EN

advantage {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
I agree that speed is undoubtedly an advantage in this work.
Zgadzam się, że szybkość jest w przypadku takich działań niewątpliwą zaletą.
The main advantage offered by this regulation is that it provides a win-win situation.
Główną zaletą przedmiotowego uregulowania jest to, że daje ono szansę odniesienia korzyści przez obie strony.
That has been the greatest advantage of this committee.
To była największa zaleta tej komisji.
To the advantage, Mr President, of all citizens!
Na korzyść, panie przewodniczący, wszystkich obywateli!
In our Community, the advantage of each of the member countries is the effect of the prosperity of the whole.'
W naszej Wspólnocie korzyść dla każdego państwa członkowskiego jest efektem dobrobytu powszechnego.”
This OS analysis showed a statistically significant advantage for Nexavar over placebo for OS (HR:
Analiza OS wykazała statystycznie istotną korzyść dla pacjentów przyjmujących Nexavar w porównaniu do grupy placebo (HR:
advantage (też: quality, value, virtue)
advantage
volume_up
fory {niemęskoos.}
advantage (też: plus, pro)
And we need to think very dispassionately about the comparative advantages of small-scale and large-scale.
Plusy i minusy produkcji na małą i dużą skalę Plusy i minusy produkcji na małą i dużą skalę musimy rozważać bez emocji.
2. Sport
advantage
The advantage the country had was human capital -- nothing else but human capital.
przewagą, którą miały Chiny, był kapitał ludzki -- nic więcej tylko kapitał ludzki.
In my opinion, equality of opportunity represents a unique competitive advantage for Europe.
Moim zdaniem równość szans to unikalna konkurencyjna przewaga Europy.
MS: It would be an unfair advantage if he gets to ride in a golf cart.
MS: Niesprawiedliwa przewaga.

Przykłady użycia - "advantage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have respected China's comparative advantage in labour and production costs.
Szanujemy przewagę konkurencyjną Chin w zakresie kosztów pracy i produkcji.
EnglishAgainst this background, every month in which we speed up is an advantage for us all.
Na tej podstawie, każdy miesiąc przyspieszenia niesie korzyści dla nas wszystkich.
EnglishAnd basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
Zasadniczo, ten kształt pojawił się gdyż działa zasada "kto pierwszy, ten lepszy".
EnglishThe advantage the country had was human capital -- nothing else but human capital.
Tą przewagą, którą miały Chiny, był kapitał ludzki -- nic więcej tylko kapitał ludzki.
EnglishThese should also be used to advantage when the ENP is being implemented.
Powinny one być stosowane ku naszej wspólnej korzyści podczas wprowadzania EPS.
EnglishThis is not only a great virtue, but, more than anything, a huge advantage.
Stanowi to nie tylko ich wielką wartość, ale przede wszystkim ogromną zaletę.
EnglishNo survival advantage could be shown for patients with locally advanced disease.
Nie wykazano korzyści co do czasu przeżycia u pacjentów z chorobą miejscowo zaawansowaną.
EnglishLet us take advantage of the opportunity afforded by a new US President.
Wykorzystajmy szansę związaną z wyborem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych.
EnglishLet us maintain our mining sector by taking advantage of new technologies.
Uratujmy nasz sektor górnictwa, wykorzystując do tego celu nowe technologie.
EnglishChina held a huge advantage in terms of human capital vis-a-vis India.
Chiny miały znaczną przewagę pod względem kapitału ludzkiego w stosunku do Indii.
EnglishIt is an attempt to take advantage of the crisis for a further transfer of sovereignty.
Chodzi o próbę wykorzystania kryzysu do dalszego przenoszenia suwerenności.
EnglishI agree with the Commissioner that we have to take full advantage of this opportunity.
Zgadzam się z panem komisarzem, że musimy w pełni wykorzystać tę sytuację.
EnglishIt may be the case that one party gains a short-term military advantage.
Może się zdarzyć, że jedna ze stron uzyska krótkotrwałe korzyści wojskowe.
EnglishThe European Union ought to take advantage of this new opportunity for disarmament.
Unia Europejska powinna wykorzystać tę nową szansę dla rozbrojenia.
EnglishWe began development work, trusting in our own strengths as we took advantage of globalisation.
Zaczęliśmy pracę nad rozwojem, wierząc w nasze siły i wykorzystując globalizację.
EnglishThis is absurd, because it threatens the very existence of this advantage for women.
To absurd, ponieważ zagraża to istnieniu tego przywileju dla kobiet.
EnglishFor those who travel, the advantage of a single currency was obvious.
Dla tych, którzy podróżują korzyści płynące z jednej waluty były oczywiste.
EnglishTake advantage of the many channels for finding job nationally or abroad.
Skorzystaj z wielu kanałów poszukiwania pracy, w kraju lub za granicą.
EnglishAnd we actually did that and it gave us a competitive advantage for a while.
Tak też zrobiliśmy i dało nam to chwilową przewagę nad konkurencją.
EnglishThe EU should take advantage of that and help the country to shake off this authoritarian regime.
UE powinna to wykorzystać i pomóc temu krajowi w usunięciu autorytarnego reżimu.

Synonimy (angielski) dla "advantage":

advantage