśli Rosja będzie członkiem WTO.
Buying an enterprise, with an already established structure, can prove advantageous for expanding a business.
Zakup firmy z już ugruntowaną strukturą może okazać się korzystny dla rozwijania działalności.

Przykłady użycia - "advantageous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
W każdym razie uważam, że konieczne jest ustalenie korzystnej specjalizacji.
English· The safe and economically advantageous final disposal of metallic mercury.
· Bezpieczne i korzystne ze względów ekonomicznych końcowe usuwanie rtęci metalicznej.
EnglishI hope that the agreement that has just been adopted proves advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że dopiero co przyjęta umowa okaże się korzystna dla obu stron.
EnglishIt is also advantageous for the EU if Russia is a member of the WTO.
Dla UE także będzie korzystne, jeśli Rosja będzie członkiem WTO.
EnglishGood economic relations are advantageous to both sides.
W interesie obu stron leży utrzymanie dobrych kontaktów gospodarczych.
EnglishI hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że dopiero co przedłużona umowa okaże się w dalszym ciągu korzystna dla obu stron.
EnglishYou need to discover the general principles of nature, and then use these analogies when they're advantageous.
Trzeba poznać ogólne zasady rządzące przyrodą. i tworzyć analogie kiedy są one korzystne.
EnglishBuying an enterprise, with an already established structure, can prove advantageous for expanding a business.
Zakup firmy z już ugruntowaną strukturą może okazać się korzystny dla rozwijania działalności.
EnglishThe EU-Canada comprehensive economic and trade agreement (CETA) could be very advantageous for both trading partners.
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada mogłaby być bardzo korzystna dla obu partnerów handlowych.
EnglishBeyond being wrong, immoral, unjust and inhumane, violence is not worthwhile: it is not advantageous.
Przemoc jest nie tylko zła, niemoralna, niesprawiedliwa i nieludzka, ale również bezsensowna - nie przynosi bowiem korzyści.
EnglishThat said, I believe it advantageous that Georgia express this wish and try to comply with European standards.
Toteż uważam za korzystne, aby Gruzja wyraziła takie życzenie i podjęła próbę dostosowania się do norm europejskich.
EnglishThis regulation brought in advantageous operating conditions which strengthened competition in the automotive market.
Rozporządzenie to wprowadziło korzystne, wzmacniające konkurencję, warunki funkcjonowania na rynku motoryzacyjnym.
EnglishIt is therefore our duty to find the most advantageous and effective synergy in this area.
A zatem naszym obowiązkiem jest znalezienie najkorzystniejszych i najskuteczniejszych sposobów doprowadzenia do współdziałania w tym obszarze.
EnglishThe conditions of access to loans should be advantageous in the former case and extremely dissuasive in the second.
W tym pierwszym przypadku warunki dostępu do kredytów powinny być korzystne, a w tym drugim, niezwykle zniechęcające.
EnglishI believe that this Partnership Agreement is mutually advantageous for the fisheries of both the European Union and Seychelles.
Uważam, że umowa o partnerstwie jest obustronnie korzystna dla rybołówstwa, zarówno Unii Europejskiej, jak i Seszeli.
EnglishThe current economic crisis is not advantageous to minorities, for it poisons conflicts and gives ground to far-right demagoguery.
Panujący kryzys gospodarczy nie szczędzi mniejszości - dodaje jadu konfliktom i sprzyja ultraprawicowej demagogii.
EnglishWith such an agenda in place, I think that the dialogue between Russia and the European Union will prove to be advantageous to both parties.
Moim zdaniem, przy przyjęciu takiej agendy dialog między Rosją a Unią Europejską okaże się korzystny dla obu stron.
EnglishThe EU has every interest in strengthening the ties that bind it to South Africa and in establishing partnerships that are mutually advantageous.
Wzmocnienie więzi z RPA oraz stworzenie obustronnie korzystnych partnerstw leży w interesie Unii Europejskiej.
EnglishThat possibility is advantageous for Community vessels insofar as they will thus be exempt from the payment of licence fees.
Możliwość ta jest korzystna dla statków wspólnotowych, o ile będą one także zwolnione z konieczności regulowania opłat licencyjnych.
EnglishWe cannot present consumers with a situation less advantageous than that which they currently enjoy under national legislation.
Nie możemy postawić konsumentów w sytuacji mniej korzystnej niż ta, w jakiej obecnie się znajdują na mocy ustawodawstwa krajowego.

Synonimy (angielski) dla "advantage":

advantage