"advantage over" po polsku

EN

"advantage over" - polskie tłumaczenie

EN

advantage over

volume_up

Przykłady użycia - "advantage over" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe one advantage that they had over most of you is wisdom, because they had a long life.
Te osoby miały też przewagę nad większością z państwa a mianowicie – mądrość życiową, ponieważ żyły dłużej.
Englishthat no advantage may be gained over us by Satan: for we are not ignorant of his devices.
EnglishThis OS analysis showed a statistically significant advantage for Nexavar over placebo for OS (HR:
Analiza OS wykazała statystycznie istotną korzyść dla pacjentów przyjmujących Nexavar w porównaniu do grupy placebo (HR:
Englishshowed a statistically significant advantage over placebo in terms of preventing either recurrence into mania or recurrence into depression.
Wykazano ponadto statystycznie istotną przewagę olanzapiny nad placebo w zapobieganiu nawrotom manii lub depresji.
EnglishWe should not be wasting hard-earned taxpayers' money on a fourth satellite system that offers no advantage over the others.
Nie powinniśmy marnować ciężko zarobionych pieniędzy podatników na czwarty system satelitarny, który nie jest w niczym lepszy od pozostałych.
EnglishThe lack of strict regulation in Brazil means exporters also have an unfair competitive advantage over European farmers.
Z powodu braku ścisłych uregulowań w Brazylii eksporterzy korzystają również z nieuczciwej przewagi konkurencyjnej względem hodowców europejskich.
EnglishOn the other hand, the producers of the cars themselves have an enormous commercial advantage over the producers of components and independent service stations.
Z drugiej strony to producenci samochodów mają olbrzymią przewagę handlową nad producentami części i niezależnymi zakładami naprawczymi.
EnglishOver tens of thousands of generations, such skills increased the status of those who displayed them and gained a reproductive advantage over the less capable.
Przez dziesiątki tysięcy pokoleń, te umiejętności podnosiły status ludzi, którzy dzięki nim mieli przewagę nad innymi przy wydawaniu potomstwa.
EnglishCountry 1 has a systematic advantage over Country 2 in infrastructures.
Krótko mówiąc, jeden kraj nazwę Krajem 1, a drugi kraj Krajem 2. ~~~ Kraj 1 ma systematyczną przewagę nad Krajem 2 pod względem infrastruktury.
EnglishBut above all, what we have to do is we have to help the good guys, the people on the defensive side, have an advantage over the people who want to abuse things.
Ale przede wszystkim, musimy pomagać dobrym ludziom, ludziom, którzy chcą nas bronić, aby zdobywali przewagę nad osobami, które chcą nadużywać technologii.
EnglishFurthermore, it will ensure fair competition in the car manufacturing, consumer electronics and textile sectors, where Korea has a comparative advantage over the EU.
Zagwarantuje też uczciwą konkurencję w sektorach motoryzacyjnym, elektroniki użytkowej i włókienniczym, gdzie Korea dysponuje przewagą komparatywną nad UE.
EnglishThe aim of this proposal was to make a start on solving the issue of released frequencies as soon as possible, in order to give Europe an advantage over the other strong economies.
Przedmiotowy wniosek ma rozpocząć prace nad jak najszybszym rozwiązaniem kwestii zwolnionych częstotliwości, aby zapewnić Europie przewagę nad innymi silnymi gospodarkami.
EnglishThe Chinese textile industry, which has a cheap labour force of many millions at its disposal, has an obvious advantage over European producers, which specialise mainly in branded products.
Dysponując wielomilionową tanią siłą roboczą chiński przemysł tekstylny ma oczywistą przewagę nad specjalizującymi się głównie w markowych wyrobach producentami europejskimi.
EnglishMarket liberalisation and ownership unbundling just in Poland, without this happening throughout all the main energy producers in the EU, could give West European firms an advantage over Poland.
Liberalizacja rynku i rozdzielenie właścicielskie w Polsce bez wprowadzania ich przez głównych wytwórców energii w Unii może dać przewagę zachodnioeuropejskim koncernom nad polskimi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "advantage over"

over przyimek
over przysłówek
Polish
advantage rzeczownik
to blow over czasownik
to mull over czasownik
to flip over czasownik
to hand over czasownik
to tip over czasownik
to walk over czasownik
Polish